Reversert tabell over oahpa-adjektiv - OBS! arbeidsliste for debugging

lemma Attr Sg Nom Comp Sg Nom Superl Sg Nom Sg Acc Sg Ill
kruana kruana kruana kruenebe, kruanebe, kråanebe kroenemes, kråanemes kruanam kruanese
mïrhkekruana mïrhkekruana mïrhkekruana - - mïrhkekruanam mïrhkekruanese
gåvva gåvva gåvva - - gåvvam gåvvese
evtebe - - evtebe, övtebe, öövtebe evtemes, övtemes, öövtemes - -
tjaalaldihkie tjaalaldihkie tjaalaldihkie - - tjaalaldihkiem tjaalaldæhkan
gaptjeldihkie gaptjeldihkie gaptjeldihkie - - gaptjeldihkiem gaptjeldæhkan
sleehpeldihkie sleehpeldihkie sleehpeldihkie - - sleehpeldihkiem sleehpeldæhkan
gåårveldihkie gåårveldihkie gåårveldihkie - - gåårveldihkiem gåårveldæhkan
gejhkie gejhkie gejhkie gejhkebe gejhkemes gejhkiem gajhkan
åemie åemie - - - - -
vaenie vaenie vaenie vaenebe, vaeniehkabpa, vaeniehkåbpoe vaenemes, vaeniehkommes, veenemes vaeniem vaanan
buerie buerie buerie buerebe bööremes bueriem buaran
ovmessie ovmessie, ov-messie ovmessie, ov-messie - - ovmessiem, ov-messiem ovmassan, ov-massan
åålije åålije åålijes, åålije åålijabpa, åålijåbpoe åålijommes åålijem åålijasse
jïjnje jïjnje jïjnje jïjnjebe jïjnjemes jïjnjem jïjnjese
dejpeladtje dejpeladtje dejpeladtje - - dejpeladtjem dejpeladtjese
gïelehtadtje - gïelehtadtje - - gïelehtadtjem gïelehtadtjese
daaletje daaletje - - - - -
maehtehtje maehtehtje maehtehtje - - maehtehtjem maehtehtjasse
raavtehtje raavtehtje raavtehtje - - raavtehtjem raavtehtjasse
plïehtje plïehtje plïehtje plïehtjebe plïehtjemes plïehtjem plïehtjese
ohtje ohtje ohtje ohtjebe, uhtjebe ohtjemes, uhtjemes ohtjem ohtjese
snjaltje snjaltje - - - - -
skïemtje skïemtje skïemtjes skïemtjebe, skïemtjesabpa, skïemtjesåbpoe skïemtjemes, skïemtjesommes skïemtjem, skïemtjesem skïemtjese, skïemtjesasse
jovje jovje jovje jovjebe jovjemes jovjem jovjese
baahke baahke baahkes baahkebe, baahkesabpa, baahkesåbpoe baahkemes, baahkesommes baahkem, baahkesem baahkese, baahkesasse
sjyjjehke sjyjjehke sjyjjehke sjyjjehkabpa, sjyjjehkåbpoe sjyjjehkommes sjyjjehkem sjyjjehkasse
bååktjehke bååktjehke bååktjehke bååktjehkabpa, bååktjehkåbpoe bååktjehkommes bååktjehkem bååktjehkasse
govjehke govjehke govjehke govjehkabpa, govjehkåbpoe govjehkommes govjehkem govjehkasse
tjetskehke tjetskehke tjetskehke tjetskiehkabpa, tjetskiehkåbpoe tjetskiehkommes tjetskehkem tjetskiehkasse
naarpehke naarpehke naarpehke naarpahkabpa, naarpahkåbpoe naarpahkommes naarpehkem naarpahkasse
aarehke aarehke aarehke aarehkabpa, aarehkåbpoe aarehkommes aarehkem aarehkasse
aavrehke aavrehke aavrehke aavrehkabpa, aavrehkåbpoe aavrehkommes aavrehkem aavrehkasse
eadtjohke eadtjohkes, eadtjohke eadtjohkes eadtjoehkabpa, eadtjoehkåbpoe, eadtjohkabpa, eadtjohkåbpoe eadtjoehkommes, eadtjohkommes eadtjohkem eadtjoehkasse
