Tabell over oahpa-adjektiv - OBS! arbeidsliste for debugging

lemma Attr Sg Nom Comp Sg Nom Superl Sg Nom Sg Acc Sg Ill
aales aales aales - - aalesem aalesasse
aarehke aarehke aarehke aarehkabpa, aarehkåbpoe aarehkommes aarehkem aarehkasse
aavrehke aavrehke aavrehke aavrehkabpa, aavrehkåbpoe aavrehkommes aavrehkem aavrehkasse
aelhkies aelhkies aelhkie aelhkebe aelhkemes aelhkiem aalhkan
aelmies aelmies aelmies - - aelmiem aalman
aelpies aelpies aelpies, aelpie aelpebe aelpemes aelpiem aalpan
aerkies aerkies aerkie, aerkies aerkebe aerkemes aerkiem aarkan
ammes ammes ammes - - ammesem ammesasse
baahke baahke baahkes baahkebe, baahkesabpa, baahkesåbpoe baahkemes, baahkesommes baahkem, baahkesem baahkese, baahkesasse
baetjkies baetjkies baetjkie, baetjkies baetjkebe baetjkemes baetjkiem baatjkan
beagkoes beagkoes beagkoes beagkoehkabpa, beagkoehkåbpoe beagkoehkommes beagkoem beagkoasse
beavloes beavloes beavloes - - beavlosem beavloesasse
besteles besteles besteles, bestele bestielabpa, bestielåbpoe, bestelabpa, bestelåbpoe bestielommes, bestelommes bestelem bestielasse
bieljehts bieljehts bieljehts, bieljiehtadtje bieljiehtabpa, bieljiehtåbpoe bieljiehtommes bieljehtem, bieljiehtadtjem bieljiehtasse, bieljiehtadtjese
bihtseds bihtseds bihtsede bihtsiedabpa, bihtsiedåbpoe bihtsiedommes bihtsedem bihtsiedasse
boerehks boerehks boerehke boerehkabpa, boerehkåbpoe boerehkommes boerehkem boerehkasse
buajtehks buajtehks buajtehke båajtahkabpa, båajtahkåbpoe, båajtakabpa, båajtakåbpoe båajtahkommes, båajtakommes buajtehkem buajtahkasse
buerie buerie buerie buerebe bööremes bueriem buaran
båadtsoeh båadtsoeh båadtsan - - båadtsoem båadtsose, båådtsese
båajhtoeh båajhtoeh båajhtoeh - - båajhtoem båajhtose, bååjhtese
båavjoeh båavjoeh båavjan, båavjoe båavjoehkabpa, båavjoehkåbpoe båavjoehkommes båavjoem båavjose, bååvjese
båeries båeries båeries båarasabpa, båarasåbpoe båarasommes båarasam båarasese
bårras bårras bårras, bårran bårrasabpa, bårrasåbpoe bårrasommes bårram bårrese
bååktjehke bååktjehke bååktjehke bååktjehkabpa, bååktjehkåbpoe bååktjehkommes bååktjehkem bååktjehkasse
bååvteres bååvteres bååvtere bååvterabpa, bååvteråbpoe bååvterommes bååvterem bååvterasse
bïjveles bïjveles bïjvele bïjvelabpa, bïjvelåbpoe bïjvelommes bïjvelem bïjvelasse
daajroes daajroes daajroes - - daajrosem daajroesasse
daaletje daaletje - - - - -
daemies daemies daemies - - daemiem daaman
daerpies daerpies daerpies - - daerpiem daarpan
dearkoes dearkoes dearkoes dearkoesabpa, dearkoesåbpoe dearkoesommes dearkosem dearkoesasse
dejpeladtje dejpeladtje dejpeladtje - - dejpeladtjem dejpeladtjese
dovres dovre, dovres, dovrehke dovres, dovres, dovrehke dovrehkabpa, dovrehkåbpoe, duvrebe dovrehkommes, duvremes dovrem, dovresem, dovrehkem dovrese, dovresasse, dovrehkasse
