Reversert tabell over oahpa-adjektiv - OBS! arbeidsliste for debugging

Testdato: søn 1 jul 2012 17:04:35 CEST
lemma Attr Sg Nom Comp Sg Nom Superl Sg Nom Sg Acc Sg Ill
kruana kruana kruana kruenebe, kråanebe kroenemes, kråanemes kruanam kruanese
mïrhkekruana mïrhkekruana mïrhkekruana - - mïrhkekruanam mïrhkekruanese
gåvva gåvva gåvva - - gåvvam gåvvese
evtebe - - evtebe evtemes - -
tjaalaldihkie tjaalaldihkie tjaalaldihkie - - tjaalaldihkiem tjaalaldæhkan
gaptjeldihkie gaptjeldihkie gaptjeldihkie - - gaptjeldihkiem gaptjeldæhkan
sleehpeldihkie sleehpeldihkie sleehpeldihkie - - sleehpeldihkiem sleehpeldæhkan
gåårveldihkie gåårveldihkie gåårveldihkie - - gåårveldihkiem gåårveldæhkan
gejhkie gejhkie gejhkie gejhkebe gejhkemes gejhkiem gajhkan
åemie åemie - - - - -
vaenie vaenie vaenie vaenebe vaenemes vaeniem vaanan
buerie buerie buerie buerebe bööremes bueriem buaran
ovmessie ovmessie ovmessie - - ovmessiem ovmassan
åålije åålije åålijes, åålije åålijåbpoe åålijommes åålijem åålijasse
jïjnje jïjnje jïjnje jïjnjebe jïjnjemes jïjnjem jïjnjese
dejpeladtje dejpeladtje dejpeladtje - - dejpeladtjem dejpeladtjese
gïelehtadtje - gïelehtadtje - - gïelehtadtjem gïelehtadtjese
daaletje daaletje - - - - -
maehtehtje maehtehtje maehtehtje - - maehtehtjem maehtehtjasse
raavtehtje raavtehtje raavtehtje - - raavtehtjem raavtehtjasse
plïehtje plïehtje plïehtje plïehtjebe plïehtjemes plïehtjem plïehtjese
ohtje ohtje ohtje uhtjebe uhtjemes ohtjem ohtjese
snjaltje snjaltje - - - - -
skïemtje skïemtje skïemtjes skïemtjebe, skïemtjesåbpoe skïemtjemes, skïemtjesommes skïemtjem, skïemtjesem skïemtjese, skïemtjesasse
jovje jovje jovje jovjebe jovjemes jovjem jovjese
baahke baahke baahkes baahkebe, baahkesåbpoe baahkemes, baahkesommes baahkem, baahkesem baahkese, baahkesasse
sjyjjehke sjyjjehke sjyjjehke sjyjjehkåbpoe sjyjjehkommes sjyjjehkem sjyjjehkasse
bååktjehke - bååktjehke bååktjehkåbpoe bååktjehkommes bååktjehkem bååktjehkasse
govjehke govjehke govjehke govjehkåbpoe govjehkommes govjehkem govjehkasse
tjetskehke tjetskehke tjetskehke tjetskiehkåbpoe tjetskiehkommes tjetskehkem tjetskiehkasse
naarpehke naarpehke naarpehke naarpahkåbpoe naarpahkommes naarpehkem naarpahkasse
aarehke aarehke aarehke aarehkåbpoe aarehkommes aarehkem aarehkasse
aavrehke aavrehke aavrehke aavrehkåbpoe aavrehkommes aavrehkem aavrehkasse
eadtjohke eadtjohkes, eadtjohke eadtjohkes eadtjoehkåbpoe eadtjoehkommes eadtjohkem eadtjoehkasse
mïevhke mïevhke mïevhkes mïevhkebe, mïevhkesåbpoe mïevhkemes, mïevhkesommes mïevhkem, mïevhkesem mïevhkese, mïevhkesasse
myövhke myövhke myövhkes myövhkebe, myövhkesåbpoe myövhkemes, myövhkesommes myövhkem, myövhkesem myövhkese, myövhkesasse