mïevhke mïevhke, mïevhkes mïevhkes mïevhkebe, mïevhkesabpa, mïevhkesåbpoe mïevhkemes, mïevhkesommes mïevhkem, mïevhkesem mïevhkese, mïevhkesasse
myövhke myövhke myövhkes myövhkebe, myövhkesabpa, myövhkesåbpoe myövhkemes, myövhkesommes myövhkem, myövhkesem myövhkese, myövhkesasse
jalke jalke jalke jalkebe jalkemes jalkem jalkese
gearkeske gearkeske gearkeske gearkaskabpa, gearkaskåbpoe gearkaskommes gearkeskem gearkaskasse
fïerske fïerske fïerskes, fïerskee fïerskebe, fïerskesabpa, fïerskesåbpoe, fïerskesabpa, fïerskesåbpoe fïerskemes, fïerskesommes, fïerskesommes fïerskem, fïerskesem, fïerskeem fïerskese, fïerskesasse, fïerskeasse
heejle heejle - - - - -
jïlle jïlle jïlle jïllebe, jillebe jïllemes, jillemes jïllem jïllese
tjöölle tjöölle tjöölle tjööllebe tjööllemes tjööllem tjööllese
jaame jaame jaames - - jaamem jaamese
sïejhme sïejhme sïejhme sïejhmebe sïejhmemes sïejhmem sïejhmese
galme galme galmes galmebe, galmesabpa, galmesåbpoe galmemes, galmesommes galmem, galmesem galmese, galmesasse
tovme tovme tovmes tovmebe tovmemes tovmem tovmese
feejjene - feejjen, fööjjen - - - -
geerjene - geerjene - - - -
hååkene - hååkene - - - -
girvene - girvene - - - -
lïene lïene lïenes lïenebe, lïenesabpa, lïenesåbpoe lïenemes, lïenesommes lïenem, lïenesem lïenese, lïenesasse
onne onne onne onnebe, unnebe onnemes, unnemes onnem, unniem onnese, ånnan
provne provne provnes provnebe provnemes provnem provnese
jorpe jorpehke, jorpe jorpehke, jorpe jorpehkabpa, jorpehkåbpoe, jorpebe jorpehkommes, jorpemes jorpehkem jorpehkasse
praare praare praares praarebe, praaresabpa, praaresåbpoe praaremes, praaresommes praarem, praaresem praarese, praaresasse
njoere njoere njoeres njoerebe njoeremes njoerem njoerese
noere noere noere nuerebe nööremes noerem noerese
stoere stoere, stoerre stoere, stoerre stuerebe, stuerrebe, stoerrebe stööremes, stueremes stoerem, stoerrem stoerese, stoerrese
sjïere sjïere sjïere sjïerebe sjïeremes sjïerem sjïerese
garre garre garres garrebe, garresabpa, garresåbpoe garremes, garresommes garrem, garresem garrese, garresasse
orre orre orre urrebe, orrebe urremes, orremes orrem orrese
ovmese ovmese - - - - -
gïsse gïsse gïsse, gïssege gissebe, gïssebe gissemes, gïssemes gïssem gïssese
spaajhte spaajhte spaajhte spaajhtebe spaajhtemes spaajhtem spaajhtese
rïekte rïekte rïektes rïektebe, rïektesabpa, rïektesåbpoe rïektemes, rïektesommes rïektem, rïektesem rïektese, rïektesasse
gamte gamte gamte, gamtege gamtebe gamtemes gamtem gamtese
plaave plaave plaave, plaaves plaavebe plaavemes plaavem plaavese
smaave smaave smaave, smaaves smaavebe smaavemes smaavem smaavese
dïeve dïeve dïeves dïevebe, dïevesabpa, dïevesåbpoe dïevemes, dïevesommes dïevem, dïevesem dïevese, dïevesasse
geerve geerve geerve giervebe, geervebe giervemes, geervemes geervem geervese
lovve lovve, lovves lovves lovvebe, lovvesabpa, lovvesåbpoe lovvemes, lovvesommes lovvem, lovvesem lovvese, lovvesasse