dulvies dulvies, dolvehke dulvies, dolvehke dulviesabpa, dulviesåbpoe, dolvehkabpa, dolvehkåbpoe dulviesommes, dolvehkommes dolvehkem dolvehkasse
duvhties duvhties, dovhtehke duvhties, dovhtehke duvhtebe, dovhtehkabpa, dovhtehkåbpoe duvhtemes, dovhtehkommes duvhtiem, dovhtehkem dåvhtan, dovhtehkasse
dåajmijes dåajmijes, dåajmijs dåajmije dåajmijabpa, dåajmijåbpoe dåajmijommes dåajmijem dåajmijasse
dæjpeles dæjpeles dæjpele dæjpalabpa, dæjpalåbpoe dæjpalommes dæjpelem dæjpalasse
dïeve dïeve dïeves dïevebe, dïevesabpa, dïevesåbpoe dïevemes, dïevesommes dïevem, dïevesem dïevese, dïevesasse
eadtjohke eadtjohkes, eadtjohke eadtjohkes eadtjoehkabpa, eadtjoehkåbpoe, eadtjohkabpa, eadtjohkåbpoe eadtjoehkommes, eadtjohkommes eadtjohkem eadtjoehkasse
ealjoeh ealjoeh ealjoeh ealjoehkabpa, ealjoehkåbpoe ealjoehkommes ealjoem ealjose, yöljese
eensi eensi eensi eensigabpa, eensigåbpoe eensigommes - -
evtebe - - evtebe, övtebe, öövtebe evtemes, övtemes, öövtemes - -
faatoes faatoes faatoes faatoesabpa, faatoesåbpoe faatoesommes faatosem faatoesasse
faavroes faavroes, faavroes faavroe, faavroes faavrebe, faavroesabpa, faavroesåbpoe, faavrobe faavremes, faavroesommes, faavromes faavroem, faavrosem faavrose, faavroesasse, fååvrese
fahkes fahkes fahkes - - fahkesem fahkesasse
feejjene - feejjen, fööjjen - - - -
fïerske fïerske fïerskes, fïerskee fïerskebe, fïerskesabpa, fïerskesåbpoe, fïerskesabpa, fïerskesåbpoe fïerskemes, fïerskesommes, fïerskesommes fïerskem, fïerskesem, fïerskeem fïerskese, fïerskesasse, fïerskeasse
gaajhkenjevlien gaajhkenjevlien gaajhkenjevlien - - - -
gaajpeles gaajpeles gaajpele gaajpelabpa, gaajpelåbpoe gaajpelommes gaajpelem gaajpelasse
gaavnjeres gaavnjeres gaavnjeres - - - -
gaavnoes - gaavnoes - - - -
gaertjies gaertjies, gåårtjehke gaertjie, gåårtjehke gaertjebe, gåårtjehkabpa, gåårtjehkåbpoe gaertjemes, gåårtjehkommes gaertjiem, gåårtjehkem gaartjan, gåårtjehkasse
gaervies gaervies gaervies - - gaerviem gaarvan
gallas gallas gallasadtje, gallasodtje - - gallasadtjem, gallasodtjem gallasadtjese, gallasodtjese
galme galme galmes galmebe, galmesabpa, galmesåbpoe galmemes, galmesommes galmem, galmesem galmese, galmesasse
gamte gamte gamte, gamtege gamtebe gamtemes gamtem gamtese
gaptjeldihkie gaptjeldihkie gaptjeldihkie - - gaptjeldihkiem gaptjeldæhkan
garmeres garmeres garmere - - garmerem garmerasse
garre garre garres garrebe, garresabpa, garresåbpoe garremes, garresommes garrem, garresem garrese, garresasse
gearkeske gearkeske gearkeske gearkaskabpa, gearkaskåbpoe gearkaskommes gearkeskem gearkaskasse
geehpes gyöhpehke, geehpes gyöhpehke, geehpes gyöhpehkabpa, gyöhpehkåbpoe, geehpesabpa, geehpesåbpoe, geahpebe gyöhpehkommes, geehpesommes, geehpemes gyöhpehkem, geehpesem gyöhpehkasse, geehpesasse
geeles geeles, gåålehke geeles, gåålehke geelesabpa, geelesåbpoe, gåålehkabpa, gåålehkåbpoe geelesommes, gåålehkommes geelesem, gåålehkem geelesasse, gåålehkasse