jalke jalke jalke jalkebe jalkemes jalkem jalkese
gearkeske gearkeske gearkeske gearkaskåbpoe gearkaskommes gearkeskem gearkaskasse
fïerske fïerske fïerskes, fïerskee fïerskebe, fïerskesåbpoe, fïerskesåbpoe fïerskemes, fïerskesommes, fïerskesommes fïerskem, fïerskesem, fïerskeem fïerskese, fïerskesasse, fïerskeasse
heejle heejle - - - - -
jïlle jïlle jïlle jillebe jillemes jïllem jïllese
tjöölle tjöölle tjöölle tjööllebe tjööllemes tjööllem tjööllese
jaame jaame jaames - - jaamem jaamese
sïejhme sïejhme sïejhme sïejhmebe sïejhmemes sïejhmem sïejhmese
galme galme galmes galmebe, galmesåbpoe galmemes, galmesommes galmem, galmesem galmese, galmesasse
tovme tovme tovmes tovmebe tovmemes tovmem tovmese
feejjene - feejjen, fööjjen - - - -
geerjene - geerjene - - - -
hååkene - hååkene - - - -
girvene - girvene - - - -
lïene lïene lïenes lïenebe, lïenesåbpoe lïenemes, lïenesommes lïenem, lïenesem lïenese, lïenesasse
onne onne onne onnebe, unnebe onnemes, unnemes onnem, unniem onnese, ånnan
provne provne provnes provnebe provnemes provnem provnese
jorpe jorpe jorpehke, jorpe jorpehkåbpoe, jorpebe jorpehkommes, jorpemes jorpehkem jorpehkasse
praare praare praares praarebe, praaresåbpoe praaremes, praaresommes praarem, praaresem praarese, praaresasse
njoere njoere njoeres njoerebe njoeremes njoerem njoerese
noere noere noere nuerebe nööremes noerem noerese
stoere stoerre, stoere stoerre, stoere stuerebe stööremes stoerrem, stoerem stoerrese, stoerese
sjïere sjïere sjïere sjïerebe sjïeremes sjïerem sjïerese
garre garre garres garrebe, garresåbpoe garremes, garresommes garrem, garresem garrese, garresasse
orre orre orre urrebe, orrebe urremes, orremes orrem orrese
ovmese ovmese - - - - -
gïsse gïsse gïsse, gïssege gissebe gissemes gïssem gïssese
spaajhte spaajhte spaajhte spaajhtebe spaajhtemes spaajhtem spaajhtese
rïekte rïekte rïektes rïektebe, rïektesåbpoe rïektemes, rïektesommes rïektem, rïektesem rïektese, rïektesasse
gamte gamte gamte, gamtege gamtebe gamtemes gamtem gamtese
plaave plaave plaave, plaaves plaavebe plaavemes plaavem plaavese
smaave smaave smaave, smaaves smaavebe smaavemes smaavem smaavese
dïeve dïeve dïeves dïevebe, dïevesåbpoe dïevemes, dïevesommes dïevem, dïevesem dïevese, dïevesasse
geerve geerve geerve giervebe, geervebe giervemes, geervemes geervem geervese
lovve lovve, lovves lovves lovvebe, lovvesåbpoe lovvemes, lovvesommes lovvem, lovvesem lovvese, lovvesasse
vealah vealah vealan - - - -
njaalmeldh njaalmeldh - - - - -
njoetseldh - njoetseldh - - - -
sjeavodh sjeavodh sjeavodh sjeavoedåbpoe sjeavoedommes sjeavodem sjeavoedasse