vealah vealah vealan - - vealam vealese
njaalmeldh njaalmeldh - - - - -
njoetseldh - njoetseldh - - - -
sjeavodh sjeavodh sjeavodh sjeavoedabpa, sjeavoedåbpoe sjeavoedommes sjeavodem sjeavoedasse
gyvjeh gyvjeh, gyvjehke gyvjehke gyvjehkabpa, gyvjehkåbpoe gyvjehkommes gyvjehkem gyvjehkasse
gåffoeh gåffoeh gåffoeh gåffoehkabpa, gåffoehkåbpoe gåffoehkommes gåffoem gåffose, goffese
gæbjoeh gæbjoeh gæbjan, gæbjoe gæbjoehkabpa, gæbjoehkåbpoe gæbjoehkommes gæbjoem gæbjose, gybjese
ealjoeh ealjoeh ealjoeh ealjoehkabpa, ealjoehkåbpoe ealjoehkommes ealjoem ealjose, yöljese
båavjoeh båavjoeh båavjan, båavjoe båavjoehkabpa, båavjoehkåbpoe båavjoehkommes båavjoem båavjose, bååvjese
gåangkoeh gåangkoeh gåangkan, gåangkoe gåangkoehkabpa, gåangkoehkåbpoe gåangkoehkommes gåangkoem gåangkose, gåångkese
gælloeh gælloeh gællan - - gælloem gællose, gyllese
låabpoeh låabpoeh - - - - -
tråmhpoeh tråmhpoeh tråmhpoeh tråmhpoehkabpa, tråmhpoehkåbpoe tråmhpoehkommes tråmhpoem tromhpese, tråmhpose
jarhpoeh jarhpoeh jarhpan - - jarhpoem jarhpose, jorhpese
sleagroeh sleagroeh sleagran - - sleagroem sleagrose, slyögrese
gårroeh gårroeh - - - - -
pleasoeh pleasoeh pleasan, pleasoen pleasoehkabpa, pleasoehkåbpoe pleasoehkommes pleasoem pleasose, plyösese
jåasoeh jåasoeh jåasan - - jåasoem jåasose, jååsese
båadtsoeh båadtsoeh båadtsan - - båadtsoem båadtsose, båådtsese
harhtsoeh harhtsoeh harhtsan - - harhtsoem harhtsose, horhtsese
båajhtoeh båajhtoeh båajhtoeh - - båajhtoem båajhtose, bååjhtese
åajvoeh åajvoeh åajvoeh åajvebe, åajvoehkabpa, åajvoehkåbpoe åajvemes, åajvoehkommes - -
sjeavohth - sjeavohth sjeavoehthabpa, sjeavoehthåbpoe sjeavoehthommes - -
eensi eensi eensi eensigabpa, eensigåbpoe eensigommes - -
slahtjan slahtjan slahtjan - - - -
nåajsan nåajsan nåajsan - - - -
madtan madtan madtan - - - -
mådtan mådtan mådtan - - - -
nuarvan - nuarvan - - - -
gaajhkenjevlien gaajhkenjevlien gaajhkenjevlien - - - -
nahkeren - nahkeren, naahkeren nahkerabpa, nahkeråbpoe nahkerommes - -
hijven hijven hijven - - - -
gallas gallas gallasadtje, gallasodtje - - gallasadtjem, gallasodtjem gallasadtjese, gallasodtjese
bårras bårras bårras, bårran bårrasabpa, bårrasåbpoe bårrasommes bårram bårrese
sjuevnjeds sjuevnjeds, sjuevnjedes sjuevnjeds, sjuevnjede sjuevnjiedabpa, sjuevnjiedåbpoe sjuevnjiedommes sjuevnjedem sjuevnjiedasse
lïemkeds lïemkeds lïemkede lïemkedabpa, lïemkedåbpoe lïemkedommes lïemkedem lïemkedasse
tjuavkeds tjuavkeds tjuavkede tjuavkadabpa, tjuavkadåbpoe tjuavkadommes tjuavkedem tjuavkadasse
murreds murreds murrede murriedabpa, murriedåbpoe murriedommes murredem murriedasse
bihtseds bihtseds bihtsede bihtsiedabpa, bihtsiedåbpoe bihtsiedommes bihtsedem bihtsiedasse
giefies giefies giefie giefebe giefemes giefiem geafan