geerjene - geerjene - - - -
geerve geerve geerve giervebe, geervebe giervemes, geervemes geervem geervese
geesjelihks geesjelihks geesjelihks - - geesjelihkem geesjelihkese
gejhkie gejhkie gejhkie gejhkebe gejhkemes gejhkiem gajhkan
geljies geljies geljie, geljies geljebe geljemes geljiem galjan
giedtsies giedtsies, gyödtsehke giedtsie, gyödtsehke giedtsebe, gyödtsehkabpa, gyödtsehkåbpoe giedtsemes, gyödtsehkommes giedtsiem, gyödtsehkem geadtsan, gyödtsehkasse
giefies giefies giefie giefebe giefemes giefiem geafan
gieltegs gieltegs gieltege gieltiegabpa, gieltiegåbpoe gieltiegommes gieltegem gieltiegasse
gieries gieries gearehke gearahkabpa, gearahkåbpoe gearahkommes gearehkem gearahkasse
girvene - girvene - - - -
govjehke govjehke govjehke govjehkabpa, govjehkåbpoe govjehkommes govjehkem govjehkasse
gualijes gualijes, gualijs gualije gualajabpa, gualajåbpoe gualajommes gualijem gualijasse
guelehts guelehts guelehts gueliehtabpa, gueliehtåbpoe gueliehtommes guelehtem gueliehtasse
guelhties guelhties guelhtie guelhtebe guelhtemes guelhtiem gualhtan
guhkies guhkies guhkie, guhkies guhkebe guhkemes guhkiem gåhkan
gyvjeh gyvjeh, gyvjehke gyvjehke gyvjehkabpa, gyvjehkåbpoe gyvjehkommes gyvjehkem gyvjehkasse
gyönegs gyönehke, gyöneges, gyönegs gyönehke, gyönege, gyönegs gyönehkabpa, gyönehkåbpoe, gyönegabpa, gyönegåbpoe gyönehkommes, gyönegommes gyönehkem, gyönegem gyönehkasse, gyönegasse
gåangkoeh gåangkoeh gåangkan, gåangkoe gåangkoehkabpa, gåangkoehkåbpoe gåangkoehkommes gåangkoem gåangkose, gåångkese
gåaroes gåaroes gåaroes - - gåarosem gåaroesasse
gåffoeh gåffoeh gåffoeh gåffoehkabpa, gåffoehkåbpoe gåffoehkommes gåffoem gåffose, goffese
gårroeh gårroeh - - - - -
gåvva gåvva gåvva - - gåvvam gåvvese
gåårveldihkie gåårveldihkie gåårveldihkie - - gåårveldihkiem gåårveldæhkan
gæbjoeh gæbjoeh gæbjan, gæbjoe gæbjoehkabpa, gæbjoehkåbpoe gæbjoehkommes gæbjoem gæbjose, gybjese
gælloeh gælloeh gællan - - gælloem gællose, gyllese
gïelehtadtje - gïelehtadtje - - gïelehtadtjem gïelehtadtjese
gïemhpes gïemhpes gïemhpe gïemhpebe gïemhpemes gïemhpem gïemhpese
gïengeles gïengeles gïengele gïengielabpa, gïengielåbpoe gïengielommes gïengelem gïengielasse
gïsse gïsse gïsse, gïssege gissebe, gïssebe gissemes, gïssemes gïssem gïssese
göögkeles göögkeles göögkeles, göögkele göögkelabpa, göögkelåbpoe göögkelommes göögkelem göögkelasse
gööles gööles gööles, göölehke, göölege göölesabpa, göölesåbpoe göölesommes göölesem, göölehkem, göölegem göölesasse, göölehkese, göölegese
harhtsoeh harhtsoeh harhtsan - - harhtsoem harhtsose, horhtsese
hearskoes hearskoes hearskoes hearskoesabpa, hearskoesåbpoe hearskoesommes hearskosem hearskoesasse
heejle heejle - - - - -
hijven hijven hijven - - - -
hujnies hujnies - - - - -