gyvjeh gyvjeh gyvjehke gyvjehkåbpoe gyvjehkommes gyvjehkem gyvjehkasse
gåffoeh gåffoeh gåffoeh gåffoehkåbpoe gåffoehkommes - -
gæbjoeh gæbjoeh gæbjan gæbjoehkåbpoe gæbjoehkommes - -
ealjoeh ealjoeh ealjoeh ealjoehkåbpoe ealjoehkommes - -
båavjoeh båavjoeh båavjan båavjoehkåbpoe båavjoehkommes - -
gåangkoeh gåangkoeh gåangkan gåangkoehkåbpoe gåangkoehkommes - -
gælloeh gælloeh gællan - - - -
låabpoeh låabpoeh - - - - -
tråmhpoeh tråmhpoeh tråmhpoeh tråmhpoehkåbpoe tråmhpoehkommes - -
jarhpoeh jarhpoeh jarhpan - - - -
sleagroeh sleagroeh sleagran - - - -
gårroeh gårroeh - - - - -
pleasoeh pleasoeh pleasan, pleasoen pleasoehkåbpoe pleasoehkommes - -
jåasoeh jåasoeh jåasan - - - -
båadtsoeh båadtsoeh båadtsan - - - -
harhtsoeh harhtsoeh harhtsan - - - -
båajhtoeh båajhtoeh båajhtoeh - - - -
åajvoeh åajvoeh åajvoeh åajvebe, åajvoehkåbpoe åajvemes, åajvoehkommes - -
sjeavohth - sjeavohth sjeavoehthåbpoe sjeavoehthommes - -
eensi eensi eensi eensigåbpoe eensigommes - -
slahtjan slahtjan slahtjan - - - -
nåajsan nåajsan nåajsan - - - -
madtan madtan madtan - - - -
mådtan mådtan mådtan - - - -
nuarvan - nuarvan - - - -
gaajhkenjevlien gaajhkenjevlien gaajhkenjevlien - - - -
nahkeren - nahkeren nahkeråbpoe nahkerommes - -
hijven hijven hijven - - - -
gallas gallas gallasadtje, gallasodtje - - gallasadtjem, gallasodtjem gallasadtjese, gallasodtjese
bårras bårras bårras, bårran bårrasåbpoe bårrasommes bårram bårrese
sjuevnjeds sjuevnjeds sjuevnjede, sjuevnjeds sjuevnjiedåbpoe sjuevnjiedommes sjuevnjedem sjuevnjiedasse
lïemkeds lïemkeds lïemkede lïemkedåbpoe lïemkedommes lïemkedem lïemkedasse
tjuavkeds tjuavkeds tjuavkede tjuavkadåbpoe tjuavkadommes tjuavkedem tjuavkadasse
murreds murreds murrede murriedåbpoe murriedommes murredem murriedasse
bihtseds bihtseds bihtsede bihtsiedåbpoe bihtsiedommes bihtsedem bihtsiedasse
giefies giefies giefie giefebe giefemes giefiem geafan
suejies suejies suejies - - suejiem suajan
geljies geljies geljie, geljies geljebe geljemes geljiem galjan
låedtjies låedtjies låedtjie låedtjebe låedtjemes låedtjiem låadtjan
gaertjies gaertjies gaertjie, gåårtjehke gaertjebe, gåårtjehkåbpoe gaertjemes, gåårtjehkommes gaertjiem, gåårtjehkem gaartjan, gåårtjehkasse
nåekies nåekies, nåekie nåekies nåekebe nåekemes nåekiem nåakan
siegkies siegkies siegkie, siegkies siegkebe siegkemes siegkiem seagkan
pliejhkies pliejhkies pliejhkies, plyöjhkehke pliejhkebe, plyöjhkehkåbpoe pliejhkemes, plyöjhkehkommes pliejhkiem, plyöjhkehkem pleajhkan, plyöjhkehkasse
aelhkies aelhkies aelhkie aelhkebe aelhkemes aelhkiem aalhkan
guhkies guhkies guhkie, guhkies guhkebe guhkemes guhkiem gåhkan
baetjkies baetjkies baetjkie, baetjkies baetjkebe baetjkemes baetjkiem baatjkan
