Reversert tabell over dict-adjektiv - OBS! arbeidsliste for debugging

Testdato: søn 1 jul 2012 17: 04: 35 CEST

lemma Attr Sg Nom Comp Sg Nom Superl Sg Nom Sg Acc Sg Ill
kruana kruana kruana kruenebe, kråanebe kroenemes, kråanemes kruanam kruanese
mïrhkekruana mïrhkekruana mïrhkekruana - - mïrhkekruanam mïrhkekruanese
gåvva gåvva gåvva - - gåvvam gåvvese
minngebe - - - - - -
evtebe - - evtebe evtemes - -
rudtjege rudtjege rudtjege rudtjebe, rudtjegåbpoe rudtjemes, rudtjegommes rudtjegem rudtjegasse
madtege madtege madtege - - madtegem madtegasse
ovnuvhtege ovnuvhtege ovnuvhtege - - ovnuvhtegem ovnuvhtegasse
tjalmerge tjalmerge tjalmerge tjalmargåbpoe tjalmargommes tjalmergem tjalmargasse
tjaalaldihkie tjaalaldihkie tjaalaldihkie - - tjaalaldihkiem tjaalaldæhkan
gaptjeldihkie gaptjeldihkie gaptjeldihkie - - gaptjeldihkiem gaptjeldæhkan
sleehpeldihkie sleehpeldihkie sleehpeldihkie - - sleehpeldihkiem sleehpeldæhkan
gåårveldihkie gåårveldihkie gåårveldihkie - - gåårveldihkiem gåårveldæhkan
gejhkie gejhkie gejhkie gejhkebe gejhkemes gejhkiem gajhkan
åemie åemie - - - - -
vaenie vaenie vaenie vaenebe vaenemes vaeniem vaanan
buerie buerie buerie buerebe bööremes bueriem buaran
ovmessie ovmessie ovmessie - - ovmessiem ovmassan
bissie bissie bissie bissebe bissemes bissiem bæssan
åålije åålije åålijes, åålije åålijåbpoe åålijommes åålijem åålijasse
båetije båetije - - - - -
jeenje jeenje jeenje jeenjebe jeenjemes jeenjem jeenjese
jïjnje jïjnje jïjnje jïjnjebe jïjnjemes jïjnjem jïjnjese
dejpeladtje dejpeladtje dejpeladtje - - dejpeladtjem dejpeladtjese
gyjhteladtje gyjhteladtje gyjhteladtje gyjhtelåbpoe gyjhtelommes gyjhteladtjem gyjhteladtjese
jealamadtje - jealamadtje - - jealamadtjem jealamadtjese
gïelehtadtje - gïelehtadtje - - gïelehtadtjem gïelehtadtjese
beajjetje beajjetje - - - - -
daanbeajjetje daanbeajjetje - - - - -
fïerhtenbeajjetje fïerhtenbeajjetje - - - - -
daaletje daaletje - - - - -
dovletje dovletje dovletje - - dovletjem dovletjasse
sablehtje sablehtje sablehtje - - sablehtjem sablehtjasse
maehtehtje maehtehtje maehtehtje - - maehtehtjem maehtehtjasse
raavtehtje raavtehtje raavtehtje - - raavtehtjem raavtehtjasse
plïehtje plïehtje plïehtje plïehtjebe plïehtjemes plïehtjem plïehtjese
ohtje ohtje ohtje uhtjebe uhtjemes ohtjem ohtjese
snjaltje snjaltje - - - - -
skïemtje skïemtje skïemtjes skïemtjebe, skïemtjesåbpoe skïemtjemes, skïemtjesommes skïemtjem, skïemtjesem skïemtjese, skïemtjesasse
jovje jovje jovje jovjebe jovjemes jovjem jovjese
nåake nåake nåake vearrebe, vïerrebe, nåakebe veerremes, vearremes, vïerremes, nåakemes nåakem nåakese
byögke byögke byögkes byögkebe, byögkesåbpoe byögkemes, byögkesommes byögkem, byögkesem byögkese, byögkesasse
baahke baahke baahkes baahkebe, baahkesåbpoe baahkemes, baahkesommes baahkem, baahkesem baahkese, baahkesasse
sjyjjehke sjyjjehke sjyjjehke sjyjjehkåbpoe sjyjjehkommes sjyjjehkem sjyjjehkasse
bååktjehke - bååktjehke bååktjehkåbpoe bååktjehkommes bååktjehkem bååktjehkasse
govjehke govjehke govjehke govjehkåbpoe govjehkommes govjehkem govjehkasse
byögkehke byögkehke byögkehke byögkehkåbpoe byögkehkommes byögkehkem byögkehkasse
tjetskehke tjetskehke tjetskehke tjetskiehkåbpoe tjetskiehkommes tjetskehkem tjetskiehkasse
aajnehke aajnehke aajnehke aajnehkåbpoe aajnehkommes aajnehkem aajnehkasse
vååvnehke vååvnehke vååvnehke vååvnehkåbpoe vååvnehkommes vååvnehkem vååvnehkasse
njaarpehke njaarpehke njaarpehke njaarpahkåbpoe njaarpahkommes njaarpehkem njaarpahkasse