hååkene - hååkene - - - -
iehtseles iehtseles iehtseles iehtsielabpa, iehtsielåbpoe iehtsielommes iehtselem iehtsielasse
isvelihks isvelihks, isveligks isvelihks, isveligks isveligkebe isveligkemes isvelihkem, isveligkem isvelihkese, isveligkese
jaame jaame jaames - - jaamem jaamese
jalke jalke jalke jalkebe jalkemes jalkem jalkese
jarhpoeh jarhpoeh jarhpan - - jarhpoem jarhpose, jorhpese
jassijes jassijes, jassijs jassije jassajabpa, jassajåbpoe jassajommes jassijem jassijasse
jearmijes jearmijes, jearmijs jearmije jearmijabpa, jearmijåbpoe jearmijommes jearmijem jearmijasse
jearsoes jearsoes jearsoes jearsoesabpa, jearsoesåbpoe jearsoesommes jearsosem jearsoesasse
jihtseles jihtseles jihtseles jihtsielabpa, jihtsielåbpoe jihtsielommes jihtselem jihtsielasse
jissehts jissehts jissehts, jissiehtadtje jissiehtabpa, jissiehtåbpoe jissiehtommes jissehtem, jissiehtadtjem jissiehtasse, jissiehtadtjese
jorpe jorpehke, jorpe jorpehke, jorpe jorpehkabpa, jorpehkåbpoe, jorpebe jorpehkommes, jorpemes jorpehkem jorpehkasse
jovje jovje jovje jovjebe jovjemes jovjem jovjese
jueskies jueskies jueskie jueskebe jueskemes jueskiem juaskan
juhteles juhteles juhtele juhtielabpa, juhtielåbpoe juhtielommes juhtelem juhtielasse
jåasoeh jåasoeh jåasan - - jåasoem jåasose, jååsese
jïermijes jïermijes, jïermijs jïermije jïermijabpa, jïermijåbpoe jïermijommes jïermijem jïermijasse
jïjnje jïjnje jïjnje jïjnjebe jïjnjemes jïjnjem jïjnjese
jïlle jïlle jïlle jïllebe, jillebe jïllemes, jillemes jïllem jïllese
klaeries klaeries klaerie klaerebe klaeremes klaeriem klaaran
kraejhpies kraejhpies kraejhpie kraejhpebe kraejhpemes kraejhpiem kraajhpan
kraevies kraevies kraevie, kraevies kraevebe kraevemes kraeviem kraavan
kroenes kroenes - - - - -
kruana kruana kruana kruenebe, kruanebe, kråanebe kroenemes, kråanemes kruanam kruanese
kruepies kruepies, krååpehke kruepies, krååpehke kruepebe, krååpehkabpa, krååpehkåbpoe kruepemes, krååpehkommes kruepiem, krååpehkem kruapan, krååpehkasse
kåvrehts kåvrehts kåvrehts - - kåvrehtem kåvrehtasse
leevles lyövlehke, lyövles, leevles, lïevles, löövles lyövlehke, lyövles, leevls, lïevles, löövles lyövlehkabpa, lyövlehkåbpoe, lyövlebe, leevlebe, lïevlebe, löövlebe lyövlehkommes, lyövlemes, leevlemes, lïevlemes, löövlemes lyövlesem, lyövlehkem, lïevlesem, löövlesem lyövlesasse, lyövlehkasse, lïevlesasse, löövlesasse
liehties lihties, liehties, lyöhtehke lihties, liehties, lyöhtehke lihtiesabpa, lihtiesåbpoe, liehtebe, lyöhtehkabpa, lyöhtehkåbpoe lihtiesommes, liehtemes, lyöhtehkommes lihtesem, liehtiem, lyöhtehkem lihtiesasse, leahtan, lyöhtehkasse
loeves loeves loeves loevebe loevemes loevesem loevesasse
lovve lovve, lovves lovves lovvebe, lovvesabpa, lovvesåbpoe lovvemes, lovvesommes lovvem, lovvesem lovvese, lovvesasse
lustes lustes luste, lustes lustebe lustemes lustem lustese
