Tabell over oahpa-adjektiv - OBS! arbeidsliste for debugging

Testdato: søn 1 jul 2012 17:04:32 CEST
lemma Attr Sg Nom Comp Sg Nom Superl Sg Nom Sg Acc Sg Ill
aales aales aales - - aalesem aalesasse
aarehke aarehke aarehke aarehkåbpoe aarehkommes aarehkem aarehkasse
aavrehke aavrehke aavrehke aavrehkåbpoe aavrehkommes aavrehkem aavrehkasse
aelhkies aelhkies aelhkie aelhkebe aelhkemes aelhkiem aalhkan
aelmies aelmies aelmies - - aelmiem aalman
aelpies aelpies aelpies aelpebe aelpemes aelpiem aalpan
aerkies aerkies aerkie aerkebe aerkemes aerkiem aarkan
ammes ammes ammes - - - -
baahke baahke baahkes baahkesåbpoe baahkesommes baahkem, baahkesem baahkese, baahkesasse
baetjkies baetjkies baetjkie baetjkebe baetjkemes baetjkiem baatjkan
beagkoes beagkoes beagkoes beagkoehkåbpoe beagkoehkommes beagkoem beagkoasse
beavloes beavloes beavloes - - - -
besteles besteles bestele bestielåbpoe bestielommes bestelem bestielasse
bieljehts bieljehts bieljehts bieljiehtåbpoe bieljiehtommes bieljehtem bieljiehtasse
bihtseds bihtseds bihtsede bihtsiedåbpoe bihtsiedommes bihtsedem bihtsiedasse
boerehks boerehks boerehke boerehkåbpoe boerehkommes boerehkem boerehkasse
buajtehks buajtehks buajtehke båajtahkåbpoe båajtahkommes buajtehkem buajtahkasse
buerie buerie buerie buerebe bööremes bueriem buaran
båadtsoeh båadtsoeh båadtsan - - - -
båajhtoeh båajhtoeh båajhtoeh - - - -
båavjoeh båavjoeh båavjan båavjoehkåbpoe båavjoehkommes - -
båeries båeries båeries båarasåbpoe båarasommes båarasam båarasese
bårras bårras bårras bårrasåbpoe bårrasommes bårram bårrese
bååktjehke - bååktjehke bååktjehkåbpoe bååktjehkommes bååktjehkem bååktjehkasse
bååvteres bååvteres bååvtere bååvteråbpoe bååvterommes bååvterem bååvterasse
bïjveles bïjveles bïjvele bïjvelåbpoe bïjvelommes bïjvelem bïjvelasse
daajroes daajroes daajroes - - daajrosem daajroesasse
daaletje daaletje - - - - -
daemies daemies daemies - - daemiem daaman
daerpies daerpies daerpies - - daerpiem daarpan
dearkoes dearkoes dearkoes dearkoesåbpoe dearkoesommes - -
dejpeladtje dejpeladtje dejpeladtje - - dejpeladtjem dejpeladtjese
dovres dovre dovres duvrebe duvremes dovrem dovrese
dulvies dulvies dolvehke dolvehkåbpoe dolvehkommes dolvehkem dolvehkasse
duvhties duvhties dovhtehke dovhtehkåbpoe dovhtehkommes duvhtiem, dovhtehkem dåvhtan, dovhtehkasse
dåajmijes dåajmijes dåajmije dåajmijåbpoe dåajmijommes dåajmijem dåajmijasse
dæjpeles dæjpeles dæjpele dæjpalåbpoe dæjpalommes dæjpelem dæjpalasse
dïeve dïeve dïeves dïevesåbpoe dïevesommes dïevem, dïevesem dïevese, dïevesasse
eadtjohke eadtjohke eadtjohkes eadtjoehkåbpoe eadtjoehkommes eadtjohkem eadtjoehkasse
ealjoeh ealjoeh ealjoeh ealjoehkåbpoe ealjoehkommes - -
eensi eensi eensi eensigåbpoe eensigommes - -
evtebe - - evtebe evtemes - -
faatoes faatoes faatoes faatoesåbpoe faatoesommes - -
faavroes faavroes faavroe faavrebe faavremes faavroem faavrose, fååvrese
fahkes fahkes fahkes - - - -
feejjene - - - - - -
fïerske fïerske fïerskes fïerskesåbpoe fïerskesommes fïerskem, fïerskesem fïerskese, fïerskesasse
gaajhkenjevlien gaajhkenjevlien gaajhkenjevlien - - - -
gaajpeles gaajpeles gaajpele gaajpelåbpoe gaajpelommes gaajpelem gaajpelasse