suejies suejies suejies - - suejiem suajan
geljies geljies geljie, geljies geljebe geljemes geljiem galjan
låedtjies låedtjies låedtjie låedtjebe låedtjemes låedtjiem låadtjan
gaertjies gaertjies, gåårtjehke gaertjie, gåårtjehke gaertjebe, gåårtjehkabpa, gåårtjehkåbpoe gaertjemes, gåårtjehkommes gaertjiem, gåårtjehkem gaartjan, gåårtjehkasse
nåekies nåekies, nåekie nåekies nåekebe nåekemes nåekiem nåakan
siegkies siegkies siegkie, siegkies siegkebe siegkemes siegkiem seagkan
pliejhkies pliejhkies, plyöjhkehke pliejhkies, plyöjhkehke pliejhkebe, plyöjhkehkabpa, plyöjhkehkåbpoe pliejhkemes, plyöjhkehkommes pliejhkiem, plyöjhkehkem pleajhkan, plyöjhkehkasse
aelhkies aelhkies aelhkie aelhkebe aelhkemes aelhkiem aalhkan
guhkies guhkies guhkie, guhkies guhkebe guhkemes guhkiem gåhkan
baetjkies baetjkies baetjkie, baetjkies baetjkebe baetjkemes baetjkiem baatjkan
njaelkies njaelkies, njåålkehke njaelkie, njåålkehke njaelkebe, njåålkehkabpa, njåålkehkåbpoe njaelkemes, njåålkehkommes njaelkiem, njåålkehkem njaalkan, njåålkehkasse
åelkies åelkies - - - - -
aerkies aerkies aerkie, aerkies aerkebe aerkemes aerkiem aarkan
jueskies jueskies jueskie jueskebe jueskemes jueskiem juaskan
daemies daemies daemies - - daemiem daaman
aelmies aelmies aelmies - - aelmiem aalman
hujnies hujnies - - - - -
saetnies saetnies saatna, saatnan - - saatnam saatnese
tjaebpies tjaebpies, tjååbpehke tjaebpie, tjaebpies, tjååbpehke tjaebpebe, tjååbpehkabpa, tjååbpehkåbpoe tjaebpemes, tjååbpehkommes tjaebpiem, tjååbpehkem tjaabpan, tjååbpehkasse
kruepies kruepies, krååpehke kruepies, krååpehke kruepebe, krååpehkabpa, krååpehkåbpoe kruepemes, krååpehkommes kruepiem, krååpehkem kruapan, krååpehkasse
tjiehpies tjiehpies tjiehpie, tjiehpies tjiehpebe tjiehpemes tjiehpiem tjeahpan
åehpies åehpies åehpie åehpebe, åahpatjabpa, åahpatjåbpoe åehpemes, åahpatjommes åehpiem åahpan
kraejhpies kraejhpies kraejhpie kraejhpebe kraejhpemes kraejhpiem kraajhpan
aelpies aelpies aelpies, aelpie aelpebe aelpemes aelpiem aalpan
daerpies daerpies daerpies - - daerpiem daarpan
tjuerpies tjuerpies tjuerpie, tjuerpies tjuerpebe tjuerpemes tjuerpiem tjuarpan
klaeries klaeries klaerie klaerebe klaeremes klaeriem klaaran
staeries staeries staaran - - - -
gieries gieries gearehke gearahkabpa, gearahkåbpoe gearahkommes gearehkem gearahkasse
båeries båeries båeries båarasabpa, båarasåbpoe båarasommes båarasam båarasese
riejries riejries riejries - - riejriem reajran
vijsies vijsies, væjsohke, væjsehke, vyjsehke vijsies, væjsohke, væjsehke, vyjsehke vijsebe, væjsohkabpa, væjsohkåbpoe, væjsahkabpa, væjsahkåbpoe, vyjsehkabpa, vyjsehkåbpoe vijsemes, væjsohkommes, væjsahkommes, vyjsehkommes vijsiem, væjsohkem, væjsehkem, vyjsehkem væjsan, væjsohkasse, væjsahkasse, vyjsehkasse