luvregs luvregs luvrege luvregabpa, luvregåbpoe luvregommes luvregem luvregasse
låabpoeh låabpoeh - - - - -
låedtjies låedtjies låedtjie låedtjebe låedtjemes låedtjiem låadtjan
låemties låemties låemtie låemtebe låemtemes låemtiem låamtan
lïemkeds lïemkeds lïemkede lïemkedabpa, lïemkedåbpoe lïemkedommes lïemkedem lïemkedasse
lïene lïene lïenes lïenebe, lïenesabpa, lïenesåbpoe lïenemes, lïenesommes lïenem, lïenesem lïenese, lïenesasse
madtan madtan madtan - - - -
madtjeles madtjeles madtjele madtjelabpa, madtjelåbpoe madtjelommes madtjelem madtjelasse
maedeles maedeles maedele maedielabpa, maedielåbpoe maedielommes maedelem maedielasse
maehtehtje maehtehtje maehtehtje - - maehtehtjem maehtehtjasse
murreds murreds murrede murriedabpa, murriedåbpoe murriedommes murredem murriedasse
myövhke myövhke myövhkes myövhkebe, myövhkesabpa, myövhkesåbpoe myövhkemes, myövhkesommes myövhkem, myövhkesem myövhkese, myövhkesasse
måarehks måarehks måarehke måarahkabpa, måarahkåbpoe måarahkommes måarehkem måarahkasse
mådtan mådtan mådtan - - - -
måskoes måskoes måskoes - - måskosem måskoesasse
mïevhke mïevhke, mïevhkes mïevhkes mïevhkebe, mïevhkesabpa, mïevhkesåbpoe mïevhkemes, mïevhkesommes mïevhkem, mïevhkesem mïevhkese, mïevhkesasse
mïrhkekruana mïrhkekruana mïrhkekruana - - mïrhkekruanam mïrhkekruanese
möövhkes möövhkes möövhkes möövhkebe möövhkemes möövhkesem möövhkesasse
naarpehke naarpehke naarpehke naarpahkabpa, naarpahkåbpoe naarpahkommes naarpehkem naarpahkasse
nahkeren - nahkeren, naahkeren nahkerabpa, nahkeråbpoe nahkerommes - -
njaalmeldh njaalmeldh - - - - -
njaelkies njaelkies, njåålkehke njaelkie, njåålkehke njaelkebe, njåålkehkabpa, njåålkehkåbpoe njaelkemes, njåålkehkommes njaelkiem, njåålkehkem njaalkan, njåålkehkasse
njalhkedihks njalhkedihks njalhkedihkie - - njalhkedihkiem njalhkedæhkan
njoere njoere njoeres njoerebe njoeremes njoerem njoerese
njoetjeles njoetjeles njoetjele njoetjelabpa, njoetjelåbpoe njoetjelommes njoetjelem njoetjelasse
njoetseldh - njoetseldh - - - -
noere noere noere nuerebe nööremes noerem noerese
nuarvan - nuarvan - - - -
nåajsan nåajsan nåajsan - - - -
nåekies nåekies, nåekie nåekies nåekebe nåekemes nåekiem nåakan
nænnoes nænnoes nænnoes nænnebe, nennebe nænnemes, nennemes nænnosem nænnoesasse
ohtje ohtje ohtje ohtjebe, uhtjebe ohtjemes, uhtjemes ohtjem ohtjese
onne onne onne onnebe, unnebe onnemes, unnemes onnem, unniem onnese, ånnan
orre orre orre urrebe, orrebe urremes, orremes orrem orrese
ovmese ovmese - - - - -
ovmessie ovmessie, ov-messie ovmessie, ov-messie - - ovmessiem, ov-messiem ovmassan, ov-massan
ovnohkens ovnohkens, ovnohkens, ovnohkenes ovnohkens, ovnohkens, ovnohkenes ovnohkenabpa, ovnohkenåbpoe ovnohkenommes ovnohkenem ovnohkenasse
plaave plaave plaave, plaaves plaavebe plaavemes plaavem plaavese
