Tabell over oahpa-adjektiv - OBS! arbeidsliste for debugging

Testdato: søn 1 jul 2012 17:04:35 CEST
lemma Attr Sg Nom Comp Sg Nom Superl Sg Nom Sg Acc Sg Ill
aales aales aales - - aalesem aalesasse
aarehke aarehke aarehke aarehkåbpoe aarehkommes aarehkem aarehkasse
aavrehke aavrehke aavrehke aavrehkåbpoe aavrehkommes aavrehkem aavrehkasse
aelhkies aelhkies aelhkie aelhkebe aelhkemes aelhkiem aalhkan
aelmies aelmies aelmies - - aelmiem aalman
aelpies aelpies aelpies aelpebe aelpemes aelpiem aalpan
aerkies aerkies aerkie, aerkies aerkebe aerkemes aerkiem aarkan
ammes ammes ammes - - - -
baahke baahke baahkes baahkebe, baahkesåbpoe baahkemes, baahkesommes baahkem, baahkesem baahkese, baahkesasse
baetjkies baetjkies baetjkie, baetjkies baetjkebe baetjkemes baetjkiem baatjkan
beagkoes beagkoes beagkoes beagkoehkåbpoe beagkoehkommes beagkoem beagkoasse
beavloes beavloes beavloes - - - -
besteles besteles besteles, bestele bestielåbpoe bestielommes bestelem bestielasse
bieljehts bieljehts bieljehts, bieljiehtadtje bieljiehtåbpoe bieljiehtommes bieljehtem, bieljiehtadtjem bieljiehtasse, bieljiehtadtjese
bihtseds bihtseds bihtsede bihtsiedåbpoe bihtsiedommes bihtsedem bihtsiedasse
boerehks boerehks boerehke boerehkåbpoe boerehkommes boerehkem boerehkasse
buajtehks buajtehks buajtehke båajtahkåbpoe båajtahkommes buajtehkem buajtahkasse
buerie buerie buerie buerebe bööremes bueriem buaran
båadtsoeh båadtsoeh båadtsan - - - -
båajhtoeh båajhtoeh båajhtoeh - - - -
båavjoeh båavjoeh båavjan båavjoehkåbpoe båavjoehkommes - -
båeries båeries båeries båarasåbpoe båarasommes båarasam båarasese
bårras bårras bårras, bårran bårrasåbpoe bårrasommes bårram bårrese
bååktjehke - bååktjehke bååktjehkåbpoe bååktjehkommes bååktjehkem bååktjehkasse
bååvteres bååvteres bååvtere bååvteråbpoe bååvterommes bååvterem bååvterasse
bïjveles bïjveles bïjvele bïjvelåbpoe bïjvelommes bïjvelem bïjvelasse
daajroes daajroes daajroes - - daajrosem daajroesasse
daaletje daaletje - - - - -
daemies daemies daemies - - daemiem daaman
daerpies daerpies daerpies - - daerpiem daarpan
dearkoes dearkoes dearkoes dearkoesåbpoe dearkoesommes - -
dejpeladtje dejpeladtje dejpeladtje - - dejpeladtjem dejpeladtjese
dovres dovre, dovres dovres, dovres, dovrehke dovrehkåbpoe, duvrebe dovrehkommes, duvremes dovrem, dovrehkem dovrese, dovrehkasse
dulvies dulvies dulvies, dolvehke dulviesåbpoe, dolvehkåbpoe dulviesommes, dolvehkommes dolvehkem dolvehkasse
duvhties duvhties duvhties, dovhtehke duvhtebe, dovhtehkåbpoe duvhtemes, dovhtehkommes duvhtiem, dovhtehkem dåvhtan, dovhtehkasse
dåajmijes dåajmijes, dåajmijs dåajmije dåajmijåbpoe dåajmijommes dåajmijem dåajmijasse