naarpehke naarpehke naarpehke naarpahkåbpoe naarpahkommes naarpehkem naarpahkasse
aarehke aarehke aarehke aarehkåbpoe aarehkommes aarehkem aarehkasse
aavrehke aavrehke aavrehke aavrehkåbpoe aavrehkommes aavrehkem aavrehkasse
dovhtehke dovhtehke dovhtehke dovhtehkåbpoe dovhtehkommes dovhtehkem dovhtehkasse
eadtjohke eadtjohkes, eadtjohke eadtjohkes eadtjoehkåbpoe eadtjoehkommes eadtjohkem eadtjoehkasse
våalohke våalohke våalohke våaloehkåbpoe våaloehkommes våalohkem våaloehkasse
prarrohke prarrohke prarrohke prarroehkåbpoe prarroehkommes prarrohkem prarroehkasse
mïevhke mïevhke mïevhkes mïevhkebe, mïevhkesåbpoe mïevhkemes, mïevhkesommes mïevhkem, mïevhkesem mïevhkese, mïevhkesasse
myövhke myövhke myövhkes myövhkebe, myövhkesåbpoe myövhkemes, myövhkesommes myövhkem, myövhkesem myövhkese, myövhkesasse
jalke jalke jalke jalkebe jalkemes jalkem jalkese
tjïelke tjïelke tjïelkes, tjyölkehke tjïelkebe, tjïelkesåbpoe, tjyölkehkåbpoe tjïelkemes, tjïelkesommes, tjyölkehkommes tjïelkem, tjïelkesem, tjyölkehkem tjïelkese, tjïelkesasse, tjyölkehkasse
tjamke tjamke tjamke tjamkebe tjamkemes tjamkem tjamkese
gearkeske gearkeske gearkeske gearkaskåbpoe gearkaskommes gearkeskem gearkaskasse
fïerske fïerske fïerskes, fïerskee fïerskebe, fïerskesåbpoe, fïerskesåbpoe fïerskemes, fïerskesommes, fïerskesommes fïerskem, fïerskesem, fïerskeem fïerskese, fïerskesasse, fïerskeasse
tsåatske tsåatske, tsåatskes tsåatskes tsåatskebe, tsåatskesåbpoe tsåatskemes, tsåatskesommes tsåatskem, tsåatskesem tsåatskese, tsåatskesasse
digitaale digitaales, digitaale digitaale, digitaales digitaalebe digitaalemes digitaalem digitaalese
heejle heejle - - - - -
jolle jolle jolle, jollehke jollebe, jollehkåbpoe jollemes, jollehkommes jollem, jollehkem jollese, jollehkasse
jïlle jïlle jïlle jillebe jillemes jïllem jïllese
tjöölle tjöölle tjöölle tjööllebe tjööllemes tjööllem tjööllese
jaame jaame jaames - - jaamem jaamese
sïejhme sïejhme sïejhme sïejhmebe sïejhmemes sïejhmem sïejhmese
galme galme galmes galmebe, galmesåbpoe galmemes, galmesommes galmem, galmesem galmese, galmesasse
tovme tovme tovmes tovmebe tovmemes tovmem tovmese
geerjene - geerjene - - - -
hååkene - hååkene - - - -
girvene - girvene - - - -
lïene lïene lïenes lïenebe, lïenesåbpoe lïenemes, lïenesommes lïenem, lïenesem lïenese, lïenesasse
onne onne onne onnebe, unnebe onnemes, unnemes onnem, unniem onnese, ånnan
provne provne provnes provnebe provnemes provnem provnese
jorpe jorpe jorpehke, jorpe jorpehkåbpoe, jorpebe jorpehkommes, jorpemes jorpehkem jorpehkasse
praare praare praares praarebe, praaresåbpoe praaremes, praaresommes praarem, praaresem praarese, praaresasse
njoere njoere njoeres njoerebe njoeremes njoerem njoerese
noere noere noere nuerebe nööremes noerem noerese
stoere stoerre, stoere stoerre, stoere stuerebe stööremes stoerrem, stoerem stoerrese, stoerese
måasere måasere måasere måasaråbpoe måasarommes måaserem måasarasse
aalvere aalvere aalvere aalveråbpoe aalverommes aalverem aalverasse
sjïere sjïere sjïere sjïerebe sjïeremes sjïerem sjïerese
garre garre garres garrebe, garresåbpoe garremes, garresommes garrem, garresem garrese, garresasse
orre orre orre urrebe, orrebe urremes, orremes orrem orrese
ovmese ovmese - - - - -
gïsse gïsse gïsse, gïssege gissebe gissemes gïssem gïssese
konkreete konkreete konkreete konkreetebe konkreetemes konkreetem konkreetese
spaajhte spaajhte spaajhte spaajhtebe spaajhtemes spaajhtem spaajhtese
