101111

iChat-møte

Til stades: Lene, Marit, Sissel, Toini, Trond.

Redigeringsprinsipp for ordbøker

 • ikkje sørsamisk i t, tf, (te)
  • onkelbarn til jyöne
  • onkelbarn til maake
  • onkelbarn til tjietsie
 • barmåpning f.eks. på kofte --> --> barmåpning

flerordsuttrykk ==> tf og ikkje t pos="phrase"

re : avgrensning (denne står over oversettelsen)
   (om simle) (dagligspråk)
te : forklaring til oversettelsen, presisering.. 
   (denne står under oversettelsen)
 • Vi må ikkje ha ei avgrensing som ikkje er sann
  • Prinsippet "ikkje lyg"
 • Vi må ikkje blande kva eit ord betyr med korleis det ofte blir brukt

Avgrensingene må ikkje blande 1 og 2 nedanfor:

 1. X i forbindelse med Y
 2. X i forbindelse med for eksempel Y

Følgjande omsetjingar (en som… nedanfor) er problematiske. Her vil vi helst ha idiomatiske norske ord der dei finst.

en som arbeider i reinskogen
en som driver flokken
en som er irritabel
en som er snøblind
en som er tidlig våken
en som gjør hærverk eller ødelegger
en som går foran og lokker
en som lever
en som skriker
en som sover
en som tror han er bedre enn han er

Eksempelsetningar slik:

<xg>
 <x>eksempelsetning</x>
 <xt>oversetting av eksempelsetning</xt>
</xg>

Dei blir brukt for å belyse bruken av orda

re

 • (re: på stein, fisk, kjøtt)
 • slim

Finn ein fellesnemnar for re. Gjer han så vid som mogleg, men ikkje vidare enn det er dekning for.

Døme på re og te:

   
<re>om bær</re>
<t>kart</t>

<re>om menn</re
<t>kjæreste</t>

  
<tf>liten reinflokk</tf>
<te>12-60 reinsdyr</te>

<tf>mosefarget gråblakk rein</tf>
<te>litt mørkere enn joevje</te>

<t>stil</t>
<te>skriftlig arbeid</te><t>kaldt vær</tf>
<te>om sommeren</te>

Forklaring vs. term

Forklaringar der det finst norske ord:

tynn gjennomsiktig skodde i fint vær
sterk sol
store veien
sving i elv eller bekk
utsæd f.eks. poteter
åpning i terrenget
løkke av lær
innmat av fisk
frekk person
flatt sted
fint regn
dyrket mark

Normativitet

Tilfeldige døme :

eejhtegh  N  foreldre  s2 entall Lene
gaavelhkrievvie N  tamrein som lett følger menneskene s4 ADDED !
goevtesmoere  N  langsgående spile til spiling av skinn ( også skalleskinn) dej   ADDED
gossehts  N  hoste  s2  -ADDED 
guehperenlïetse N  lyden av reinens klover dej ADDED
gåetiessijjie  N  gammeplass; husplass  åa5  - XXX rett form er : gåetiesijjie
gålkoe N  november  dej  ADDDED 
gåmmebe N  vedkommendes kone; vedkommendes hustru s2 ADDED
gåårestahke N  sytråd; senetråd for å sy med  dej ADDED 
gïerhgietjie  N  toppende  dej ADDED 
gïlmetahke N  fryseboks  s3 gilmehtidh - XXX rett form er gilmehtahke + ADDED 
haarhtje  N  huskeråd  åa5 ADDED
haelieh N  pinner som brukes for å spile ut skinn på bakken  dej ADDED 
håagkhstaavra  N  fiskestang s3 XXX riktig form er = håagkstaavra ADDED
håågke N  fiskekrok  s4  XXX riktig form er håagke
tjogneh N  saker og ting  s1 right form: tjognh
sjïehteles A  passende  dej XXX riktig form er sjiehteles
tryöjjes  A  trivelig; hyggelig s3 XXX riktig form er :tryjjies
asvehtidh  V  forskrekkes åa6  XXX riktig form er : asvedidh
batnadidh  V  drukne åa6   XXX riktig form er : batnanidh IS IN
 • 337 ord i Oahpa2_fstii.txt
 • 89 av dei orda har XXX-kommentar og retting