dæjpeles dæjpeles dæjpele dæjpalåbpoe dæjpalommes dæjpelem dæjpalasse
dïeve dïeve dïeves dïevebe, dïevesåbpoe dïevemes, dïevesommes dïevem, dïevesem dïevese, dïevesasse
eadtjohke eadtjohkes, eadtjohke eadtjohkes eadtjoehkåbpoe eadtjoehkommes eadtjohkem eadtjoehkasse
ealjoeh ealjoeh ealjoeh ealjoehkåbpoe ealjoehkommes - -
eensi eensi eensi eensigåbpoe eensigommes - -
evtebe - - evtebe evtemes - -
faatoes faatoes faatoes faatoesåbpoe faatoesommes - -
faavroes faavroes, faavroes faavroe, faavroes faavrebe, faavroesåbpoe, faavrobe faavremes, faavroesommes, faavromes faavroem faavrose, fååvrese
fahkes fahkes fahkes - - - -
feejjene - feejjen, fööjjen - - - -
fïerske fïerske fïerskes, fïerskee fïerskebe, fïerskesåbpoe, fïerskesåbpoe fïerskemes, fïerskesommes, fïerskesommes fïerskem, fïerskesem, fïerskeem fïerskese, fïerskesasse, fïerskeasse
gaajhkenjevlien gaajhkenjevlien gaajhkenjevlien - - - -
gaajpeles gaajpeles gaajpele gaajpelåbpoe gaajpelommes gaajpelem gaajpelasse
gaavnjeres gaavnjeres gaavnjeres - - - -
gaavnoes - gaavnoes - - - -
gaertjies gaertjies gaertjie, gåårtjehke gaertjebe, gåårtjehkåbpoe gaertjemes, gåårtjehkommes gaertjiem, gåårtjehkem gaartjan, gåårtjehkasse
gaervies gaervies gaervies - - gaerviem gaarvan
gallas gallas gallasadtje, gallasodtje - - gallasadtjem, gallasodtjem gallasadtjese, gallasodtjese
galme galme galmes galmebe, galmesåbpoe galmemes, galmesommes galmem, galmesem galmese, galmesasse
gamte gamte gamte, gamtege gamtebe gamtemes gamtem gamtese
gaptjeldihkie gaptjeldihkie gaptjeldihkie - - gaptjeldihkiem gaptjeldæhkan
garmeres garmeres garmere - - garmerem garmerasse
garre garre garres garrebe, garresåbpoe garremes, garresommes garrem, garresem garrese, garresasse
gearkeske gearkeske gearkeske gearkaskåbpoe gearkaskommes gearkeskem gearkaskasse
geehpes geehpes gyöhpehke, geehpes gyöhpehkåbpoe, geahpebe gyöhpehkommes, geehpemes gyöhpehkem, geehpesem gyöhpehkasse, geehpesasse
geeles geeles geeles, gåålehke geelesåbpoe, gåålehkåbpoe geelesommes, gåålehkommes gåålehkem gåålehkasse
geerjene - geerjene - - - -
geerve geerve geerve giervebe, geervebe giervemes, geervemes geervem geervese
geesjelihks geesjelihks geesjelihks - - geesjelihkem geesjelihkese
gejhkie gejhkie gejhkie gejhkebe gejhkemes gejhkiem gajhkan
geljies geljies geljie, geljies geljebe geljemes geljiem galjan
giedtsies giedtsies giedtsie, gyödtsehke giedtsebe, gyödtsehkåbpoe giedtsemes, gyödtsehkommes giedtsiem, gyödtsehkem geadtsan, gyödtsehkasse
giefies giefies giefie giefebe giefemes giefiem geafan
gieltegs gieltegs gieltege gieltiegåbpoe gieltiegommes gieltegem gieltiegasse