abstrakte abstrakte abstrakte abstraktebe abstraktemes abstraktem abstraktese
rïekte rïekte rïektes rïektebe, rïektesåbpoe rïektemes, rïektesommes rïektem, rïektesem rïektese, rïektesasse
gamte gamte gamte, gamtege gamtebe gamtemes gamtem gamtese
plaave plaave plaave, plaaves plaavebe plaavemes plaavem plaavese
smaave smaave smaave, smaaves smaavebe smaavemes smaavem smaavese
dïeve dïeve dïeves dïevebe, dïevesåbpoe dïevemes, dïevesommes dïevem, dïevesem dïevese, dïevesasse
geerve geerve geerve giervebe, geervebe giervemes, geervemes geervem geervese
lovve lovve, lovves lovves lovvebe, lovvesåbpoe lovvemes, lovvesommes lovvem, lovvesem lovvese, lovvesasse
njåajjah njåajjah njåajjan njåajjahkåbpoe njåajjahkommes - -
vælnjah vælnjah vælnjan vælnjahkåbpoe vælnjahkommes - -
vealah vealah vealan - - - -
skuallah skuallah skuallan - - - -
sleagrah sleagrah sleagran - - - -
njaalmeldh njaalmeldh - - - - -
njoetseldh - njoetseldh - - - -
sjeavodh sjeavodh sjeavodh sjeavoedåbpoe sjeavoedommes sjeavodem sjeavoedasse
gyvjeh gyvjeh gyvjehke gyvjehkåbpoe gyvjehkommes gyvjehkem gyvjehkasse
gåffoeh gåffoeh gåffoeh gåffoehkåbpoe gåffoehkommes - -
gæbjoeh gæbjoeh gæbjan gæbjoehkåbpoe gæbjoehkommes - -
njåajjoeh njåajjoeh njåajjan njåajjoehkåbpoe njåajjoehkommes - -
ealjoeh ealjoeh ealjoeh ealjoehkåbpoe ealjoehkommes - -
vælnjoeh vælnjoeh vælnjan - - - -
gaavnjoeh gaavnjoeh gaavnjoeh - - - -
tjåadtjoeh tjåadtjoeh tjåadtjan - - - -
kranhtjoeh kranhtjoeh kranhtjan kranhtjoehkåbpoe kranhtjoehkommes - -
snjåhtjoeh snjåhtjoeh snjåhtjan snjåhtjoehkåbpoe snjåhtjoehkommes - -
gæhtjoeh gæhtjoeh gæhtjoeh, gyhtjehke gæhtjoehkåbpoe, gyhtjehkåbpoe gæhtjoehkommes, gyhtjehkommes gyhtjehkem gyhtjehkasse
båavjoeh båavjoeh båavjan båavjoehkåbpoe båavjoehkommes - -
låagkoeh låagkoeh låagkoeh låagkoehkåbpoe låagkoehkommes - -
gåangkoeh gåangkoeh gåangkan gåangkoehkåbpoe gåangkoehkommes - -
neahkoeh neahkoeh - - - - -
jåalhkoeh jåalhkoeh jåalhkoeh jåalhkoehkåbpoe jåalhkoehkommes - -
tsåalhkoeh tsåalhkoeh tsåalhkoeh, tsåalhkan tsåalhkoehkåbpoe, tsåalhkahkåbpoe tsåalhkoehkommes, tsåalhkahkommes - -
krænkoeh krænkoeh krænkan krænkoehkåbpoe krænkoehkommes - -
dearkoeh dearkoeh dearkoeh dearkoehkåbpoe dearkoehkommes - -
skualloeh skualloeh skuallan skualloehkåbpoe skualloehkommes - -
gælloeh gælloeh gællan - - - -
gåpmoeh gåpmoeh gåpman - - - -
låabpoeh låabpoeh - - - - -
tjålhpoeh tjålhpoeh tjålhpan - - - -
nåmhpoeh nåmhpoeh nåmhpan, nåmhpoeh - - - -
tråmhpoeh tråmhpoeh tråmhpoeh tråmhpoehkåbpoe tråmhpoehkommes - -
jarhpoeh jarhpoeh jarhpan - - - -
sleagroeh sleagroeh sleagran - - - -
gårroeh gårroeh - - - - -
pleasoeh pleasoeh pleasan, pleasoen pleasoehkåbpoe pleasoehkommes - -
jåasoeh jåasoeh jåasan - - - -
båadtsoeh båadtsoeh båadtsan - - - -
harhtsoeh harhtsoeh harhtsan - - - -
klåadtoeh klåadtoeh klåadtan klåadtoehkåbpoe klåadtoehkommes - -
båajhtoeh båajhtoeh båajhtoeh - - - -
åajvoeh åajvoeh åajvoeh åajvebe, åajvoehkåbpoe åajvemes, åajvoehkommes - -
aareh aarh, aareh aarh, aareh, aares aaregåbpoe, aarebe, aarehkåbpoe aaregommes, aaremes, aarehkommes - -
sjeavohth - sjeavohth sjeavoehthåbpoe sjeavoehthommes - -
eensi eensi eensi eensigåbpoe eensigommes - -
slahtjan slahtjan slahtjan - - - -
nåajsan nåajsan nåajsan - - - -
baanhtsan - baanhtsan - - - -
madtan madtan madtan - - - -
mådtan mådtan mådtan - - - -
nuarvan - nuarvan - - - -
gaajhkenjevlien gaajhkenjevlien gaajhkenjevlien - - - -
nahkeren - nahkeren nahkeråbpoe nahkerommes - -