gaavnjeres gaavnjeres gaavnjeres - - - -
gaavnoes - gaavnoes - - - -
gaertjies gaertjies gaertjie gaertjebe gaertjemes gaertjiem gaartjan
gaervies gaervies gaervies - - gaerviem gaarvan
gallas gallas gallasodtje - - gallasodtjem gallasodtjese
galme galme galmes galmesåbpoe galmesommes galmem, galmesem galmese, galmesasse
gamte gamte gamtege gamtebe gamtemes - -
gaptjeldihkie gaptjeldihkie gaptjeldihkie - - gaptjeldihkiem gaptjeldæhkan
garmeres garmeres garmere - - garmerem garmerasse
garre garre garres garresåbpoe garresommes garrem, garresem garrese, garresasse
gearkeske gearkeske gearkeske gearkaskåbpoe gearkaskommes gearkeskem gearkaskasse
geehpes geehpes gyöhpehke gyöhpehkåbpoe gyöhpehkommes gyöhpehkem, geehpesem gyöhpehkasse, geehpesasse
geeles geeles gåålehke gåålehkåbpoe gåålehkommes gåålehkem gåålehkasse
geerjene - geerjene - - - -
geerve geerve geerve geervebe geervemes geervem geervese
geesjelihks geesjelihks geesjelihks - - geesjelihkem geesjelihkese
gejhkie gejhkie gejhkie gejhkebe gejhkemes gejhkiem gajhkan
geljies geljies geljie geljebe geljemes geljiem galjan
giedtsies giedtsies giedtsie giedtsebe giedtsemes giedtsiem geadtsan
giefies giefies giefie giefebe giefemes giefiem geafan
gieltegs gieltegs gieltege gieltiegåbpoe gieltiegommes gieltegem gieltiegasse
gieries gieries gearehke gearahkåbpoe gearahkommes gearehkem gearahkasse
girvene - girvene - - - -
govjehke govjehke govjehke govjehkåbpoe govjehkommes govjehkem govjehkasse
gualijes gualijes gualije gualajåbpoe gualajommes gualijem gualijasse
guelehts guelehts guelehts gueliehtåbpoe gueliehtommes guelehtem gueliehtasse
guelhties guelhties guelhtie guelhtebe guelhtemes guelhtiem gualhtan
guhkies guhkies guhkie guhkebe guhkemes guhkiem gåhkan
gyvjeh gyvjeh gyvjehke gyvjehkåbpoe gyvjehkommes gyvjehkem gyvjehkasse
gyönegs gyönegs gyönehke gyönehkåbpoe gyönehkommes gyönehkem gyönehkasse
gåangkoeh gåangkoeh gåangkan gåangkoehkåbpoe gåangkoehkommes - -
gåaroes gåaroes gåaroes - - - -
gåffoeh gåffoeh gåffoeh gåffoehkåbpoe gåffoehkommes - -
gårroeh gårroeh - - - - -
gåvva gåvva gåvva - - gåvvam gåvvese
gåårveldihkie gåårveldihkie gåårveldihkie - - gåårveldihkiem gåårveldæhkan
gæbjoeh gæbjoeh gæbjan gæbjoehkåbpoe gæbjoehkommes - -
gælloeh gælloeh gællan - - - -
gïelehtadtje - gïelehtadtje - - gïelehtadtjem gïelehtadtjese
gïemhpes gïemhpes gïemhpe gïemhpebe gïemhpemes gïemhpem gïemhpese
gïengeles gïengeles gïengele gïengielåbpoe gïengielommes gïengelem gïengielasse
gïsse gïsse gïsse gissebe gissemes gïssem gïssese
göögkeles göögkeles göögkele göögkelåbpoe göögkelommes göögkelem göögkelasse
gööles gööles gööles, göölehke, göölege göölesåbpoe göölesommes göölehkem, göölegem göölehkese, göölegese
harhtsoeh harhtsoeh harhtsan - - - -
hearskoes hearskoes hearskoes hearskoesåbpoe hearskoesommes - -
heejle heejle - - - - -
hijven hijven hijven - - - -
hujnies hujnies - - - - -
hååkene - hååkene - - - -
iehtseles iehtseles iehtseles iehtsielåbpoe iehtsielommes iehtselem iehtsielasse
isvelihks isvelihks isvelihks - - isvelihkem isvelihkese
jaame jaame jaames - - jaamem jaamese