njaelkies njaelkies njaelkie, njåålkehke njaelkebe, njåålkehkåbpoe njaelkemes, njåålkehkommes njaelkiem, njåålkehkem njaalkan, njåålkehkasse
åelkies åelkies - - - - -
aerkies aerkies aerkie, aerkies aerkebe aerkemes aerkiem aarkan
jueskies jueskies jueskie jueskebe jueskemes jueskiem juaskan
daemies daemies daemies - - daemiem daaman
aelmies aelmies aelmies - - aelmiem aalman
hujnies hujnies - - - - -
saetnies saetnies saatna, saatnan - - saatnam saatnese
tjaebpies tjaebpies tjaebpie, tjaebpies, tjååbpehke tjaebpebe, tjååbpehkåbpoe tjaebpemes, tjååbpehkommes tjaebpiem, tjååbpehkem tjaabpan, tjååbpehkasse
kruepies kruepies kruepies, krååpehke kruepebe, krååpehkåbpoe kruepemes, krååpehkommes kruepiem, krååpehkem kruapan, krååpehkasse
tjiehpies tjiehpies tjiehpie, tjiehpies tjiehpebe tjiehpemes tjiehpiem tjeahpan
åehpies åehpies åehpie åehpebe, åahpatjåbpoe åehpemes, åahpatjommes åehpiem åahpan
kraejhpies kraejhpies kraejhpie kraejhpebe kraejhpemes kraejhpiem kraajhpan
aelpies aelpies aelpies aelpebe aelpemes aelpiem aalpan
daerpies daerpies daerpies - - daerpiem daarpan
tjuerpies tjuerpies tjuerpie, tjuerpies tjuerpebe tjuerpemes tjuerpiem tjuarpan
klaeries klaeries klaerie klaerebe klaeremes klaeriem klaaran
staeries staeries staaran - - - -
gieries gieries gearehke gearahkåbpoe gearahkommes gearehkem gearahkasse
båeries båeries båeries båarasåbpoe båarasommes båarasam båarasese
riejries riejries riejries - - riejriem reajran
vijsies vijsies vijsies, væjsehke, vyjsehke vijsebe, væjsahkåbpoe, vyjsehkåbpoe vijsemes, væjsahkommes, vyjsehkommes vijsiem, væjsehkem, vyjsehkem væjsan, væjsahkasse, vyjsehkasse
giedtsies giedtsies giedtsie, gyödtsehke giedtsebe, gyödtsehkåbpoe giedtsemes, gyödtsehkommes giedtsiem, gyödtsehkem geadtsan, gyödtsehkasse
sieties sieties sietie, sieties sietebe sietemes sietiem seatan
liehties liehties liehties, lyöhtehke liehtebe, lyöhtehkåbpoe liehtemes, lyöhtehkommes liehtiem, lyöhtehkem leahtan, lyöhtehkasse
vihties vihties vihtie - - vihtiem væhtan
saelhties saelhties saelhtie, saelhties saelhtebe saelhtemes saelhtiem saalhtan
guelhties guelhties guelhtie guelhtebe guelhtemes guelhtiem gualhtan
duvhties duvhties duvhties, dovhtehke duvhtebe, dovhtehkåbpoe duvhtemes, dovhtehkommes duvhtiem, dovhtehkem dåvhtan, dovhtehkasse
låemties låemties låemtie låemtebe låemtemes låemtiem låamtan
vesties vesties vestie vestebe vestemes vestiem vastan
tjevties tjevties tjevtie, tjevties, tjavtehke, tjovtehke tjevtebe, tjavtehkåbpoe, tjovtehkåbpoe tjevtemes, tjavtehkommes, tjovtehkommes tjevtiem, tjavtehkem, tjovtehkem tjavtan, tjavtehkasse, tjovtehkasse