gieries gieries gearehke gearahkåbpoe gearahkommes gearehkem gearahkasse
girvene - girvene - - - -
govjehke govjehke govjehke govjehkåbpoe govjehkommes govjehkem govjehkasse
gualijes gualijes, gualijs gualije gualajåbpoe gualajommes gualijem gualijasse
guelehts guelehts guelehts gueliehtåbpoe gueliehtommes guelehtem gueliehtasse
guelhties guelhties guelhtie guelhtebe guelhtemes guelhtiem gualhtan
guhkies guhkies guhkie, guhkies guhkebe guhkemes guhkiem gåhkan
gyvjeh gyvjeh gyvjehke gyvjehkåbpoe gyvjehkommes gyvjehkem gyvjehkasse
gyönegs gyönegs gyönege, gyönegs, gyönehke gyönegåbpoe, gyönehkåbpoe gyönegommes, gyönehkommes gyönegem, gyönehkem gyönegasse, gyönehkasse
gåangkoeh gåangkoeh gåangkan gåangkoehkåbpoe gåangkoehkommes - -
gåaroes gåaroes gåaroes - - - -
gåffoeh gåffoeh gåffoeh gåffoehkåbpoe gåffoehkommes - -
gårroeh gårroeh - - - - -
gåvva gåvva gåvva - - gåvvam gåvvese
gåårveldihkie gåårveldihkie gåårveldihkie - - gåårveldihkiem gåårveldæhkan
gæbjoeh gæbjoeh gæbjan gæbjoehkåbpoe gæbjoehkommes - -
gælloeh gælloeh gællan - - - -
gïelehtadtje - gïelehtadtje - - gïelehtadtjem gïelehtadtjese
gïemhpes gïemhpes gïemhpe gïemhpebe gïemhpemes gïemhpem gïemhpese
gïengeles gïengeles gïengele gïengielåbpoe gïengielommes gïengelem gïengielasse
gïsse gïsse gïsse, gïssege gissebe gissemes gïssem gïssese
göögkeles göögkeles göögkeles, göögkele göögkelåbpoe göögkelommes göögkelem göögkelasse
gööles gööles gööles, göölehke, göölege göölesåbpoe göölesommes göölehkem, göölegem göölehkese, göölegese
harhtsoeh harhtsoeh harhtsan - - - -
hearskoes hearskoes hearskoes hearskoesåbpoe hearskoesommes - -
heejle heejle - - - - -
hijven hijven hijven - - - -
hujnies hujnies - - - - -
hååkene - hååkene - - - -
iehtseles iehtseles iehtseles iehtsielåbpoe iehtsielommes iehtselem iehtsielasse
isvelihks isvelihks isvelihks - - isvelihkem isvelihkese
jaame jaame jaames - - jaamem jaamese
jalke jalke jalke jalkebe jalkemes jalkem jalkese
jarhpoeh jarhpoeh jarhpan - - - -
jassijes jassijes, jassijs jassije jassajåbpoe jassajommes jassijem jassijasse
jearmijes jearmijes, jearmijs jearmije jearmijåbpoe jearmijommes jearmijem jearmijasse
jearsoes jearsoes jearsoes jearsoesåbpoe jearsoesommes - -
jihtseles jihtseles jihtseles jihtsielåbpoe jihtsielommes jihtselem jihtsielasse
jissehts jissehts jissehts, jissiehtadtje jissiehtåbpoe jissiehtommes jissehtem, jissiehtadtjem jissiehtasse, jissiehtadtjese
jorpe jorpe jorpehke, jorpe jorpehkåbpoe, jorpebe jorpehkommes, jorpemes jorpehkem jorpehkasse
jovje jovje jovje jovjebe jovjemes jovjem jovjese
jueskies jueskies jueskie jueskebe jueskemes jueskiem juaskan
juhteles juhteles juhtele juhtielåbpoe juhtielommes juhtelem juhtielasse