jalke jalke jalke jalkebe jalkemes jalkem jalkese
jarhpoeh jarhpoeh jarhpan - - - -
jassijes jassijes jassije jassajåbpoe jassajommes jassijem jassijasse
jearmijes jearmijes jearmije jearmijåbpoe jearmijommes jearmijem jearmijasse
jearsoes jearsoes jearsoes jearsoesåbpoe jearsoesommes - -
jihtseles jihtseles jihtseles jihtsielåbpoe jihtsielommes jihtselem jihtsielasse
jissehts jissehts jissehts jissiehtåbpoe jissiehtommes jissehtem jissiehtasse
jorpe jorpe jorpehke jorpehkåbpoe jorpehkommes jorpehkem jorpehkasse
jovje jovje jovje jovjebe jovjemes jovjem jovjese
jueskies jueskies jueskie jueskebe jueskemes jueskiem juaskan
juhteles juhteles juhtele juhtielåbpoe juhtielommes juhtelem juhtielasse
jåasoeh jåasoeh jåasan - - - -
jïermijes jïermijes jïermije jïermijåbpoe jïermijommes jïermijem jïermijasse
jïjnje jïjnje jïjnje jïjnjebe jïjnjemes jïjnjem jïjnjese
jïlle jïlle jïlle jillebe jillemes jïllem jïllese
klaeries klaeries klaerie klaerebe klaeremes klaeriem klaaran
kraejhpies kraejhpies kraejhpie kraejhpebe kraejhpemes kraejhpiem kraajhpan
kraevies kraevies kraevie kraevebe kraevemes kraeviem kraavan
kroenes kroenes - - - - -
kruana kruana kruana kråanebe kråanemes kruanam kruanese
kruepies kruepies krååpehke krååpehkåbpoe krååpehkommes kruepiem, krååpehkem kruapan, krååpehkasse
kåvrehts kåvrehts kåvrehts - - kåvrehtem kåvrehtasse
leevles leevles lyövlehke lyövlehkåbpoe lyövlehkommes lyövlehkem lyövlehkasse
liehties liehties lyöhtehke lyöhtehkåbpoe lyöhtehkommes liehtiem, lyöhtehkem leahtan, lyöhtehkasse
loeves loeves loeves loevebe loevemes loevesem loevesasse
lovve lovve lovves lovvesåbpoe lovvesommes lovvem, lovvesem lovvese, lovvesasse
lustes lustes luste lustebe lustemes lustem lustese
luvregs luvregs luvrege luvregåbpoe luvregommes luvregem luvregasse
låabpoeh låabpoeh - - - - -
låedtjies låedtjies låedtjie låedtjebe låedtjemes låedtjiem låadtjan
låemties låemties låemtie låemtebe låemtemes låemtiem låamtan
lïemkeds lïemkeds lïemkede lïemkedåbpoe lïemkedommes lïemkedem lïemkedasse
lïene lïene lïenes lïenesåbpoe lïenesommes lïenem, lïenesem lïenese, lïenesasse
madtan madtan madtan - - - -
madtjeles madtjeles madtjele madtjelåbpoe madtjelommes madtjelem madtjelasse
maedeles maedeles maedele maedielåbpoe maedielommes maedelem maedielasse
maehtehtje maehtehtje maehtehtje - - maehtehtjem maehtehtjasse
murreds murreds murrede murriedåbpoe murriedommes murredem murriedasse
myövhke myövhke myövhkes myövhkesåbpoe myövhkesommes myövhkem, myövhkesem myövhkese, myövhkesasse
måarehks måarehks måarehke måarahkåbpoe måarahkommes måarehkem måarahkasse
mådtan mådtan mådtan - - - -
måskoes måskoes måskoes - - måskosem måskoesasse
mïevhke mïevhke mïevhkes mïevhkesåbpoe mïevhkesommes mïevhkem, mïevhkesem mïevhkese, mïevhkesasse
mïrhkekruana mïrhkekruana mïrhkekruana - - mïrhkekruanam mïrhkekruanese
möövhkes möövhkes möövhkes möövhkebe möövhkemes möövhkesem möövhkesasse
naarpehke naarpehke naarpehke naarpahkåbpoe naarpahkommes naarpehkem naarpahkasse
nahkeren - nahkeren nahkeråbpoe nahkerommes - -
njaalmeldh njaalmeldh - - - - -
njaelkies njaelkies njaelkie njaelkebe njaelkemes njaelkiem njaalkan