golmenlïhtsen golmenlïhtsen golmenlïhtsen - - golmenlïhtsenem golmenlïhtsenasse
hijven hijven hijven - - - -
gallas gallas gallasadtje, gallasodtje - - gallasadtjem, gallasodtjem gallasadtjese, gallasodtjese
barras barras barras, barran barrasåbpoe barrasommes barram barrese
bårras bårras bårras, bårran bårrasåbpoe bårrasommes bårram bårrese
måasas måasas måasas - - måasam måasese
sjuevnjeds sjuevnjeds sjuevnjede, sjuevnjeds sjuevnjiedåbpoe sjuevnjiedommes sjuevnjedem sjuevnjiedasse
jalkeds jalkeds jalkede, jalkeds jalkedåbpoe jalkedommes jalkedem jalkedasse
lïemkeds lïemkeds lïemkede lïemkedåbpoe lïemkedommes lïemkedem lïemkedasse
tjuavkeds tjuavkeds tjuavkede tjuavkadåbpoe tjuavkadommes tjuavkedem tjuavkadasse
murreds murreds murrede murriedåbpoe murriedommes murredem murriedasse
bihtseds bihtseds bihtsede bihtsiedåbpoe bihtsiedommes bihtsedem bihtsiedasse
giefies giefies giefie giefebe giefemes giefiem geafan
raeffies raeffies raeffies raeffebe raeffemes raeffiem raaffan
suejies suejies suejies - - suejiem suajan
geljies geljies geljie, geljies geljebe geljemes geljiem galjan
viesjies viesjies viesjie viesjebe viesjemes viesjiem veasjan
låedtjies låedtjies låedtjie låedtjebe låedtjemes låedtjiem låadtjan
miehtjies miehtjies miehtjies miehtjebe miehtjemes miehtjiem meahtjan
gaertjies gaertjies gaertjie, gåårtjehke gaertjebe, gåårtjehkåbpoe gaertjemes, gåårtjehkommes gaertjiem, gåårtjehkem gaartjan, gåårtjehkasse
nåekies nåekies, nåekie nåekies nåekebe nåekemes nåekiem nåakan
siegkies siegkies siegkie, siegkies siegkebe siegkemes siegkiem seagkan
pliejhkies pliejhkies pliejhkies, plyöjhkehke pliejhkebe, plyöjhkehkåbpoe pliejhkemes, plyöjhkehkommes pliejhkiem, plyöjhkehkem pleajhkan, plyöjhkehkasse
aelhkies aelhkies aelhkie aelhkebe aelhkemes aelhkiem aalhkan
guhkies guhkies guhkie, guhkies guhkebe guhkemes guhkiem gåhkan
aevhkies aevhkies aevhkies aevhkebe aevhkemes aevhkiem aavhkan
saejkies saejkies saejkie, saejkies saejkebe saejkemes saejkiem saajkan
baetjkies baetjkies baetjkie, baetjkies baetjkebe baetjkemes baetjkiem baatjkan
njaelkies njaelkies njaelkie, njåålkehke njaelkebe, njåålkehkåbpoe njaelkemes, njåålkehkommes njaelkiem, njåålkehkem njaalkan, njåålkehkasse
åelkies åelkies - - - - -
aerkies aerkies aerkie, aerkies aerkebe aerkemes aerkiem aarkan
jueskies jueskies jueskie jueskebe jueskemes jueskiem juaskan
gietskies gietskies gietskie gietskebe gietskemes gietskiem geatskan
aejlies aejlies aejlie, aejlies - - aejliem aajlan
ellies ellies - - - - -
mullies mullies mullie, mullies mullebe mullemes mulliem mållan
daemies daemies daemies - - daemiem daaman
laemies laemies laemie, laemies - - laemiem laaman
elmies elmies elmies - - elmesem elmiesasse
aelmies aelmies aelmies - - aelmiem aalman
rupmies rupmies rupmie, rupmies rupmebe rupmemes rupmiem råpman
raejnies raejnies raejnie raejnebe raejnemes raejniem raajnan
hujnies hujnies - - - - -
saetnies saetnies saatna, saatnan - - saatnam saatnese
tjaebpies tjaebpies tjaebpie, tjaebpies, tjååbpehke tjaebpebe, tjååbpehkåbpoe tjaebpemes, tjååbpehkommes tjaebpiem, tjååbpehkem tjaabpan, tjååbpehkasse
kruepies kruepies kruepies, krååpehke kruepebe, krååpehkåbpoe kruepemes, krååpehkommes kruepiem, krååpehkem kruapan, krååpehkasse
tjiehpies tjiehpies tjiehpie, tjiehpies tjiehpebe tjiehpemes tjiehpiem tjeahpan
åehpies åehpies åehpie åehpebe, åahpatjåbpoe åehpemes, åahpatjommes åehpiem åahpan
kraejhpies kraejhpies kraejhpie kraejhpebe kraejhpemes kraejhpiem kraajhpan