kraevies kraevies kraevie, kraevies kraevebe kraevemes kraeviem kraavan
dulvies dulvies dulvies, dolvehke dulviesåbpoe, dolvehkåbpoe dulviesommes, dolvehkommes dolvehkem dolvehkasse
gaervies gaervies gaervies - - gaerviem gaarvan
vervies vervies - - - - -
gualijes gualijes, gualijs gualije gualajåbpoe gualajommes gualijem gualijasse
dåajmijes dåajmijes, dåajmijs dåajmije dåajmijåbpoe dåajmijommes dåajmijem dåajmijasse
jearmijes jearmijes, jearmijs jearmije jearmijåbpoe jearmijommes jearmijem jearmijasse
jïermijes jïermijes, jïermijs jïermije jïermijåbpoe jïermijommes jïermijem jïermijasse
jassijes jassijes, jassijs jassije jassajåbpoe jassajommes jassijem jassijasse
tryjjes tryjjes tryjjes - - tryjjesem tryjjesasse
fahkes fahkes fahkes - - - -
möövhkes möövhkes möövhkes möövhkebe möövhkemes möövhkesem möövhkesasse
rutjkes rutjkes rutjkehke, rutjkes rutjkehkåbpoe, rutjkesåbpoe, rutjkebe rutjkehkommes, rutjkesommes, rutjkemes rutjkehkem rutjkehkasse
veelkes veelkes vyölkehke, veelkes vyölkehkåbpoe, vielkebe vyölkehkommes, veelkemes vyölkehkem vyölkehkasse
viskes viskes viskes, vyskehke viskebe, vyskehkåbpoe viskemes, vyskehkommes vyskehkem vyskehkasse
aales aales aales - - aalesem aalesasse
maedeles maedeles maedele maedielåbpoe maedielommes maedelem maedielasse
geeles geeles geeles, gåålehke geelesåbpoe, gåålehkåbpoe geelesommes, gåålehkommes gåålehkem gåålehkasse
gïengeles gïengeles gïengele gïengielåbpoe gïengielommes gïengelem gïengielasse
vïssjeles vïssjeles vïssjele vïssjielåbpoe vïssjielommes vïssjelem vïssjielasse
madtjeles madtjeles madtjele madtjelåbpoe madtjelommes madtjelem madtjelasse
njoetjeles njoetjeles njoetjele njoetjelåbpoe njoetjelommes njoetjelem njoetjelasse
göögkeles göögkeles göögkeles, göögkele göögkelåbpoe göögkelommes göögkelem göögkelasse
vihkeles vihkeles vihkeles, vihkele vihkielåbpoe vihkielommes vihkelem vihkielasse
væjkeles væjkeles væjkeles, væjkele væjkalåbpoe væjkalommes væjkelem væjkalasse
gaajpeles gaajpeles gaajpele gaajpelåbpoe gaajpelommes gaajpelem gaajpelasse
dæjpeles dæjpeles dæjpele dæjpalåbpoe dæjpalommes dæjpelem dæjpalasse
vietseles vietseles vietsele vietsielåbpoe vietsielommes vietselem vietsielasse
iehtseles iehtseles iehtseles iehtsielåbpoe iehtsielommes iehtselem iehtsielasse
jihtseles jihtseles jihtseles jihtsielåbpoe jihtsielommes jihtselem jihtsielasse
tsåeptseles tsåeptseles tsåeptseles, tsåeptsele tsåeptsielåbpoe tsåeptsielommes tsåeptselem tsåeptsielasse
sjiehteles sjiehteles sjiehtele sjiehtielåbpoe sjiehtielommes sjiehtelem sjiehtielasse
juhteles juhteles juhtele juhtielåbpoe juhtielommes juhtelem juhtielasse
besteles besteles besteles, bestele bestielåbpoe bestielommes bestelem bestielasse
