Reversert tabell over oahpa-adjektiv - OBS! arbeidsliste for debugging

lemma Attr Sg Nom Comp Sg Nom Superl Sg Nom
kruana kruana kruana kruenebe, kråanebe kråanemes, kroenemes
mïrhkekruana mïrhkekruana mïrhkekruana - -
gåvva gåvva gåvva - -
övtebe - - övtebe övtemes
skaavhtege skaavhtege skaavhtege - -
tjaalaldihkie tjaalaldihkie tjaalaldihkie - -
gaptjeldihkie gaptjeldihkie gaptjeldihkie - -
sleehpeldihkie sleehpeldihkie sleehpeldihkie - -
gåårveldihkie gåårveldihkie gåårveldihkie - -
gejhkie gejhkie gejhkie gejhkebe gejhkemes
åemie åemie - - -
vaenie vaenie vaenie vaenebe vaenemes
buerie buerie buerie buerebe bööremes
ovmessie ovmessie - - -
jïjnje jïjnje jïjnje jïjnjebe jïjnjemes
dejpeladtje dejpeladtje dejpeladtje - -
gïelehtadtje - gïelehtadtje - -
gallasodtje gallasodtje gallasodtje - -
daaletje daaletje - - -
maehtehtje maehtehtje maehtehtje - -
raavtehtje raavtehtje raavtehtje - -
plïehtje plïehtje plïehtjes plïehtjebe plïehtjemes
ohtje ohtje ohtje ohtjebe ohtjemes
snjaltje snjaltje - - -
skïemtje skïemtje skïemtjes skïemtjebe, skïemtjesabpa, skïemtjesåbpoe skïemtjemes, skïemtjesommes
jovje jovje jovje jovjebe jovjemes
baahke baahke baahkes baahkebe, baahkesabpa, baahkesåbpoe baahkemes, baahkesommes
sjyjjehke sjyjjehke sjyjjehke sjyjjehkabpa, sjyjjehkåbpoe sjyjjehkommes
bååktjehke bååktjehke bååktjehke bååktjehkabpa, bååktjehkåbpoe bååktjehkommes
govjehke govjehke govjehke govjehkabpa, govjehkåbpoe govjehkommes
gyvjehke gyvjehke gyvjehke gyvjehkabpa, gyvjehkåbpoe gyvjehkommes
tjetskehke tjetskehke tjetskehke tjetskiehkabpa, tjetskiehkåbpoe tjetskiehkommes
vyskehke vyskehke vyskehke vyskehkabpa, vyskehkåbpoe vyskehkommes
lyövlehke lyövlehke lyövlehke lyövlehkabpa, lyövlehkåbpoe lyövlehkommes
gyöhpehke gyöhpehke gyöhpehke gyöhpehkabpa, gyöhpehkåbpoe gyöhpehkommes
naarpehke naarpehke naarpehke naarpahkabpa, naarpahkåbpoe naarpahkommes
aarehke aarehke aarehke aarehkabpa, aarehkåbpoe aarehkommes
aavrehke aavrehke aavrehke aavrehkabpa, aavrehkåbpoe aavrehkommes
saavrehke saavrehke saavrehke saavrehkabpa, saavrehkåbpoe saavrehkommes
væjsehke væjsehke væjsehke væjsahkabpa, væjsahkåbpoe væjsahkommes
veaksehke veaksehke veaksehke veaksahkabpa, veaksahkåbpoe veaksahkommes
mïevhke mïevhke, mïevhkes mïevhkes mïevhkebe, mïevhkesabpa, mïevhkesåbpoe mïevhkemes, mïevhkesommes
myövhke myövhke myövhkes myövhkebe, myövhkesabpa, myövhkesåbpoe myövhkemes, myövhkesommes
jalke jalke jalke jalkebe jalkemes
tjarke tjarke tjarke tjarkebe tjarkemes
gearkeske gearkeske gearkeske gearkaskabpa, gearkaskåbpoe gearkaskommes
fïerske fïerske fïerskes fïerskebe, fïerskesabpa, fïerskesåbpoe fïerskemes, fïerskesommes
tsåaptsele tsåaptsele tsåaptsele tsåaptselabpa, tsåaptselåbpoe tsåaptselommes
heejle heejle - - -
jïlle jïlle jïlle jïllebe jïllemes
tjöölle tjöölle tjöölle tjööllebe tjööllemes
jaame jaame jaames - -
sïejhme sïejhme sïejhme sïejhmebe sïejhmemes
galme galme galmes galmebe, galmesabpa, galmesåbpoe galmemes, galmesommes