jåasoeh jåasoeh jåasan - - - -
jïermijes jïermijes, jïermijs jïermije jïermijåbpoe jïermijommes jïermijem jïermijasse
jïjnje jïjnje jïjnje jïjnjebe jïjnjemes jïjnjem jïjnjese
jïlle jïlle jïlle jillebe jillemes jïllem jïllese
klaeries klaeries klaerie klaerebe klaeremes klaeriem klaaran
kraejhpies kraejhpies kraejhpie kraejhpebe kraejhpemes kraejhpiem kraajhpan
kraevies kraevies kraevie, kraevies kraevebe kraevemes kraeviem kraavan
kroenes kroenes - - - - -
kruana kruana kruana kruenebe, kråanebe kroenemes, kråanemes kruanam kruanese
kruepies kruepies kruepies, krååpehke kruepebe, krååpehkåbpoe kruepemes, krååpehkommes kruepiem, krååpehkem kruapan, krååpehkasse
kåvrehts kåvrehts kåvrehts - - kåvrehtem kåvrehtasse
leevles lyövles, leevles, lïevles, löövles lyövlehke, lyövles, leevls, lïevles, löövles lyövlehkåbpoe, lyövlebe, leevlebe, lïevlebe, löövlebe lyövlehkommes, lyövlemes, leevlemes, lïevlemes, löövlemes lyövlesem, lyövlehkem, lïevlesem, löövlesem lyövlesasse, lyövlehkasse, lïevlesasse, löövlesasse
liehties liehties liehties, lyöhtehke liehtebe, lyöhtehkåbpoe liehtemes, lyöhtehkommes liehtiem, lyöhtehkem leahtan, lyöhtehkasse
loeves loeves loeves loevebe loevemes loevesem loevesasse
lovve lovve, lovves lovves lovvebe, lovvesåbpoe lovvemes, lovvesommes lovvem, lovvesem lovvese, lovvesasse
lustes lustes luste, lustes lustebe lustemes lustem lustese
luvregs luvregs luvrege luvregåbpoe luvregommes luvregem luvregasse
låabpoeh låabpoeh - - - - -
låedtjies låedtjies låedtjie låedtjebe låedtjemes låedtjiem låadtjan
låemties låemties låemtie låemtebe låemtemes låemtiem låamtan
lïemkeds lïemkeds lïemkede lïemkedåbpoe lïemkedommes lïemkedem lïemkedasse
lïene lïene lïenes lïenebe, lïenesåbpoe lïenemes, lïenesommes lïenem, lïenesem lïenese, lïenesasse
madtan madtan madtan - - - -
madtjeles madtjeles madtjele madtjelåbpoe madtjelommes madtjelem madtjelasse
maedeles maedeles maedele maedielåbpoe maedielommes maedelem maedielasse
maehtehtje maehtehtje maehtehtje - - maehtehtjem maehtehtjasse
murreds murreds murrede murriedåbpoe murriedommes murredem murriedasse
myövhke myövhke myövhkes myövhkebe, myövhkesåbpoe myövhkemes, myövhkesommes myövhkem, myövhkesem myövhkese, myövhkesasse
måarehks måarehks måarehke måarahkåbpoe måarahkommes måarehkem måarahkasse
mådtan mådtan mådtan - - - -
måskoes måskoes måskoes - - måskosem måskoesasse
mïevhke mïevhke mïevhkes mïevhkebe, mïevhkesåbpoe mïevhkemes, mïevhkesommes mïevhkem, mïevhkesem mïevhkese, mïevhkesasse
mïrhkekruana mïrhkekruana mïrhkekruana - - mïrhkekruanam mïrhkekruanese
möövhkes möövhkes möövhkes möövhkebe möövhkemes möövhkesem möövhkesasse