pleasoeh pleasoeh pleasan, pleasoen pleasoehkabpa, pleasoehkåbpoe pleasoehkommes pleasoem pleasose, plyösese
pliejhkies pliejhkies, plyöjhkehke pliejhkies, plyöjhkehke pliejhkebe, plyöjhkehkabpa, plyöjhkehkåbpoe pliejhkemes, plyöjhkehkommes pliejhkiem, plyöjhkehkem pleajhkan, plyöjhkehkasse
plïehtje plïehtje plïehtje plïehtjebe plïehtjemes plïehtjem plïehtjese
praare praare praares praarebe, praaresabpa, praaresåbpoe praaremes, praaresommes praarem, praaresem praarese, praaresasse
provne provne provnes provnebe provnemes provnem provnese
pruvres pruvres - - - - -
raavtehtje raavtehtje raavtehtje - - raavtehtjem raavtehtjasse
raavteres raavteres raavteres, raavtere - - raavterem raavterasse
radtjoes radtjoes radtjoes radtjoesabpa, radtjoesåbpoe radtjoesommes radtjosem radtjoesasse
riejries riejries riejries - - riejriem reajran
rovnegs rovnigks, rovnigs, rovnegs, rovneges, rovnege rovnigks, rovnigs, rovnege, rovnegs, rovneges, rovnege rovnigkabpa, rovnigkåbpoe, rovnigabpa, rovnigåbpoe, rovnegabpa, rovnegåbpoe rovnigkommes, rovnigommes, rovnegommes rovnigkem, rovnigem, rovnegem rovnigkasse, rovnigasse, rovnegasse
rutjkes rutjkehke, rutjkes rutjkehke, rutjkes rutjkehkabpa, rutjkehkåbpoe, rutjkesabpa, rutjkesåbpoe, rutjkebe rutjkehkommes, rutjkesommes, rutjkemes rutjkehkem, rutjkesem rutjkehkasse, rutjkesasse
ræjhkoes ræjhkoes ræjhkoes ræjhkoesabpa, ræjhkoesåbpoe ræjhkoesommes ræjhkosem ræjhkoesasse
rïekte rïekte rïektes rïektebe, rïektesabpa, rïektesåbpoe rïektemes, rïektesommes rïektem, rïektesem rïektese, rïektesasse
rööpses reepses, rååpsehke, rööpses reepses, rååpsehke, rööpses ruepsebe, rååpsehkabpa, rååpsehkåbpoe rååpsehkommes, rööpsemes reepsesem, rååpsehkem, rööpsesem reepsesasse, rååpsehkasse, rööpsesasse
saavrehks saavrehks saavrehke saavrehkabpa, saavrehkåbpoe saavrehkommes saavrehkem saavrehkasse
saelhties saelhties saelhtie, saelhties saelhtebe saelhtemes saelhtiem saalhtan
saetnies saetnies saatna, saatnan - - saatnam saatnese
seadtoes seadtoes seadtoes seadtoesabpa, seadtoesåbpoe seadtoesommes seadtosem seadtoesasse
seammaplïeres seammaplïeres - - - - -
siegkies siegkies siegkie, siegkies siegkebe siegkemes siegkiem seagkan
sieties sieties sietie, sieties sietebe sietemes sietiem seatan
sjeavodh sjeavodh sjeavodh sjeavoedabpa, sjeavoedåbpoe sjeavoedommes sjeavodem sjeavoedasse
sjeavohth - sjeavohth sjeavoehthabpa, sjeavoehthåbpoe sjeavoehthommes - -
sjiehteles sjiehteles sjiehtele sjiehtielabpa, sjiehtielåbpoe sjiehtielommes sjiehtelem sjiehtielasse
sjuevnjeds sjuevnjeds, sjuevnjedes sjuevnjeds, sjuevnjede sjuevnjiedabpa, sjuevnjiedåbpoe sjuevnjiedommes sjuevnjedem sjuevnjiedasse
sjyjjehke sjyjjehke sjyjjehke sjyjjehkabpa, sjyjjehkåbpoe sjyjjehkommes sjyjjehkem sjyjjehkasse
sjïere sjïere sjïere sjïerebe sjïeremes sjïerem sjïerese