tovme tovme tovmes tovmebe tovmemes
geerjene - geerjene - -
hååkene - hååkene - -
girvene girvene girvene - -
lïene lïene lïenes lïenebe, lïenesabpa, lïenesåbpoe lïenemes, lïenesommes
onne onne onne, unnie unnebe unnemes
provne provne provnes provnebe provnemes
gïemhpe gïemhpe gïemhpes gïemhpebe, gïemhpesabpa, gïemhpesåbpoe gïemhpemes, gïemhpesommes
jorpe jorpe jorpe jorpebe jorpemes
praare praare praares, praares praarebe, praaresabpa, praaresåbpoe praaremes, praaresommes
njoere njoere njoeres njoerebe njoeremes
noere noere noere nuerebe, nuerebe nööremes
sjïere sjïere sjïere sjïerebe sjïeremes
garre garre garres garrebe, garresabpa, garresåbpoe garremes, garresommes
stoerre stoerre stoerre stuerrebe stöörremes
orre orre orre urrebe urremes
ovmese ovmese - - -
gïsse gïsse gïsse gissebe, gissebe gissemes, gissemes
spaajhte spaajhte spaajhte spaajhtebe spaajhtemes
rïekte rïekte rïektes rïektebe, rïektesabpa, rïektesåbpoe rïektemes, rïektesommes
gamte gamte gamte gemtebe gemtemes
plaave plaave plaave, plaaves plaevebe, plaevebe plaavemes
smaave smaave smaave smaevebe, smaevebe smaevemes, smaevemes
dïeve dïeve dïeves dïevebe, dïevesabpa, dïevesåbpoe dïevemes, dïevesommes
geerve geerve geerve geervebe, giervebe, giervebe geervemes, giervemes, giervemes
lovve lovve lovves lovvesabpa, lovvesåbpoe, lovvebe lovvesommes, lovvemes
vealah vealah vealan - -
njaalmeldh njaalmeldh - - -
njoetseldh - njoetseldh - -
sjeavodh sjeavodh sjeavodh sjeavoedabpa, sjeavoedåbpoe sjeavoedommes
gåffoeh gåffoeh gåffoeh gåffoehkabpa, gåffoehkåbpoe gåffoehkommes
gæbjoeh gæbjoeh gæbjan - -
ealjoeh ealjoeh ealjoeh ealjoehkabpa, ealjoehkåbpoe ealjoehkommes
båavjoeh båavjoeh båavjoeh båavjoehkabpa, båavjoehkåbpoe båavjoehkommes
gåangkoeh gåangkoeh gåangkan - -
gælloeh gælloeh gællan - -
låabpoeh låabpoeh - - -
tråmhpoeh tråmhpoeh tråmhpoeh tråmhpoehkabpa, tråmhpoehkåbpoe tråmhpoehkommes
jarhpoeh jarhpoeh, jarhpoeh jarhpan, jarhpoeh jarhpoehkabpa, jarhpoehkåbpoe jarhpoehkommes
gårroeh gårroeh - - -
pleasoeh pleasoeh pleasan - -
jåasoeh jåasoeh jåasoeh, jåasan jåasoehkabpa, jåasoehkåbpoe, jåasahkabpa, jåasahkåbpoe jåasoehkommes, jåasahkommes, jåasmes
båadtsoeh båadtsoeh, båadtsoeh båadtsoeh, båadtsan båadtsoehkabpa, båadtsoehkåbpoe båadtsoehkommes
harhtsoeh harhtsoeh harhtsoeh harhtsoehkabpa, harhtsoehkåbpoe harhtsoehkommes
båajhtoeh båajhtoeh båajhtoeh - -
åajvoeh åajvoeh åajvoeh åajvebe, åajvoehkabpa, åajvoehkåbpoe åajvemes, åajvoehkommes
sjeavohth sjeavohth sjeavohth sjeavoehtabpa, sjeavoehtåbpoe sjeavoehtommes
eensi eensi eensi eensigabpa, eensigåbpoe eensigommes
slahtjan slahtjan slahtjan - -
sleagran sleagran sleagran - -
nåajsan nåajsan nåajsan - -
madtan madtan madtan - -
mådtan mådtan mådtan - -
nuarvan - nuarvan - -
gaajhkenjevlien - - - -
feejjen feejjen, feejjene feejjen, feejjene - -
nahkeren nahkeren nahkeren nahkerabpa, nahkeråbpoe nahkerommes
hijven hijven hijven - -
bårras bårras bårran - -