giedtsies giedtsies, gyödtsehke giedtsie, gyödtsehke giedtsebe, gyödtsehkabpa, gyödtsehkåbpoe giedtsemes, gyödtsehkommes giedtsiem, gyödtsehkem geadtsan, gyödtsehkasse
sieties sieties sietie, sieties sietebe sietemes sietiem seatan
liehties lihties, liehties, lyöhtehke lihties, liehties, lyöhtehke lihtiesabpa, lihtiesåbpoe, liehtebe, lyöhtehkabpa, lyöhtehkåbpoe lihtiesommes, liehtemes, lyöhtehkommes lihtesem, liehtiem, lyöhtehkem lihtiesasse, leahtan, lyöhtehkasse
vihties vihties vihtie - - vihtiem væhtan
saelhties saelhties saelhtie, saelhties saelhtebe saelhtemes saelhtiem saalhtan
guelhties guelhties guelhtie guelhtebe guelhtemes guelhtiem gualhtan
duvhties duvhties, dovhtehke duvhties, dovhtehke duvhtebe, dovhtehkabpa, dovhtehkåbpoe duvhtemes, dovhtehkommes duvhtiem, dovhtehkem dåvhtan, dovhtehkasse
låemties låemties låemtie låemtebe låemtemes låemtiem låamtan
vesties vesties vestie vestebe vestemes vestiem vastan
tjevties tjevties, tjavtehke, tjovtehke tjevtie, tjevties, tjavtehke, tjovtehke tjevtebe, tjavtehkabpa, tjavtehkåbpoe, tjovtehkabpa, tjovtehkåbpoe tjevtemes, tjavtehkommes, tjovtehkommes tjevtiem, tjavtehkem, tjovtehkem tjavtan, tjavtehkasse, tjovtehkasse
kraevies kraevies kraevie, kraevies kraevebe kraevemes kraeviem kraavan
dulvies dulvies, dolvehke dulvies, dolvehke dulviesabpa, dulviesåbpoe, dolvehkabpa, dolvehkåbpoe dulviesommes, dolvehkommes dolvehkem dolvehkasse
gaervies gaervies gaervies - - gaerviem gaarvan
vervies vervies - - - - -
gualijes gualijes, gualijs gualije gualajabpa, gualajåbpoe gualajommes gualijem gualijasse
dåajmijes dåajmijes, dåajmijs dåajmije dåajmijabpa, dåajmijåbpoe dåajmijommes dåajmijem dåajmijasse
jearmijes jearmijes, jearmijs jearmije jearmijabpa, jearmijåbpoe jearmijommes jearmijem jearmijasse
jïermijes jïermijes, jïermijs jïermije jïermijabpa, jïermijåbpoe jïermijommes jïermijem jïermijasse
jassijes jassijes, jassijs jassije jassajabpa, jassajåbpoe jassajommes jassijem jassijasse
tryjjes tryjjes tryjjes - - tryjjesem tryjjesasse
fahkes fahkes fahkes - - fahkesem fahkesasse
möövhkes möövhkes möövhkes möövhkebe möövhkemes möövhkesem möövhkesasse
rutjkes rutjkehke, rutjkes rutjkehke, rutjkes rutjkehkabpa, rutjkehkåbpoe, rutjkesabpa, rutjkesåbpoe, rutjkebe rutjkehkommes, rutjkesommes, rutjkemes rutjkehkem, rutjkesem rutjkehkasse, rutjkesasse
veelkes vyölkehke, veelkes vyölkehke, veelkes vyölkehkabpa, vyölkehkåbpoe, vielkebe vyölkehkommes, veelkemes vyölkehkem vyölkehkasse
viskes viskes, vyskehke viskes, vyskehke viskebe, vyskehkabpa, vyskehkåbpoe viskemes, vyskehkommes vyskehkem vyskehkasse
aales aales aales - - aalesem aalesasse
maedeles maedeles maedele maedielabpa, maedielåbpoe maedielommes maedelem maedielasse
geeles geeles, gåålehke geeles, gåålehke geelesabpa, geelesåbpoe, gåålehkabpa, gåålehkåbpoe geelesommes, gåålehkommes geelesem, gåålehkem geelesasse, gåålehkasse