skaavhtes skaavhtes skaavhtes, skaavhtehke, skaavhtege - - skaavhtesem, skaavhtehkem, skaavhtegem skaavhtesasse, skaavhtehkese, skaavhtegese
skïemtje skïemtje skïemtjes skïemtjebe, skïemtjesabpa, skïemtjesåbpoe skïemtjemes, skïemtjesommes skïemtjem, skïemtjesem skïemtjese, skïemtjesasse
slahtjan slahtjan slahtjan - - - -
sleagroeh sleagroeh sleagran - - sleagroem sleagrose, slyögrese
sleehpeldihkie sleehpeldihkie sleehpeldihkie - - sleehpeldihkiem sleehpeldæhkan
slovves slovves slovves slovvesabpa, slovvesåbpoe slovvesommes slovvesem slovvesasse
smaave smaave smaave, smaaves smaavebe smaavemes smaavem smaavese
sneehpes sneehpes, snååhpehke sneehpes, snååhpehke sneehpesabpa, sneehpesåbpoe, sneehpebe, snaehpebe, snååhpehkabpa, snååhpehkåbpoe sneehpesommes, sneehpemes, snååhpehkommes sneehpesem, snååhpehkem sneehpesasse, snååhpehkasse
snjaltje snjaltje - - - - -
spaajhte spaajhte spaajhte spaajhtebe spaajhtemes spaajhtem spaajhtese
staeries staeries staaran - - - -
stoere stoere, stoerre stoere, stoerre stuerebe, stuerrebe, stoerrebe stööremes, stueremes stoerem, stoerrem stoerese, stoerrese
stïeres - stïeres - - - -
suejies suejies suejies - - suejiem suajan
såålhtehks såålhtehks såålhtehke såålhtehkabpa, såålhtehkåbpoe såålhtehkommes såålhtehkem såålhtehkasse
sæjloes sæjloes sæjloes sæjloesabpa, sæjloesåbpoe sæjloesommes sæjlosem sæjloesasse
sïejhme sïejhme sïejhme sïejhmebe sïejhmemes sïejhmem sïejhmese
sööjmes seejmes, sååjmehke, sööjmes seejmes, sååjmehke, sööjmes seejmebe, sååjmehkabpa, sååjmehkåbpoe, sööjmebe seejmemes, sååjmehkommes, sööjmemes seejmesem, sååjmehkem seejmesasse, sååjmehkasse
tjaalaldihkie tjaalaldihkie tjaalaldihkie - - tjaalaldihkiem tjaalaldæhkan
tjaebpies tjaebpies, tjååbpehke tjaebpie, tjaebpies, tjååbpehke tjaebpebe, tjååbpehkabpa, tjååbpehkåbpoe tjaebpemes, tjååbpehkommes tjaebpiem, tjååbpehkem tjaabpan, tjååbpehkasse
tjeakoes tjeakoes tjeakoes tjeakoesabpa, tjeakoesåbpoe tjeakoesommes tjeakosem tjeakoesasse
tjeehpes tjeehpes, tjååhpehke tjeehpes, tjååhpehke tjeehpebe, tjeehpesabpa, tjeehpesåbpoe, tjååhpehkabpa, tjååhpehkåbpoe tjeehpemes, tjeehpesommes, tjååhpehkommes tjååhpehkem tjååhpehkasse
tjelmehts tjelmehts tjelmehts, tjelmiehtadtje tjelmiehtabpa, tjelmiehtåbpoe tjelmiehtommes tjelmehtem, tjelmiehtadtjem tjelmiehtasse, tjelmiehtadtjese
tjetskehke tjetskehke tjetskehke tjetskiehkabpa, tjetskiehkåbpoe tjetskiehkommes tjetskehkem tjetskiehkasse
tjevties tjevties, tjavtehke, tjovtehke tjevtie, tjevties, tjavtehke, tjovtehke tjevtebe, tjavtehkabpa, tjavtehkåbpoe, tjovtehkabpa, tjovtehkåbpoe tjevtemes, tjavtehkommes, tjovtehkommes tjevtiem, tjavtehkem, tjovtehkem tjavtan, tjavtehkasse, tjovtehkasse
tjiehpies tjiehpies tjiehpie, tjiehpies tjiehpebe tjiehpemes tjiehpiem tjeahpan
tjuavkeds tjuavkeds tjuavkede tjuavkadabpa, tjuavkadåbpoe tjuavkadommes tjuavkedem tjuavkadasse