sjuevnjeds sjuevnjeds sjuevnjede, sjuevnjeds sjuevnjiedabpa, sjuevnjiedåbpoe sjuevnjiedommes
lïemkeds lïemkeds lïemkede, lïemkeds lïemkedabpa, lïemkedåbpoe lïemkedommes
tjuavkeds tjuavkeds tjuavkede, tjuavkeds tjuavkadabpa, tjuavkadåbpoe tjuavkadommes
murreds murreds murrede, murreds murriedabpa, murriedåbpoe murriedommes
bihtseds bihtseds bihtsede, bihtseds bihtsiedabpa, bihtsiedåbpoe bihtsiedommes
giefies giefies giefie, giefies giefebe giefemes
geljies geljies geljie, geljies geljebe geljemes
låedtjies låedtjies, låedtjie låedtjie, låedtjies låedtjebe låedtjemes
gaertjies gaertjies gaertjie, gaertjies gaertjebe gaertjemes
nåekies nåekies nåekie nåekebe nåekemes
siegkies siegkies siegkie, siegkies siegkebe siegkemes
pliejhkies pliejhkies, pliejhkies pliejhkie, pliejhkies, pliejhkies pliejhkebe, pliejhkiesabpa, pliejhkiesåbpoe pliejhkemes, pliejhkiesommes
aelhkies aelhkies aelhkie aelhkebe aelhkemes
guhkies guhkies guhkie, guhkies guhkebe guhkemes
baetjkies baetjkies baetjkie, baetjkies baetjkebe baetjkemes
njaelkies njaelkies njaelkie, njaelkies njaelkebe njaelkemes
åelkies åelkies - - -
aerkies aerkies aerkie, aerkies aerkebe aerkemes
jueskies jueskies jueskie, jueskies jueskebe jueskemes
daemies daemies daemies - -
aelmies aelmies aelmie, aelmes - -
hujnies hujnies håjnan - -
saatnies - - - -
tjaebpies tjaebpies tjaebpie, tjaebpies tjaebpebe tjaebpemes
kruepies kruepies kruepie, kruepies kruepebe kruepemes
tjiehpies tjiehpies tjiehpie, tjiehpies tjiehpebe tjiehpemes
åehpies åehpies åehpie åahpatjabpa, åahpatjåbpoe åahpatjommes
kraejhpies kraejhpies kraejhpie, kraejhpies kraejhpebe kraejhpemes
aelpies aelpies aelpie, aelpies aelpebe aelpemes
daerpies daerpies daerpies daerpebe daerpemes
tjuerpies tjuerpies tjuerpie, tjuerpies tjuerpebe tjuerpemes
klaeries klaeries klaerie, klaeries klaerebe klaeremes
staeries staeries staaran - -
gieries gieries gearehke gearahkabpa, gearahkåbpoe gearahkommes
båeries båeries båeries båarasabpa, båarasåbpoe båarasommes
riejries riejries riejries - -
giedtsies giedtsies giedtsie, giedtsies giedtsebe giedtsemes
sieties sieties sietie, sieties sietebe sietemes
liehties liehties liehtie, liehties liehtebe liehtemes
vihties vihties vihties - -
saelhties saelhties saelhtie, saelhtes - -
guelhties guelhties guelhtie, guelhties guelhtebe guelhtemes
duvhties duvhties duvhtie, duvhties duvhtebe duvhtemes
låemties låemties låemtie, låemties låemtebe låemtemes
vesties vesties vestie, vesties vestebe vestemes
tjevties tjevties tjevtie, tjevties tjevtebe tjevtemes
kraevies kraevies kraevie, kraevies kraevebe kraevemes
dulvies dulvies dulvie, dulvies dulvebe dulvemes
gaervies gaervies gaervies - -
vervies vervies - - -
gualijes guels, gueles gueles gualabpa, gualåbpoe gualommes
dåajmijes dåajmijes, dåajmijs dåajmijes - -
jearmijes jearmijes, jearmijs jearmijes - -
jïermijes jïermijes, jïermije, jïermejes, jearmijes jïermijes, jïermije, jïermejes, jïermeje jïermijabpa, jïermijåbpoe, jïermejabpa, jïermejåbpoe jïermijommes, jïermejommes