aelpies aelpies aelpies aelpebe aelpemes aelpiem aalpan
daerpies daerpies daerpies - - daerpiem daarpan
tjuerpies tjuerpies tjuerpie, tjuerpies tjuerpebe tjuerpemes tjuerpiem tjuarpan
klaeries klaeries klaerie klaerebe klaeremes klaeriem klaaran
staeries staeries staaran - - - -
gieries gieries gearehke gearahkåbpoe gearahkommes gearehkem gearahkasse
båeries båeries båeries båarasåbpoe båarasommes båarasam båarasese
riejries riejries riejries - - riejriem reajran
vijries vijries vijries vijrebe vijremes vijriem væjran
vijsies vijsies vijsies, væjsehke, vyjsehke vijsebe, væjsahkåbpoe, vyjsehkåbpoe vijsemes, væjsahkommes, vyjsehkommes vijsiem, væjsehkem, vyjsehkem væjsan, væjsahkasse, vyjsehkasse
giedtsies giedtsies giedtsie, gyödtsehke giedtsebe, gyödtsehkåbpoe giedtsemes, gyödtsehkommes giedtsiem, gyödtsehkem geadtsan, gyödtsehkasse
sieties sieties sietie, sieties sietebe sietemes sietiem seatan
liehties liehties liehties, lyöhtehke liehtebe, lyöhtehkåbpoe liehtemes, lyöhtehkommes liehtiem, lyöhtehkem leahtan, lyöhtehkasse
vihties vihties vihtie - - vihtiem væhtan
saelhties saelhties saelhtie, saelhties saelhtebe saelhtemes saelhtiem saalhtan
guelhties guelhties guelhtie guelhtebe guelhtemes guelhtiem gualhtan
plievhties plievhties plievhtie plievhtebe plievhtemes plievhtiem pleavhtan
duvhties duvhties duvhties, dovhtehke duvhtebe, dovhtehkåbpoe duvhtemes, dovhtehkommes duvhtiem, dovhtehkem dåvhtan, dovhtehkasse
låemties låemties låemtie låemtebe låemtemes låemtiem låamtan
vesties vesties vestie vestebe vestemes vestiem vastan
tjevties tjevties tjevtie, tjevties, tjavtehke, tjovtehke tjevtebe, tjavtehkåbpoe, tjovtehkåbpoe tjevtemes, tjavtehkommes, tjovtehkommes tjevtiem, tjavtehkem, tjovtehkem tjavtan, tjavtehkasse, tjovtehkasse
kraevies kraevies kraevie, kraevies kraevebe kraevemes kraeviem kraavan
gaelhvies gaelhvies gaelhvie, gaelhvies gaelhvebe gaelhvemes gaelhviem gaalhvan
vaejvies vaejvies vaejvie, vaejvies vaejvebe vaejvemes vaejviem vaajvan
dulvies dulvies dulvies, dolvehke dulviesåbpoe, dolvehkåbpoe dulviesommes, dolvehkommes dolvehkem dolvehkasse
gaervies gaervies gaervies - - gaerviem gaarvan
vervies vervies - - - - -
gualijes gualijes, gualijs gualije gualajåbpoe gualajommes gualijem gualijasse
dåajmijes dåajmijes, dåajmijs dåajmije dåajmijåbpoe dåajmijommes dåajmijem dåajmijasse
jearmijes jearmijes, jearmijs jearmije jearmijåbpoe jearmijommes jearmijem jearmijasse
jïermijes jïermijes, jïermijs jïermije jïermijåbpoe jïermijommes jïermijem jïermijasse
jassijes jassijes, jassijs jassije jassajåbpoe jassajommes jassijem jassijasse
byjjes byjjes byjjes - - byjjesem byjjesasse
tryjjes tryjjes tryjjes - - tryjjesem tryjjesasse
fahkes fahkes fahkes - - - -
möövhkes möövhkes möövhkes möövhkebe möövhkemes möövhkesem möövhkesasse
lïhkes lïhkes lïhkes lïhkebe lïhkemes lïhkesem lïhkesasse
latjkes latjkes latjkes latjkesåbpoe latjkesommes - -
rutjkes rutjkes rutjkehke, rutjkes rutjkehkåbpoe, rutjkesåbpoe, rutjkebe rutjkehkommes, rutjkesommes, rutjkemes rutjkehkem rutjkehkasse
veelkes veelkes vyölkehke, veelkes vyölkehkåbpoe, vielkebe vyölkehkommes, veelkemes vyölkehkem vyölkehkasse
stinkes stinkes stinkes, stynkehke stinkebe, stynkehkåbpoe stinkemes, stynkehkommes stinkesem, stynkehkem stinkesasse, stynkehkasse
stonkes stonkes stonkes, stonkehke stonkebe, stonkehkåbpoe stonkemes, stonkehkommes stonkesem, stonkehkem stonkesasse, stonkehkasse
stunkes stunkes stunkes stunkebe stunkemes stunkesem stunkesasse