tjuerpies tjuerpies tjuerpie, tjuerpies tjuerpebe tjuerpemes tjuerpiem tjuarpan
tjåetskemes tjåetskemes - - - - -
tjöölle tjöölle tjöölle tjööllebe tjööllemes tjööllem tjööllese
tovme tovme tovmes tovmebe tovmemes tovmem tovmese
tryjjes tryjjes tryjjes - - tryjjesem tryjjesasse
tråmhpoeh tråmhpoeh tråmhpoeh tråmhpoehkabpa, tråmhpoehkåbpoe tråmhpoehkommes tråmhpoem tromhpese, tråmhpose
tsåeptseles tsåeptseles tsåeptseles, tsåeptsele tsåeptsielabpa, tsåeptsielåbpoe, tsåeptselabpa, tsåeptselåbpoe tsåeptsielommes, tsåeptselommes tsåeptselem tsåeptsielasse
vaenie vaenie vaenie vaenebe, vaeniehkabpa, vaeniehkåbpoe vaenemes, vaeniehkommes, veenemes vaeniem vaanan
varres varres varres varresabpa, varresåbpoe varresommes varresem varresasse
veaksehks veakseks, veakseke, veaksehks veakseks, veakseke, veaksehke veaksakabpa, veaksakåbpoe, veaksahkabpa, veaksahkåbpoe veaksakommes, veaksahkommes veaksekem, veaksehkem veaksehkasse, veaksakasse
vealah vealah vealan - - vealam vealese
veelkes vyölkehke, veelkes vyölkehke, veelkes vyölkehkabpa, vyölkehkåbpoe, vielkebe vyölkehkommes, veelkemes vyölkehkem vyölkehkasse
vervies vervies - - - - -
vesties vesties vestie vestebe vestemes vestiem vastan
vietseles vietseles vietsele vietsielabpa, vietsielåbpoe vietsielommes vietselem vietsielasse
vihkeles vihkeles vihkeles, vihkele vihkelabpa, vihkelåbpoe, vihkielabpa, vihkielåbpoe vihkelommes, vihkielommes vihkelem vihkielasse
vihtehks vihtehks vihtehke - - vihtehkem vihtehkasse
vihties vihties vihtie - - vihtiem væhtan
vijsies vijsies, væjsohke, væjsehke, vyjsehke vijsies, væjsohke, væjsehke, vyjsehke vijsebe, væjsohkabpa, væjsohkåbpoe, væjsahkabpa, væjsahkåbpoe, vyjsehkabpa, vyjsehkåbpoe vijsemes, væjsohkommes, væjsahkommes, vyjsehkommes vijsiem, væjsohkem, væjsehkem, vyjsehkem væjsan, væjsohkasse, væjsahkasse, vyjsehkasse
viskes viskes, vyskehke viskes, vyskehke viskebe, vyskehkabpa, vyskehkåbpoe viskemes, vyskehkommes vyskehkem vyskehkasse
våaroes våaroes våaroes - - våarosem våaroesasse
væjkeles væjkeles væjkeles, væjkele væjkelabpa, væjkelåbpoe, væjkalabpa, væjkalåbpoe væjkelommes, væjkalommes væjkelem væjkalasse
vïenes vïenes - - - - -
vïssjeles vïssjeles vïssjele vïssjielabpa, vïssjielåbpoe vïssjielommes vïssjelem vïssjielasse
åajvoeh åajvoeh åajvoeh åajvebe, åajvoehkabpa, åajvoehkåbpoe åajvemes, åajvoehkommes - -
åehpies åehpies åehpie åehpebe, åahpatjabpa, åahpatjåbpoe åehpemes, åahpatjommes åehpiem åahpan
åelkies åelkies - - - - -
åemie åemie - - - - -
åenehks åenehks, åenehks åenehke, åenehks åenebe, åeniehkabpa, åeniehkåbpoe, åenehkabpa, åenehkåbpoe åenemes, åeniehkommes, åenehkommes åenehkem, åenehkem åeniehkasse, åenehkasse
åålije åålije åålijes, åålije åålijabpa, åålijåbpoe åålijommes åålijem åålijasse
ööjeldihks ööjeldihks ööjeldihks - - ööjeldihkem ööjeldihkese