jassijes jassijs, jassijes jassijs, jassije, jassijes, jassije jassajabpa, jassajåbpoe jassajommes
tryjjes tryjjes tryjjes - -
eadtjohkes eadtjohkes eadtjohke eadtjoehkabpa, eadtjoehkåbpoe eadtjoehkommes
möövhkes möövhkes möövhkes möövhkebe möövhkemes
rutjkes rutjkes rutjkes rutjkesabpa, rutjkesåbpoe, rutjkbe rutjkesommes, rutjkmes
veelkes veelkes veelkes vielkebe, vielkebe veelkemes, veelkemes
viskes viskes viskes viskebe viskemes
aales aales aales - -
maedeles maedeles maedeles, maedele maedielabpa, maedielåbpoe maedielommes
geeles geeles geeles geelesabpa, geelesåbpoe geelesommes
gïengeles gïengeles gïengeles, gïengele gïengielabpa, gïengielåbpoe gïengielommes
vïssjeles vïssjeles vïssjeles, vïssjele vïssjielabpa, vïssjielåbpoe vïssjielommes
madtjeles madtjeles, madtjele madtjele, madtjeles madtjalabpa, madtjalåbpoe madtjalommes
njoetjeles njoetjeles njoetjeles, njoetjele njoetjelabpa, njoetjelåbpoe njoetjelommes
göögkeles göögkeles göögkeles, göögkele göögkelabpa, göögkelåbpoe göögkelommes
vihkeles vihkeles vihkeles, vihkele vihkielabpa, vihkielåbpoe vihkielommes
væjkeles væjkeles, væjkele væjkele, væjkeles væjkalabpa, væjkalåbpoe væjkalommes
gaajpeles gaajpeles gaajpeles, gaajpele gaajpelabpa, gaajpelåbpoe gaajpelommes
dæjpeles dæjpeles, dæjpele dæjpele, dæjpeles dæjpalabpa, dæjpalåbpoe dæjpalommes
vietseles vietseles vietseles, vietsele vietsielabpa, vietsielåbpoe vietsielommes
iehtseles iehtseles iehtseles, iehtsele iehtsielabpa, iehtsielåbpoe iehtsielommes
jihtseles jihtseles jihtseles, jihtsele jihtsielabpa, jihtsielåbpoe jihtsielommes
sjiehteles sjiehteles sjiehteles, sjiehtele sjiehtielabpa, sjiehtielåbpoe sjiehtielommes
juhteles juhteles juhteles, juhtele juhtielabpa, juhtielåbpoe juhtielommes
besteles besteles besteles, bestele bestielabpa, bestielåbpoe bestielommes
bïjveles bïjveles bïjveles, bïjvele bïjvelabpa, bïjvelåbpoe bïjvelommes
löövles löövles löövles löövlebe, lïevlebe, lïevlebe löövlemes, löövlemes, löövlemes
gööles gööles gööles göölesabpa, göölesåbpoe göölesommes
tjåetskemes tjåetskemes tjåetskemes - -
sööjmes sööjmes sööjmes sööjmebe, suejmbe sööjmemes
ammes ammes ammes - -
kroenes kroenes - - -
vïenes vïenes - - -
radtjoes radtjoes radtjoes radtjahkabpa, radtjahkåbpoe radtjahkommes
tjeakoes tjeakoes tjeakoes tjeakoesabpa, tjeakoesåbpoe tjeakoesommes
beagkoes beagkoes beagkoes - -
fahkoes fahkoes fahkan, fahkoes - -
ræjhkoes ræjhkoes ræjhkoes ræjhkoesabpa, ræjhkoesåbpoe ræjhkoesommes
dearkoes dearkoes dearkoes dearkoesabpa, dearkoesåbpoe dearkoesommes
hearskoes hearskoes hearskoe, hearskos hearskobe, hearskebe hearskomes, hearskemes
måskoes måskoes måskoes - -
sæjloes sæjloes sæjloes sæjloesabpa, sæjloesåbpoe sæjloesommes
beavloes beavloes, beavls beavloes, beavls - -
nænnoes nænnoes, nænnoes nænnoe, nænnos, nænnoes nænnobe, nænnebe, nænnoesabpa, nænnoesåbpoe nænnomes, nænnemes, nænnoesommes