bïjveles bïjveles bïjvele bïjvelåbpoe bïjvelommes bïjvelem bïjvelasse
leevles lyövles, leevles, lïevles, löövles lyövlehke, lyövles, leevls, lïevles, löövles lyövlehkåbpoe, lyövlebe, leevlebe, lïevlebe, löövlebe lyövlehkommes, lyövlemes, leevlemes, lïevlemes, löövlemes lyövlesem, lyövlehkem, lïevlesem, löövlesem lyövlesasse, lyövlehkasse, lïevlesasse, löövlesasse
gööles gööles gööles, göölehke, göölege göölesåbpoe göölesommes göölehkem, göölegem göölehkese, göölegese
tjåetskemes tjåetskemes - - - - -
sööjmes seejmes, sööjmes seejmes, sååjmehke, sööjmes seejmebe, sååjmehkåbpoe, sööjmebe seejmemes, sååjmehkommes, sööjmemes seejmesem, sååjmehkem seejmesasse, sååjmehkasse
ammes ammes ammes - - - -
kroenes kroenes - - - - -
vïenes vïenes - - - - -
radtjoes radtjoes radtjoes radtjoesåbpoe radtjoesommes - -
tjeakoes tjeakoes tjeakoes tjeakoesåbpoe tjeakoesommes - -
beagkoes beagkoes beagkoes beagkoehkåbpoe beagkoehkommes beagkoem beagkoasse
ræjhkoes ræjhkoes ræjhkoes ræjhkoesåbpoe ræjhkoesommes - -
dearkoes dearkoes dearkoes dearkoesåbpoe dearkoesommes - -
hearskoes hearskoes hearskoes hearskoesåbpoe hearskoesommes - -
måskoes måskoes måskoes - - måskosem måskoesasse
sæjloes sæjloes sæjloes sæjloesåbpoe sæjloesommes - -
beavloes beavloes beavloes - - - -
nænnoes nænnoes nænnoes nænnebe, nennebe nænnemes, nennemes nænnosem nænnoesasse
gaavnoes - gaavnoes - - - -
gåaroes gåaroes gåaroes - - - -
våaroes våaroes våaroes - - våarosem våaroesasse
daajroes daajroes daajroes - - daajrosem daajroesasse
faavroes faavroes, faavroes faavroe, faavroes faavrebe, faavroesåbpoe, faavrobe faavremes, faavroesommes, faavromes faavroem faavrose, fååvrese
jearsoes jearsoes jearsoes jearsoesåbpoe jearsoesommes - -
faatoes faatoes faatoes faatoesåbpoe faatoesommes - -
seadtoes seadtoes seadtoes seadtoesåbpoe seadtoesommes - -
geehpes geehpes gyöhpehke, geehpes gyöhpehkåbpoe, geahpebe gyöhpehkommes, geehpemes gyöhpehkem, geehpesem gyöhpehkasse, geehpesasse
tjeehpes tjeehpes tjeehpes, tjååhpehke tjeehpebe, tjeehpesåbpoe, tjååhpehkåbpoe tjeehpemes, tjeehpesommes, tjååhpehkommes tjååhpehkem tjååhpehkasse
sneehpes sneehpes sneehpes, snååhpehke sneehpesåbpoe, sneehpebe, snaehpebe, snååhpehkåbpoe sneehpesommes, sneehpemes, snååhpehkommes sneehpesem, snååhpehkem sneehpesasse, snååhpehkasse
gïemhpes gïemhpes gïemhpe gïemhpebe gïemhpemes gïemhpem gïemhpese
gaavnjeres gaavnjeres gaavnjeres - - - -
garmeres garmeres garmere - - garmerem garmerasse
raavteres raavteres raavteres, raavtere - - raavterem raavterasse
bååvteres bååvteres bååvtere bååvteråbpoe bååvterommes bååvterem bååvterasse
seammaplïeres seammaplïeres - - - - -