gïengeles gïengeles gïengele gïengielabpa, gïengielåbpoe gïengielommes gïengelem gïengielasse
vïssjeles vïssjeles vïssjele vïssjielabpa, vïssjielåbpoe vïssjielommes vïssjelem vïssjielasse
madtjeles madtjeles madtjele madtjelabpa, madtjelåbpoe madtjelommes madtjelem madtjelasse
njoetjeles njoetjeles njoetjele njoetjelabpa, njoetjelåbpoe njoetjelommes njoetjelem njoetjelasse
göögkeles göögkeles göögkeles, göögkele göögkelabpa, göögkelåbpoe göögkelommes göögkelem göögkelasse
vihkeles vihkeles vihkeles, vihkele vihkelabpa, vihkelåbpoe, vihkielabpa, vihkielåbpoe vihkelommes, vihkielommes vihkelem vihkielasse
væjkeles væjkeles væjkeles, væjkele væjkelabpa, væjkelåbpoe, væjkalabpa, væjkalåbpoe væjkelommes, væjkalommes væjkelem væjkalasse
gaajpeles gaajpeles gaajpele gaajpelabpa, gaajpelåbpoe gaajpelommes gaajpelem gaajpelasse
dæjpeles dæjpeles dæjpele dæjpalabpa, dæjpalåbpoe dæjpalommes dæjpelem dæjpalasse
vietseles vietseles vietsele vietsielabpa, vietsielåbpoe vietsielommes vietselem vietsielasse
iehtseles iehtseles iehtseles iehtsielabpa, iehtsielåbpoe iehtsielommes iehtselem iehtsielasse
jihtseles jihtseles jihtseles jihtsielabpa, jihtsielåbpoe jihtsielommes jihtselem jihtsielasse
tsåeptseles tsåeptseles tsåeptseles, tsåeptsele tsåeptsielabpa, tsåeptsielåbpoe, tsåeptselabpa, tsåeptselåbpoe tsåeptsielommes, tsåeptselommes tsåeptselem tsåeptsielasse
sjiehteles sjiehteles sjiehtele sjiehtielabpa, sjiehtielåbpoe sjiehtielommes sjiehtelem sjiehtielasse
juhteles juhteles juhtele juhtielabpa, juhtielåbpoe juhtielommes juhtelem juhtielasse
besteles besteles besteles, bestele bestielabpa, bestielåbpoe, bestelabpa, bestelåbpoe bestielommes, bestelommes bestelem bestielasse
bïjveles bïjveles bïjvele bïjvelabpa, bïjvelåbpoe bïjvelommes bïjvelem bïjvelasse
leevles lyövlehke, lyövles, leevles, lïevles, löövles lyövlehke, lyövles, leevls, lïevles, löövles lyövlehkabpa, lyövlehkåbpoe, lyövlebe, leevlebe, lïevlebe, löövlebe lyövlehkommes, lyövlemes, leevlemes, lïevlemes, löövlemes lyövlesem, lyövlehkem, lïevlesem, löövlesem lyövlesasse, lyövlehkasse, lïevlesasse, löövlesasse
gööles gööles gööles, göölehke, göölege göölesabpa, göölesåbpoe göölesommes göölesem, göölehkem, göölegem göölesasse, göölehkese, göölegese
tjåetskemes tjåetskemes - - - - -
sööjmes seejmes, sååjmehke, sööjmes seejmes, sååjmehke, sööjmes seejmebe, sååjmehkabpa, sååjmehkåbpoe, sööjmebe seejmemes, sååjmehkommes, sööjmemes seejmesem, sååjmehkem seejmesasse, sååjmehkasse
ammes ammes ammes - - ammesem ammesasse
kroenes kroenes - - - - -
vïenes vïenes - - - - -
radtjoes radtjoes radtjoes radtjoesabpa, radtjoesåbpoe radtjoesommes radtjosem radtjoesasse
tjeakoes tjeakoes tjeakoes tjeakoesabpa, tjeakoesåbpoe tjeakoesommes tjeakosem tjeakoesasse
beagkoes beagkoes beagkoes beagkoehkabpa, beagkoehkåbpoe beagkoehkommes beagkoem beagkoasse