tjïrkes tjïrkes tjïrkes tjïrkesåbpoe tjïrkesommes - -
måaskes måaskes måaskes måaskebe måaskemes måaskesem måaskesasse
viskes viskes viskes, vyskehke viskebe, vyskehkåbpoe viskemes, vyskehkommes vyskehkem vyskehkasse
söökes söökes sååkehke, söökes suekebe, sååkehkåbpoe sååkehkommes, söökemes sååkehkem, söökesem sååkehkasse, söökesasse
aales aales aales - - aalesem aalesasse
maedeles maedeles maedele maedielåbpoe maedielommes maedelem maedielasse
geeles geeles geeles, gåålehke geelesåbpoe, gåålehkåbpoe geelesommes, gåålehkommes gåålehkem gåålehkasse
gïengeles gïengeles gïengele gïengielåbpoe gïengielommes gïengelem gïengielasse
vïssjeles vïssjeles vïssjele vïssjielåbpoe vïssjielommes vïssjelem vïssjielasse
ovvïssjeles ovvïssjeles ovvïssjele ovvïssjielåbpoe ovvïssjielommes ovvïssjelem ovvïssjielasse
madtjeles madtjeles madtjele madtjelåbpoe madtjelommes madtjelem madtjelasse
njoetjeles njoetjeles njoetjele njoetjelåbpoe njoetjelommes njoetjelem njoetjelasse
byögkeles byögkeles byögkeles, byögkele byögkelåbpoe byögkelommes byögkelem byögkelasse
göögkeles göögkeles göögkeles, göögkele göögkelåbpoe göögkelommes göögkelem göögkelasse
vihkeles vihkeles vihkeles, vihkele vihkielåbpoe vihkielommes vihkelem vihkielasse
væjkeles væjkeles væjkeles, væjkele væjkalåbpoe væjkalommes væjkelem væjkalasse
garkeles garkeles garkeles, garkele garkelåbpoe garkelommes garkelem garkelasse
jupmeles jupmeles jupmeles - - jupmelem jupmielasse
faepeles faepeles faepeles, faepele faepielåbpoe faepielommes faepelem faepielasse
gaajpeles gaajpeles gaajpele gaajpelåbpoe gaajpelommes gaajpelem gaajpelasse
dæjpeles dæjpeles dæjpele dæjpalåbpoe dæjpalommes dæjpelem dæjpalasse
vietseles vietseles vietsele vietsielåbpoe vietsielommes vietselem vietsielasse
iehtseles iehtseles iehtseles iehtsielåbpoe iehtsielommes iehtselem iehtsielasse
bihtseles bihtseles bihtseles, bihtsele bihtsielåbpoe bihtsielommes bihtselem bihtsielasse
jihtseles jihtseles jihtseles jihtsielåbpoe jihtsielommes jihtselem jihtsielasse
tsåeptseles tsåeptseles tsåeptseles, tsåeptsele tsåeptsielåbpoe tsåeptsielommes tsåeptselem tsåeptsielasse
maehteles maehteles maehtele maehtielåbpoe maehtielommes maehtelem maehtielasse
sjiehteles sjiehteles sjiehtele sjiehtielåbpoe sjiehtielommes sjiehtelem sjiehtielasse
gæjhteles gæjhteles gæjhteles gæjhtalåbpoe gæjhtalommes gæjhtelem gæjhtalasse
juhteles juhteles juhtele juhtielåbpoe juhtielommes juhtelem juhtielasse
besteles besteles besteles, bestele bestielåbpoe bestielommes bestelem bestielasse
bïjveles bïjveles bïjvele bïjvelåbpoe bïjvelommes bïjvelem bïjvelasse
eejles eejles eejles - - eejlesem eejlesasse
leevles lyövles, leevles, lïevles, löövles lyövlehke, lyövles, leevls, lïevles, löövles lyövlehkåbpoe, lyövlebe, leevlebe, lïevlebe, löövlebe lyövlehkommes, lyövlemes, leevlemes, lïevlemes, löövlemes lyövlesem, lyövlehkem, lïevlesem, löövlesem lyövlesasse, lyövlehkasse, lïevlesasse, löövlesasse
gööles gööles gööles, göölehke, göölege göölesåbpoe göölesommes göölehkem, göölegem göölehkese, göölegese
gaskemes - - - gaskemes - -
tjåetskemes tjåetskemes - - - - -
sïemes sïemes sïemes - - sïemesem sïemesasse
sööjmes seejmes, sööjmes seejmes, sååjmehke, sööjmes seejmebe, sååjmehkåbpoe, sööjmebe seejmemes, sååjmehkommes, sööjmemes seejmesem, sååjmehkem seejmesasse, sååjmehkasse
ammes ammes ammes - - - -
kroenes kroenes - - - - -
vïenes vïenes - - - - -
radtjoes radtjoes radtjoes radtjoesåbpoe radtjoesommes - -