gaavnoes gaavnoes - - -
gåaroes gåaroes gåaroes - -
våaroes våaroes våaroes - -
daajroes daajroes daajroes - -
faavroes faavroes faavroe, faavros faavrobe, faavrebe faavromes, faavremes
jearsoes jearsoes jearsoes jearsoesabpa, jearsoesåbpoe jearsoesommes
faatoes faatoes faatoes faatoesabpa, faatoesåbpoe faatoesommes
seadtoes seadtoes seadtoes seadtoesabpa, seadtoesåbpoe seadtoesommes
geehpes geehpes, geehpes geehpes, geehpes geehpesabpa, geehpesåbpoe, giehpebe, giehpebe geehpesommes, geehpemes, geehpemes
tjeehpes tjeehpes, tjeehpes tjeehpes, tjeehpes tjeehpebe, tjeehpesabpa, tjeehpesåbpoe tjeehpemes, tjeehpesommes
sneehpes sneehpes, sneehpes sneehpes, sneehpes sneehpebe, sneehpesabpa, sneehpesåbpoe, snaebpebe sneehpemes, sneehpesommes
gaavnjeres gaavnjeres gaavnjeres - -
garmeres garmeres garmeres, garmere - -
raavteres raavteres raavteres, raavtere - -
bååvteres bååvteres bååvteres, bååvtere bååvterabpa, bååvteråbpoe bååvterommes
seammaplïeres seammaplïeres - - -
stïeres stïeres - - -
varres varres varres varresabpa, varresåbpoe varresommes
dovres dovres dovres dovresabpa, dovresåbpoe dovresommes
pruvres pruvres pruvres - -
rööpses rööpses rööpses ruepsebe, ruepsebe rööpsemes, rööpsemes
lustes lustes luste, lustes lustebe lustemes
loeves loeves loeve loevebe loevemes
slovves slovves slovves slovvesabpa, slovvesåbpoe slovvesommes
rovnegs rovnigs, rovnegs rovnige, rovnigs, rovnege, rovnegs rovnigabpa, rovnigåbpoe, rovnegabpa, rovnegåbpoe rovnigommes, rovnegommes
gyönegs gyönegs gyönege, gyönegs gyönegabpa, gyönegåbpoe gyönegommes
luvregs luvregs - - -
gieltegs gieltegs gieltege gieltiegabpa, gieltiegåbpoe gieltiegommes
isveligks isveligks isveligks isveligkebe isveligkemes
åenehks åenehks, åenehke åenehks, åenehke åenebe, åeniehkabpa, åeniehkåbpoe åenemes, åeniehkommes
måarehks måarehks, måarehke måarehks, måarehke måarahkabpa, måarahkåbpoe måarahkommes
boerehks boerehks boerehke, boerehks boerehkabpa, boerehkåbpoe boerehkommes
veaksehks veaksehks, veaksehke veaksehks, veaksehke veaksahkabpa, veaksahkåbpoe veaksahkommes
vihtehks vihtehks vihtehke, vihtehks - -
såålhtehks såålhtehks såålhtehke såålhtehkabpa, såålhtehkåbpoe såålhtehkommes
buajtehks buajtehkes, buajtehks buajtehke, buajtehkes, buajtehke, buajtehks buajtahkabpa, buajtahkåbpoe buajtahkommes
njalhkedihks njalhkedihks njalhkedihks - -
ööjeldihks ööjeldihks ööjeldihks - -
geesjelihks geesjelihks geesjelihks - -
ovnohkens ovnohkens ovnohkene, ovnohkens ovnohkenabpa, ovnohkenåbpoe ovnohkenommes
bieljehts bieljehts bieljehte, bieljehts bieljiehtsabpa, bieljiehtsåbpoe bieljiehtsommes
joekehts joekehts joekehte, joekehts joekehtsabpa, joekehtsåbpoe joekehtsommes
guelehts guelehts guelehte, guelehts gueliehtabpa, gueliehtåbpoe gueliehtommes
tjelmehts tjelmehts tjelmehte, tjelmehts tjelmiehtabpa, tjelmiehtåbpoe tjelmiehtommes
kåvrehts kåvrehts kåvrehte, kåvrehts - -
jissehts jissehts jissehte, jissehts jissiehtabpa, jissiehtåbpoe jissiehtommes