ræjhkoes ræjhkoes ræjhkoes ræjhkoesabpa, ræjhkoesåbpoe ræjhkoesommes ræjhkosem ræjhkoesasse
dearkoes dearkoes dearkoes dearkoesabpa, dearkoesåbpoe dearkoesommes dearkosem dearkoesasse
hearskoes hearskoes hearskoes hearskoesabpa, hearskoesåbpoe hearskoesommes hearskosem hearskoesasse
måskoes måskoes måskoes - - måskosem måskoesasse
sæjloes sæjloes sæjloes sæjloesabpa, sæjloesåbpoe sæjloesommes sæjlosem sæjloesasse
beavloes beavloes beavloes - - beavlosem beavloesasse
nænnoes nænnoes nænnoes nænnebe, nennebe nænnemes, nennemes nænnosem nænnoesasse
gaavnoes - gaavnoes - - - -
gåaroes gåaroes gåaroes - - gåarosem gåaroesasse
våaroes våaroes våaroes - - våarosem våaroesasse
daajroes daajroes daajroes - - daajrosem daajroesasse
faavroes faavroes, faavroes faavroe, faavroes faavrebe, faavroesabpa, faavroesåbpoe, faavrobe faavremes, faavroesommes, faavromes faavroem, faavrosem faavrose, faavroesasse, fååvrese
jearsoes jearsoes jearsoes jearsoesabpa, jearsoesåbpoe jearsoesommes jearsosem jearsoesasse
faatoes faatoes faatoes faatoesabpa, faatoesåbpoe faatoesommes faatosem faatoesasse
seadtoes seadtoes seadtoes seadtoesabpa, seadtoesåbpoe seadtoesommes seadtosem seadtoesasse
geehpes gyöhpehke, geehpes gyöhpehke, geehpes gyöhpehkabpa, gyöhpehkåbpoe, geehpesabpa, geehpesåbpoe, geahpebe gyöhpehkommes, geehpesommes, geehpemes gyöhpehkem, geehpesem gyöhpehkasse, geehpesasse
tjeehpes tjeehpes, tjååhpehke tjeehpes, tjååhpehke tjeehpebe, tjeehpesabpa, tjeehpesåbpoe, tjååhpehkabpa, tjååhpehkåbpoe tjeehpemes, tjeehpesommes, tjååhpehkommes tjååhpehkem tjååhpehkasse
sneehpes sneehpes, snååhpehke sneehpes, snååhpehke sneehpesabpa, sneehpesåbpoe, sneehpebe, snaehpebe, snååhpehkabpa, snååhpehkåbpoe sneehpesommes, sneehpemes, snååhpehkommes sneehpesem, snååhpehkem sneehpesasse, snååhpehkasse
gïemhpes gïemhpes gïemhpe gïemhpebe gïemhpemes gïemhpem gïemhpese
gaavnjeres gaavnjeres gaavnjeres - - - -
garmeres garmeres garmere - - garmerem garmerasse
raavteres raavteres raavteres, raavtere - - raavterem raavterasse
bååvteres bååvteres bååvtere bååvterabpa, bååvteråbpoe bååvterommes bååvterem bååvterasse
seammaplïeres seammaplïeres - - - - -
stïeres - stïeres - - - -
varres varres varres varresabpa, varresåbpoe varresommes varresem varresasse
dovres dovre, dovres, dovrehke dovres, dovres, dovrehke dovrehkabpa, dovrehkåbpoe, duvrebe dovrehkommes, duvremes dovrem, dovresem, dovrehkem dovrese, dovresasse, dovrehkasse
pruvres pruvres - - - - -
rööpses reepses, rååpsehke, rööpses reepses, rååpsehke, rööpses ruepsebe, rååpsehkabpa, rååpsehkåbpoe rååpsehkommes, rööpsemes reepsesem, rååpsehkem, rööpsesem reepsesasse, rååpsehkasse, rööpsesasse
skaavhtes skaavhtes skaavhtes, skaavhtehke, skaavhtege - - skaavhtesem, skaavhtehkem, skaavhtegem skaavhtesasse, skaavhtehkese, skaavhtegese
lustes lustes luste, lustes lustebe lustemes lustem lustese