tjeakoes tjeakoes tjeakoes tjeakoesåbpoe tjeakoesommes - -
seakoes seakoes seakoes seakoesåbpoe seakoesommes - -
beagkoes beagkoes beagkoes beagkoehkåbpoe beagkoehkommes beagkoem beagkoasse
fahkoes fahkoes fahkoes, fahkan - - - -
ræjhkoes ræjhkoes ræjhkoes ræjhkoesåbpoe ræjhkoesommes - -
jåalhkoes jåalhkoes - - - - -
dearkoes dearkoes dearkoes dearkoesåbpoe dearkoesommes - -
hearskoes hearskoes hearskoes hearskoesåbpoe hearskoesommes - -
måskoes måskoes måskoes - - måskosem måskoesasse
sæjloes sæjloes sæjloes sæjloesåbpoe sæjloesommes - -
aalloes aalloes - - - - -
beavloes beavloes beavloes - - - -
dasmoes dasmoes dasmoes dasmoesåbpoe dasmoesommes dasmosem dasmoesasse
dåsmoes dåsmoes dåsmoes dåsmoesåbpoe dåsmoesommes dåsmosem dåsmoesasse
håjnoes håjnoes håjnan håjnoesåbpoe håjnoesommes - -
nænnoes nænnoes nænnoes nænnebe, nennebe nænnemes, nennemes nænnosem nænnoesasse
gaavnoes - gaavnoes - - - -
gåaroes gåaroes gåaroes - - - -
våaroes våaroes våaroes - - våarosem våaroesasse
daajroes daajroes daajroes - - daajrosem daajroesasse
faavroes faavroes, faavroes faavroe, faavroes faavrebe, faavroesåbpoe, faavrobe faavremes, faavroesommes, faavromes faavroem faavrose, fååvrese
måasoes måasoes måasoes - - måasosem måasoesasse
låpsoes låpsoes låpsoes - - - -
jearsoes jearsoes jearsoes jearsoesåbpoe jearsoesommes - -
faatoes faatoes faatoes faatoesåbpoe faatoesommes - -
seadtoes seadtoes seadtoes seadtoesåbpoe seadtoesommes - -
geehpes geehpes gyöhpehke, geehpes gyöhpehkåbpoe, geahpebe gyöhpehkommes, geehpemes gyöhpehkem, geehpesem gyöhpehkasse, geehpesasse
tjeehpes tjeehpes tjeehpes, tjååhpehke tjeehpebe, tjeehpesåbpoe, tjååhpehkåbpoe tjeehpemes, tjeehpesommes, tjååhpehkommes tjååhpehkem tjååhpehkasse
sneehpes sneehpes sneehpes, snååhpehke sneehpesåbpoe, sneehpebe, snaehpebe, snååhpehkåbpoe sneehpesommes, sneehpemes, snååhpehkommes sneehpesem, snååhpehkem sneehpesasse, snååhpehkasse
gïemhpes gïemhpes gïemhpe gïemhpebe gïemhpemes gïemhpem gïemhpese
njeerpes njeerpes njeerpes, njåårpehke njeerpesåbpoe, njeerpebe, njåårpehkåbpoe njeerpesommes, njeerpemes, njåårpehkommes njeerpesem, njåårpehkem njeerpesasse, njåårpehkasse
gaavnjeres gaavnjeres gaavnjeres - - - -
ïskeres ïskeres, yskeres ïskeres, yskeres ïskeråbpoe, yskeråbpoe ïskerommes, yskerommes ïskerem, yskerem ïskerasse, yskerasse
garmeres garmeres garmere - - garmerem garmerasse
voeres voeres voeres voeresåbpoe voeresommes - -
raavteres raavteres raavteres, raavtere - - raavterem raavterasse
bååvteres bååvteres bååvtere bååvteråbpoe bååvterommes bååvterem bååvterasse
seammaplïeres seammaplïeres - - - - -
stïeres - stïeres - - - -
varres varres varres varresåbpoe varresommes - -
mïevres mïevres mïevre mïevrebe mïevremes mïevrem mïevrese
dovres dovre, dovres dovres, dovres, dovrehke dovrehkåbpoe, duvrebe dovrehkommes, duvremes dovrem, dovrehkem dovrese, dovrehkasse
pruvres pruvres - - - - -
rööpses reepses, rööpses reepses, rååpsehke, rööpses ruepsebe, rååpsehkåbpoe rååpsehkommes, rööpsemes reepsesem, rååpsehkem, rööpsesem reepsesasse, rååpsehkasse, rööpsesasse
skaavhtes skaavhtes skaavhtes, skaavhtehke, skaavhtege - - skaavhtehkem, skaavhtegem skaavhtehkese, skaavhtegese
rïektes rïektes rïekte rïektebe rïektemes rïektem rïektese
lustes lustes luste, lustes lustebe lustemes lustem lustese
loeves loeves loeves loevebe loevemes loevesem loevesasse
slovves slovves slovves slovvesåbpoe slovvesommes - -
stööves stööves stööves, stååvehke - - stååvehkem stååvehkese