naarpehke naarpehke naarpehke naarpahkåbpoe naarpahkommes naarpehkem naarpahkasse
nahkeren - nahkeren nahkeråbpoe nahkerommes - -
njaalmeldh njaalmeldh - - - - -
njaelkies njaelkies njaelkie, njåålkehke njaelkebe, njåålkehkåbpoe njaelkemes, njåålkehkommes njaelkiem, njåålkehkem njaalkan, njåålkehkasse
njalhkedihks njalhkedihks njalhkedihkie - - njalhkedihkiem njalhkedæhkan
njoere njoere njoeres njoerebe njoeremes njoerem njoerese
njoetjeles njoetjeles njoetjele njoetjelåbpoe njoetjelommes njoetjelem njoetjelasse
njoetseldh - njoetseldh - - - -
noere noere noere nuerebe nööremes noerem noerese
nuarvan - nuarvan - - - -
nåajsan nåajsan nåajsan - - - -
nåekies nåekies, nåekie nåekies nåekebe nåekemes nåekiem nåakan
nænnoes nænnoes nænnoes nænnebe, nennebe nænnemes, nennemes nænnosem nænnoesasse
ohtje ohtje ohtje uhtjebe uhtjemes ohtjem ohtjese
onne onne onne onnebe, unnebe onnemes, unnemes onnem, unniem onnese, ånnan
orre orre orre urrebe, orrebe urremes, orremes orrem orrese
ovmese ovmese - - - - -
ovmessie ovmessie ovmessie - - ovmessiem ovmassan
ovnohkens ovnohkens, ovnohkens, ovnohkenes ovnohkens, ovnohkens, ovnohkenes ovnohkenåbpoe ovnohkenommes ovnohkenem ovnohkenasse
plaave plaave plaave, plaaves plaavebe plaavemes plaavem plaavese
pleasoeh pleasoeh pleasan, pleasoen pleasoehkåbpoe pleasoehkommes - -
pliejhkies pliejhkies pliejhkies, plyöjhkehke pliejhkebe, plyöjhkehkåbpoe pliejhkemes, plyöjhkehkommes pliejhkiem, plyöjhkehkem pleajhkan, plyöjhkehkasse
plïehtje plïehtje plïehtje plïehtjebe plïehtjemes plïehtjem plïehtjese
praare praare praares praarebe, praaresåbpoe praaremes, praaresommes praarem, praaresem praarese, praaresasse
provne provne provnes provnebe provnemes provnem provnese
pruvres pruvres - - - - -
raavtehtje raavtehtje raavtehtje - - raavtehtjem raavtehtjasse
raavteres raavteres raavteres, raavtere - - raavterem raavterasse
radtjoes radtjoes radtjoes radtjoesåbpoe radtjoesommes - -
riejries riejries riejries - - riejriem reajran
rovnegs rovnegs, rovneges, rovnege rovnege, rovnegs, rovneges, rovnege rovnegåbpoe rovnegommes rovnegem rovnegasse
rutjkes rutjkes rutjkehke, rutjkes rutjkehkåbpoe, rutjkesåbpoe, rutjkebe rutjkehkommes, rutjkesommes, rutjkemes rutjkehkem rutjkehkasse
ræjhkoes ræjhkoes ræjhkoes ræjhkoesåbpoe ræjhkoesommes - -
rïekte rïekte rïektes rïektebe, rïektesåbpoe rïektemes, rïektesommes rïektem, rïektesem rïektese, rïektesasse
rööpses reepses, rööpses reepses, rååpsehke, rööpses ruepsebe, rååpsehkåbpoe rååpsehkommes, rööpsemes reepsesem, rååpsehkem, rööpsesem reepsesasse, rååpsehkasse, rööpsesasse
saavrehks saavrehks saavrehke saavrehkåbpoe saavrehkommes saavrehkem saavrehkasse