loeves loeves loeves loevebe loevemes loevesem loevesasse
slovves slovves slovves slovvesabpa, slovvesåbpoe slovvesommes slovvesem slovvesasse
rovnegs rovnigks, rovnigs, rovnegs, rovneges, rovnege rovnigks, rovnigs, rovnege, rovnegs, rovneges, rovnege rovnigkabpa, rovnigkåbpoe, rovnigabpa, rovnigåbpoe, rovnegabpa, rovnegåbpoe rovnigkommes, rovnigommes, rovnegommes rovnigkem, rovnigem, rovnegem rovnigkasse, rovnigasse, rovnegasse
gyönegs gyönehke, gyöneges, gyönegs gyönehke, gyönege, gyönegs gyönehkabpa, gyönehkåbpoe, gyönegabpa, gyönegåbpoe gyönehkommes, gyönegommes gyönehkem, gyönegem gyönehkasse, gyönegasse
luvregs luvregs luvrege luvregabpa, luvregåbpoe luvregommes luvregem luvregasse
gieltegs gieltegs gieltege gieltiegabpa, gieltiegåbpoe gieltiegommes gieltegem gieltiegasse
åenehks åenehks, åenehks åenehke, åenehks åenebe, åeniehkabpa, åeniehkåbpoe, åenehkabpa, åenehkåbpoe åenemes, åeniehkommes, åenehkommes åenehkem, åenehkem åeniehkasse, åenehkasse
måarehks måarehks måarehke måarahkabpa, måarahkåbpoe måarahkommes måarehkem måarahkasse
boerehks boerehks boerehke boerehkabpa, boerehkåbpoe boerehkommes boerehkem boerehkasse
saavrehks saavrehks saavrehke saavrehkabpa, saavrehkåbpoe saavrehkommes saavrehkem saavrehkasse
veaksehks veakseks, veakseke, veaksehks veakseks, veakseke, veaksehke veaksakabpa, veaksakåbpoe, veaksahkabpa, veaksahkåbpoe veaksakommes, veaksahkommes veaksekem, veaksehkem veaksehkasse, veaksakasse
vihtehks vihtehks vihtehke - - vihtehkem vihtehkasse
såålhtehks såålhtehks såålhtehke såålhtehkabpa, såålhtehkåbpoe såålhtehkommes såålhtehkem såålhtehkasse
buajtehks buajtehks buajtehke båajtahkabpa, båajtahkåbpoe, båajtakabpa, båajtakåbpoe båajtahkommes, båajtakommes buajtehkem buajtahkasse
njalhkedihks njalhkedihks njalhkedihkie - - njalhkedihkiem njalhkedæhkan
ööjeldihks ööjeldihks ööjeldihks - - ööjeldihkem ööjeldihkese
geesjelihks geesjelihks geesjelihks - - geesjelihkem geesjelihkese
isvelihks isvelihks, isveligks isvelihks, isveligks isveligkebe isveligkemes isvelihkem, isveligkem isvelihkese, isveligkese
ovnohkens ovnohkens, ovnohkens, ovnohkenes ovnohkens, ovnohkens, ovnohkenes ovnohkenabpa, ovnohkenåbpoe ovnohkenommes ovnohkenem ovnohkenasse
bieljehts bieljehts bieljehts, bieljiehtadtje bieljiehtabpa, bieljiehtåbpoe bieljiehtommes bieljehtem, bieljiehtadtjem bieljiehtasse, bieljiehtadtjese
guelehts guelehts guelehts gueliehtabpa, gueliehtåbpoe gueliehtommes guelehtem gueliehtasse
tjelmehts tjelmehts tjelmehts, tjelmiehtadtje tjelmiehtabpa, tjelmiehtåbpoe tjelmiehtommes tjelmehtem, tjelmiehtadtjem tjelmiehtasse, tjelmiehtadtjese
kåvrehts kåvrehts kåvrehts - - kåvrehtem kåvrehtasse
jissehts jissehts jissehts, jissiehtadtje jissiehtabpa, jissiehtåbpoe jissiehtommes jissehtem, jissiehtadtjem jissiehtasse, jissiehtadtjese