åårmegs åårmegs åårmege - - åårmegem åårmegasse
rovnegs rovnegs, rovneges, rovnege rovnege, rovnegs, rovneges, rovnege rovnegåbpoe rovnegommes rovnegem rovnegasse
gyönegs gyönegs gyönege, gyönegs, gyönehke gyönegåbpoe, gyönehkåbpoe gyönegommes, gyönehkommes gyönegem, gyönehkem gyönegasse, gyönehkasse
luvregs luvregs luvrege luvregåbpoe luvregommes luvregem luvregasse
oktegs oktegs oktegs - - - -
gieltegs gieltegs gieltege gieltiegåbpoe gieltiegommes gieltegem gieltiegasse
aarmogs aarmogs aarmogs aarmoegåbpoe aarmoegommes aarmogem aarmoegasse
åårmehks åårmehks åårmehke - - åårmehkem åårmehkasse
åenehks åenehks åenehke åenebe, åeniehkåbpoe åenemes, åeniehkommes åenehkem åeniehkasse
måarehks måarehks måarehke måarahkåbpoe måarahkommes måarehkem måarahkasse
boerehks boerehks boerehke boerehkåbpoe boerehkommes boerehkem boerehkasse
barrehks barrehks barrehke barrehkåbpoe barrehkommes barrehkem barrehkasse
saavrehks saavrehks saavrehke saavrehkåbpoe saavrehkommes saavrehkem saavrehkasse
veaksehks veaksehks veaksehke veaksahkåbpoe veaksahkommes veaksehkem veaksehkasse
gåassehks gåassehks gåassehks gåassahkåbpoe gåassahkommes gåassehkem gåassahkasse
gaahtsehks gaahtsehke, gaahtsehks gaahtsehkes, gaahtsehke, gaahtsehks gaahtsehkåbpoe gaahtsehkommes gaahtsehkem gaahtsehkasse
vihtehks vihtehks vihtehke - - vihtehkem vihtehkasse
såålhtehks såålhtehks såålhtehke såålhtehkåbpoe såålhtehkommes såålhtehkem såålhtehkasse
buajtehks buajtehks buajtehke båajtahkåbpoe båajtahkommes buajtehkem buajtahkasse
seatadihks seatadihks seatadihks - - seatadihkem seatadihkese
njalhkedihks njalhkedihks njalhkedihkie - - njalhkedihkiem njalhkedæhkan
njalkedihks njalkedihks njalkedihks - - njalkedihkem njalkedihkese
ööjeldihks ööjeldihks ööjeldihks - - ööjeldihkem ööjeldihkese
geesjelihks geesjelihks geesjelihks - - geesjelihkem geesjelihkese
isvelihks isvelihks isvelihks - - isvelihkem isvelihkese
bårrohks bårrohks bårrohke bårroehkåbpoe bårroehkommes bårrohkem bårroehkasse
mujjels mujjels mujjels mujjelåbpoe mujjelommes mujjelem mujjelasse
ovnohkens ovnohkens, ovnohkens, ovnohkenes ovnohkens, ovnohkens, ovnohkenes ovnohkenåbpoe ovnohkenommes ovnohkenem ovnohkenasse
hiejjehts hiejjehts hiejjehts hiejjiehtåbpoe hiejjiehtommes hiejjehtem hiejjiehtasse
bieljehts bieljehts bieljehts, bieljiehtadtje bieljiehtåbpoe bieljiehtommes bieljehtem, bieljiehtadtjem bieljiehtasse, bieljiehtadtjese
aeblehts aeblehts aeblehts, aebliehtadtje aebliehtåbpoe aebliehtommes aeblehtem, aebliehtadtjem aebliehtasse, aebliehtadtjese
guelehts guelehts guelehts gueliehtåbpoe gueliehtommes guelehtem gueliehtasse
byölehts byölehts byölehth, byölehtadtje - - byölehtadtjem byölehtadtjese
tjelmehts tjelmehts tjelmehts, tjelmiehtadtje tjelmiehtåbpoe tjelmiehtommes tjelmehtem, tjelmiehtadtjem tjelmiehtasse, tjelmiehtadtjese
baenehts baenehts baenehts, baeniehtadtje baeniehtåbpoe baeniehtommes baenehtem, baeniehtadtjem baeniehtasse, baeniehtadtjese
ovluhpehts ovluhpehts ovluhpehts - - ovluhpehtem ovluhpiehtasse
kåvrehts kåvrehts kåvrehts - - kåvrehtem kåvrehtasse
jissehts jissehts jissehts, jissiehtadtje jissiehtåbpoe jissiehtommes jissehtem, jissiehtadtjem jissiehtasse, jissiehtadtjese
ealjohts ealjohts ealjohts ealjoehtåbpoe ealjoehtommes ealjohtem ealjoehtasse
faamohts faamohts faamohts faamoehtåbpoe faamoehtommes faamohtem faamoehtasse
gelliengïerts gelliengïerts - - - - -
måedtiesåårts måedtiesåarhts, måedtiesåårts - - - - -
gaajhkesåårts gaajhkesåarhts, gaajhkesåårts - - - - -