saelhties saelhties saelhtie, saelhties saelhtebe saelhtemes saelhtiem saalhtan
saetnies saetnies saatna, saatnan - - saatnam saatnese
seadtoes seadtoes seadtoes seadtoesåbpoe seadtoesommes - -
seammaplïeres seammaplïeres - - - - -
siegkies siegkies siegkie, siegkies siegkebe siegkemes siegkiem seagkan
sieties sieties sietie, sieties sietebe sietemes sietiem seatan
sjeavodh sjeavodh sjeavodh sjeavoedåbpoe sjeavoedommes sjeavodem sjeavoedasse
sjeavohth - sjeavohth sjeavoehthåbpoe sjeavoehthommes - -
sjiehteles sjiehteles sjiehtele sjiehtielåbpoe sjiehtielommes sjiehtelem sjiehtielasse
sjuevnjeds sjuevnjeds sjuevnjede, sjuevnjeds sjuevnjiedåbpoe sjuevnjiedommes sjuevnjedem sjuevnjiedasse
sjyjjehke sjyjjehke sjyjjehke sjyjjehkåbpoe sjyjjehkommes sjyjjehkem sjyjjehkasse
sjïere sjïere sjïere sjïerebe sjïeremes sjïerem sjïerese
skaavhtes skaavhtes skaavhtes, skaavhtehke, skaavhtege - - skaavhtehkem, skaavhtegem skaavhtehkese, skaavhtegese
skïemtje skïemtje skïemtjes skïemtjebe, skïemtjesåbpoe skïemtjemes, skïemtjesommes skïemtjem, skïemtjesem skïemtjese, skïemtjesasse
slahtjan slahtjan slahtjan - - - -
sleagroeh sleagroeh sleagran - - - -
sleehpeldihkie sleehpeldihkie sleehpeldihkie - - sleehpeldihkiem sleehpeldæhkan
slovves slovves slovves slovvesåbpoe slovvesommes - -
smaave smaave smaave, smaaves smaavebe smaavemes smaavem smaavese
sneehpes sneehpes sneehpes, snååhpehke sneehpesåbpoe, sneehpebe, snaehpebe, snååhpehkåbpoe sneehpesommes, sneehpemes, snååhpehkommes sneehpesem, snååhpehkem sneehpesasse, snååhpehkasse
snjaltje snjaltje - - - - -
spaajhte spaajhte spaajhte spaajhtebe spaajhtemes spaajhtem spaajhtese
staeries staeries staaran - - - -
stoere stoerre, stoere stoerre, stoere stuerebe stööremes stoerrem, stoerem stoerrese, stoerese
stïeres - stïeres - - - -
suejies suejies suejies - - suejiem suajan
såålhtehks såålhtehks såålhtehke såålhtehkåbpoe såålhtehkommes såålhtehkem såålhtehkasse
sæjloes sæjloes sæjloes sæjloesåbpoe sæjloesommes - -
sïejhme sïejhme sïejhme sïejhmebe sïejhmemes sïejhmem sïejhmese
sööjmes seejmes, sööjmes seejmes, sååjmehke, sööjmes seejmebe, sååjmehkåbpoe, sööjmebe seejmemes, sååjmehkommes, sööjmemes seejmesem, sååjmehkem seejmesasse, sååjmehkasse
tjaalaldihkie tjaalaldihkie tjaalaldihkie - - tjaalaldihkiem tjaalaldæhkan
tjaebpies tjaebpies tjaebpie, tjaebpies, tjååbpehke tjaebpebe, tjååbpehkåbpoe tjaebpemes, tjååbpehkommes tjaebpiem, tjååbpehkem tjaabpan, tjååbpehkasse
tjeakoes tjeakoes tjeakoes tjeakoesåbpoe tjeakoesommes - -
tjeehpes tjeehpes tjeehpes, tjååhpehke tjeehpebe, tjeehpesåbpoe, tjååhpehkåbpoe tjeehpemes, tjeehpesommes, tjååhpehkommes tjååhpehkem tjååhpehkasse