njalhkedihks njalhkedihks njalhkedihkie - - njalhkedihkiem njalhkedæhkan
njoere njoere njoeres njoerebe njoeremes njoerem njoerese
njoetjeles njoetjeles njoetjele njoetjelåbpoe njoetjelommes njoetjelem njoetjelasse
njoetseldh - njoetseldh - - - -
noere noere noere nuerebe nööremes noerem noerese
nuarvan - nuarvan - - - -
nåajsan nåajsan nåajsan - - - -
nåekies nåekies nåekies nåekebe nåekemes nåekiem nåakan
nænnoes nænnoes nænnoes nænnebe nænnemes nænnosem nænnoesasse
ohtje ohtje ohtje uhtjebe uhtjemes ohtjem ohtjese
onne onne onne unnebe unnemes onnem, unniem onnese, ånnan
orre orre orre orrebe orremes orrem orrese
ovmese ovmese - - - - -
ovmessie ovmessie ovmessie - - ovmessiem ovmassan
ovnohkens ovnohkens ovnohkens ovnohkenåbpoe ovnohkenommes ovnohkenem ovnohkenasse
plaave plaave plaaves plaavebe plaavemes plaavem plaavese
pleasoeh pleasoeh pleasoen pleasoehkåbpoe pleasoehkommes - -
pliejhkies pliejhkies plyöjhkehke plyöjhkehkåbpoe plyöjhkehkommes pliejhkiem, plyöjhkehkem pleajhkan, plyöjhkehkasse
plïehtje plïehtje plïehtje plïehtjebe plïehtjemes plïehtjem plïehtjese
praare praare praares praaresåbpoe praaresommes praarem, praaresem praarese, praaresasse
provne provne provnes provnebe provnemes provnem provnese
pruvres pruvres - - - - -
raavtehtje raavtehtje raavtehtje - - raavtehtjem raavtehtjasse
raavteres raavteres raavtere - - raavterem raavterasse
radtjoes radtjoes radtjoes radtjoesåbpoe radtjoesommes - -
riejries riejries riejries - - riejriem reajran
rovnegs rovnegs rovnege rovnegåbpoe rovnegommes rovnegem rovnegasse
rutjkes rutjkes rutjkehke rutjkehkåbpoe rutjkehkommes rutjkehkem rutjkehkasse
ræjhkoes ræjhkoes ræjhkoes ræjhkoesåbpoe ræjhkoesommes - -
rïekte rïekte rïektes rïektesåbpoe rïektesommes rïektem, rïektesem rïektese, rïektesasse
rööpses rööpses rööpses ruepsebe rööpsemes rööpsesem rööpsesasse
saavrehks saavrehks saavrehke saavrehkåbpoe saavrehkommes saavrehkem saavrehkasse
saelhties saelhties saelhtie saelhtebe saelhtemes saelhtiem saalhtan
saetnies saetnies saatnan - - saatnam saatnese
seadtoes seadtoes seadtoes seadtoesåbpoe seadtoesommes - -
seammaplïeres seammaplïeres - - - - -
siegkies siegkies siegkie siegkebe siegkemes siegkiem seagkan
sieties sieties sietie sietebe sietemes sietiem seatan
sjeavodh sjeavodh sjeavodh sjeavoedåbpoe sjeavoedommes sjeavodem sjeavoedasse
sjeavohth - sjeavohth sjeavoehthåbpoe sjeavoehthommes - -
sjiehteles sjiehteles sjiehtele sjiehtielåbpoe sjiehtielommes sjiehtelem sjiehtielasse
sjuevnjeds sjuevnjeds sjuevnjede sjuevnjiedåbpoe sjuevnjiedommes sjuevnjedem sjuevnjiedasse
sjyjjehke sjyjjehke sjyjjehke sjyjjehkåbpoe sjyjjehkommes sjyjjehkem sjyjjehkasse
sjïere sjïere sjïere sjïerebe sjïeremes sjïerem sjïerese
skaavhtes skaavhtes skaavhtehke - - skaavhtehkem skaavhtehkese
skïemtje skïemtje skïemtjes skïemtjesåbpoe skïemtjesommes skïemtjem, skïemtjesem skïemtjese, skïemtjesasse
slahtjan slahtjan slahtjan - - - -
sleagroeh sleagroeh sleagran - - - -
sleehpeldihkie sleehpeldihkie sleehpeldihkie - - sleehpeldihkiem sleehpeldæhkan
slovves slovves slovves slovvesåbpoe slovvesommes - -
smaave smaave smaaves smaavebe smaavemes smaavem smaavese