stïeres - stïeres - - - -
varres varres varres varresåbpoe varresommes - -
dovres dovre, dovres dovres, dovres, dovrehke dovrehkåbpoe, duvrebe dovrehkommes, duvremes dovrem, dovrehkem dovrese, dovrehkasse
pruvres pruvres - - - - -
rööpses reepses, rööpses reepses, rååpsehke, rööpses ruepsebe, rååpsehkåbpoe rååpsehkommes, rööpsemes reepsesem, rååpsehkem, rööpsesem reepsesasse, rååpsehkasse, rööpsesasse
skaavhtes skaavhtes skaavhtes, skaavhtehke, skaavhtege - - skaavhtehkem, skaavhtegem skaavhtehkese, skaavhtegese
lustes lustes luste, lustes lustebe lustemes lustem lustese
loeves loeves loeves loevebe loevemes loevesem loevesasse
slovves slovves slovves slovvesåbpoe slovvesommes - -
rovnegs rovnegs, rovneges, rovnege rovnege, rovnegs, rovneges, rovnege rovnegåbpoe rovnegommes rovnegem rovnegasse
gyönegs gyönegs gyönege, gyönegs, gyönehke gyönegåbpoe, gyönehkåbpoe gyönegommes, gyönehkommes gyönegem, gyönehkem gyönegasse, gyönehkasse
luvregs luvregs luvrege luvregåbpoe luvregommes luvregem luvregasse
gieltegs gieltegs gieltege gieltiegåbpoe gieltiegommes gieltegem gieltiegasse
åenehks åenehks åenehke åenebe, åeniehkåbpoe åenemes, åeniehkommes åenehkem åeniehkasse
måarehks måarehks måarehke måarahkåbpoe måarahkommes måarehkem måarahkasse
boerehks boerehks boerehke boerehkåbpoe boerehkommes boerehkem boerehkasse
saavrehks saavrehks saavrehke saavrehkåbpoe saavrehkommes saavrehkem saavrehkasse
veaksehks veaksehks veaksehke veaksahkåbpoe veaksahkommes veaksehkem veaksehkasse
vihtehks vihtehks vihtehke - - vihtehkem vihtehkasse
såålhtehks såålhtehks såålhtehke såålhtehkåbpoe såålhtehkommes såålhtehkem såålhtehkasse
buajtehks buajtehks buajtehke båajtahkåbpoe båajtahkommes buajtehkem buajtahkasse
njalhkedihks njalhkedihks njalhkedihkie - - njalhkedihkiem njalhkedæhkan
ööjeldihks ööjeldihks ööjeldihks - - ööjeldihkem ööjeldihkese
geesjelihks geesjelihks geesjelihks - - geesjelihkem geesjelihkese
isvelihks isvelihks isvelihks - - isvelihkem isvelihkese
ovnohkens ovnohkens, ovnohkens, ovnohkenes ovnohkens, ovnohkens, ovnohkenes ovnohkenåbpoe ovnohkenommes ovnohkenem ovnohkenasse
bieljehts bieljehts bieljehts, bieljiehtadtje bieljiehtåbpoe bieljiehtommes bieljehtem, bieljiehtadtjem bieljiehtasse, bieljiehtadtjese
guelehts guelehts guelehts gueliehtåbpoe gueliehtommes guelehtem gueliehtasse
tjelmehts tjelmehts tjelmehts, tjelmiehtadtje tjelmiehtåbpoe tjelmiehtommes tjelmehtem, tjelmiehtadtjem tjelmiehtasse, tjelmiehtadtjese
kåvrehts kåvrehts kåvrehts - - kåvrehtem kåvrehtasse
jissehts jissehts jissehts, jissiehtadtje jissiehtåbpoe jissiehtommes jissehtem, jissiehtadtjem jissiehtasse, jissiehtadtjese