tjelmehts tjelmehts tjelmehts, tjelmiehtadtje tjelmiehtåbpoe tjelmiehtommes tjelmehtem, tjelmiehtadtjem tjelmiehtasse, tjelmiehtadtjese
tjetskehke tjetskehke tjetskehke tjetskiehkåbpoe tjetskiehkommes tjetskehkem tjetskiehkasse
tjevties tjevties tjevtie, tjevties, tjavtehke, tjovtehke tjevtebe, tjavtehkåbpoe, tjovtehkåbpoe tjevtemes, tjavtehkommes, tjovtehkommes tjevtiem, tjavtehkem, tjovtehkem tjavtan, tjavtehkasse, tjovtehkasse
tjiehpies tjiehpies tjiehpie, tjiehpies tjiehpebe tjiehpemes tjiehpiem tjeahpan
tjuavkeds tjuavkeds tjuavkede tjuavkadåbpoe tjuavkadommes tjuavkedem tjuavkadasse
tjuerpies tjuerpies tjuerpie, tjuerpies tjuerpebe tjuerpemes tjuerpiem tjuarpan
tjåetskemes tjåetskemes - - - - -
tjöölle tjöölle tjöölle tjööllebe tjööllemes tjööllem tjööllese
tovme tovme tovmes tovmebe tovmemes tovmem tovmese
tryjjes tryjjes tryjjes - - tryjjesem tryjjesasse
tråmhpoeh tråmhpoeh tråmhpoeh tråmhpoehkåbpoe tråmhpoehkommes - -
tsåeptseles tsåeptseles tsåeptseles, tsåeptsele tsåeptsielåbpoe tsåeptsielommes tsåeptselem tsåeptsielasse
vaenie vaenie vaenie vaenebe vaenemes vaeniem vaanan
varres varres varres varresåbpoe varresommes - -
veaksehks veaksehks veaksehke veaksahkåbpoe veaksahkommes veaksehkem veaksehkasse
vealah vealah vealan - - - -
veelkes veelkes vyölkehke, veelkes vyölkehkåbpoe, vielkebe vyölkehkommes, veelkemes vyölkehkem vyölkehkasse
vervies vervies - - - - -
vesties vesties vestie vestebe vestemes vestiem vastan
vietseles vietseles vietsele vietsielåbpoe vietsielommes vietselem vietsielasse
vihkeles vihkeles vihkeles, vihkele vihkielåbpoe vihkielommes vihkelem vihkielasse
vihtehks vihtehks vihtehke - - vihtehkem vihtehkasse
vihties vihties vihtie - - vihtiem væhtan
vijsies vijsies vijsies, væjsehke, vyjsehke vijsebe, væjsahkåbpoe, vyjsehkåbpoe vijsemes, væjsahkommes, vyjsehkommes vijsiem, væjsehkem, vyjsehkem væjsan, væjsahkasse, vyjsehkasse
viskes viskes viskes, vyskehke viskebe, vyskehkåbpoe viskemes, vyskehkommes vyskehkem vyskehkasse
våaroes våaroes våaroes - - våarosem våaroesasse
væjkeles væjkeles væjkeles, væjkele væjkalåbpoe væjkalommes væjkelem væjkalasse
vïenes vïenes - - - - -
vïssjeles vïssjeles vïssjele vïssjielåbpoe vïssjielommes vïssjelem vïssjielasse
åajvoeh åajvoeh åajvoeh åajvebe, åajvoehkåbpoe åajvemes, åajvoehkommes - -
åehpies åehpies åehpie åehpebe, åahpatjåbpoe åehpemes, åahpatjommes åehpiem åahpan
åelkies åelkies - - - - -
åemie åemie - - - - -
åenehks åenehks åenehke åenebe, åeniehkåbpoe åenemes, åeniehkommes åenehkem åeniehkasse
åålije åålije åålijes, åålije åålijåbpoe åålijommes åålijem åålijasse
ööjeldihks ööjeldihks ööjeldihks - - ööjeldihkem ööjeldihkese