sneehpes sneehpes snååhpehke snååhpehkåbpoe snååhpehkommes snååhpehkem snååhpehkasse
snjaltje snjaltje - - - - -
spaajhte spaajhte spaajhte spaajhtebe spaajhtemes spaajhtem spaajhtese
staeries staeries staaran - - - -
stoere stoere stoere stuerebe stööremes stoerem stoerese
stïeres - stïeres - - - -
suejies suejies suejies - - suejiem suajan
såålhtehks såålhtehks såålhtehke såålhtehkåbpoe såålhtehkommes såålhtehkem såålhtehkasse
sæjloes sæjloes sæjloes sæjloesåbpoe sæjloesommes - -
sïejhme sïejhme sïejhme sïejhmebe sïejhmemes sïejhmem sïejhmese
sööjmes sööjmes sååjmehke sååjmehkåbpoe sååjmehkommes sååjmehkem sååjmehkasse
tjaalaldihkie tjaalaldihkie tjaalaldihkie - - tjaalaldihkiem tjaalaldæhkan
tjaebpies tjaebpies tjaebpie tjaebpebe tjaebpemes tjaebpiem tjaabpan
tjeakoes tjeakoes tjeakoes tjeakoesåbpoe tjeakoesommes - -
tjeehpes tjeehpes tjååhpehke tjååhpehkåbpoe tjååhpehkommes tjååhpehkem tjååhpehkasse
tjelmehts tjelmehts tjelmehts tjelmiehtåbpoe tjelmiehtommes tjelmehtem tjelmiehtasse
tjetskehke tjetskehke tjetskehke tjetskiehkåbpoe tjetskiehkommes tjetskehkem tjetskiehkasse
tjevties tjevties tjovtehke tjovtehkåbpoe tjovtehkommes tjevtiem, tjovtehkem tjavtan, tjovtehkasse
tjiehpies tjiehpies tjiehpie tjiehpebe tjiehpemes tjiehpiem tjeahpan
tjuavkeds tjuavkeds tjuavkede tjuavkadåbpoe tjuavkadommes tjuavkedem tjuavkadasse
tjuerpies tjuerpies tjuerpie tjuerpebe tjuerpemes tjuerpiem tjuarpan
tjåetskemes tjåetskemes - - - - -
tjöölle tjöölle tjöölle tjööllebe tjööllemes tjööllem tjööllese
tovme tovme tovmes tovmebe tovmemes tovmem tovmese
tryjjes tryjjes tryjjes - - tryjjesem tryjjesasse
tråmhpoeh tråmhpoeh tråmhpoeh tråmhpoehkåbpoe tråmhpoehkommes - -
tsåeptseles tsåeptseles tsåeptsele tsåeptsielåbpoe tsåeptsielommes tsåeptselem tsåeptsielasse
vaenie vaenie vaenie vaenebe vaenemes vaeniem vaanan
varres varres varres varresåbpoe varresommes - -
veaksehks veaksehks veaksehke veaksahkåbpoe veaksahkommes veaksehkem veaksehkasse
vealah vealah vealan - - - -
veelkes veelkes vyölkehke vyölkehkåbpoe vyölkehkommes vyölkehkem vyölkehkasse
vervies vervies - - - - -
vesties vesties vestie vestebe vestemes vestiem vastan
vietseles vietseles vietsele vietsielåbpoe vietsielommes vietselem vietsielasse
vihkeles vihkeles vihkele vihkielåbpoe vihkielommes vihkelem vihkielasse
vihtehks vihtehks vihtehke - - vihtehkem vihtehkasse
vihties vihties vihtie - - vihtiem væhtan
vijsies vijsies vyjsehke vyjsehkåbpoe vyjsehkommes vijsiem, vyjsehkem væjsan, vyjsehkasse
viskes viskes vyskehke vyskehkåbpoe vyskehkommes vyskehkem vyskehkasse
våaroes våaroes våaroes - - våarosem våaroesasse
væjkeles væjkeles væjkele væjkalåbpoe væjkalommes væjkelem væjkalasse
vïenes vïenes - - - - -
vïssjeles vïssjeles vïssjele vïssjielåbpoe vïssjielommes vïssjelem vïssjielasse
åajvoeh åajvoeh åajvoeh åajvebe åajvemes - -
åehpies åehpies åehpie åehpebe åehpemes åehpiem åahpan
åelkies åelkies - - - - -
åemie åemie - - - - -
åenehks åenehks åenehke åeniehkåbpoe åeniehkommes åenehkem åeniehkasse
åålije åålije åålije åålijåbpoe åålijommes åålijem åålijasse
ööjeldihks ööjeldihks ööjeldihks - - ööjeldihkem ööjeldihkese