110401

Møte 1. april 2011 ichat

Til stades: Lene, Sissel, Toini, Marit, Trond.

Saker:

 • Vardobáiki
 • Morfa C
 • Numra - hva skal synes av varianter i "fasiten"
 • MorfaS
 • arbeidet med grammatikken
 • Røros
 • Svensk

Vardobáiki

Ein time på programmet

 • Innhold: Oahpa, ordliste (40 min) + andre prosjekter (20 min)

Morfa C

Når en setning er endret eller nylaget skriver vi dato bak, og når disse erlagt inn fjerner Lene denne.

Toini flytter opp hjelpeverbøvinger opp under presens og preteritumsoppgavene.

Ustabil.

Numra - hva skal synes av varianter i "fasiten"

golmetjuetienjieljieluhkieakte, golmestoereluhkienjieljieluhkieakte, golmestoerreluhkienjieljieluhkieakte

gaektsietjuetieluhkievïjhte, gaektsiestoereluhkieluhkievïjhte, gaektsiestoerreluhkieluhkievïjhte

tjïjhtjetjuetienjieljieluhkiegovhte, tjïjhtjestoereluhkienjieljieluhkiegovhte, tjïjhtjestoerreluhkienjieljieluhkiegovhte

 • Legge til variantar av tåvsene
 • Fasit: tjuetie, men dei andre skal bli godtatt

Morfa-S

Morfologi

-e foran -h i fleirtal av e-substantiv.

Vi skal fjerne formene med -e frå presentasjonen: Godta former med og utan -e, men berre presentere former utan.

Hjelpefilene for substantiv

.. ser greie ut.

Stammemerking:

paajsanidh - dukker opp når vi har valgt likestavelses men står som ulikestavelsesverb i hjelpefila Det same gjeld substantiv.

Stadnamn

Skal ha eit eige semantisk område, og skal vere i eintal, men ikkje i fleirtal.

adjektiv i MorfaS

Predikativ --> til attributt, til komparativ og til superlativ.

pronomen i MorfaS og Leksa - er den testa med studenter?

Vi plukkar bort inessiv, fint.

Verb

Verbklasse

verbklasse skal oppgis når eleven trykker på verbet

Person

Ein del verb blir brukt berre i 3. person, ikkje i 1. og 2. Vi har eit system for dette for sme. Lene hentar fram det og sender rundt.

Ekskluderte ord dukkar opp.

Det ser ut til at exclude -merket "smanob" ikkje fungerer. i Leksa.

Pronomen

Illativformer

mijjide, dijjide, sijjide manglar i statiskfila, og i ordboka.

-a- vs. -e- for majgujmie / mejgujmie

Vi går for -e-.

Dei refleksive formene

… blir no omsett med satne = han / ho, sijjieh = dei. Vi må forklare at desse pronomena viser til eit overordna subjekt.

Arbeidet med grammatikken

Lene har lagt ut Marit og Sissel sitt arbeid med pronomen og p-posisjonar. Vi legg no til lenkjer for dei på oahpa-sida.

Refleksive pronomen

P Akk. Gen. Ill. Ine. Ela. Kom.
1. jïjtjeme, jïjtjemem jïjtjen, fl jïjtjemh jïjtsanne, jïjtsene jïjtjemisnie jïjtjestanne, jïjtjenistie jïjtjenæjnene, jïjtjeninie
2. jïjtjemdh jïjtjedh jïjtsadth jïjtjenadth jïjtjestadth jïjtjenæjnedh, jïjtjenedh
3. jïjtjemse jïjtse, fl jïjtsh jïjsissie, jïjtsasse jïjtjisnie jïjtjestissie, jïjtsistie (jïjtsinie) jïjtsinie

Grammatikken har ein tabell for eintal og ein for fleirtal.

Røros

Vi må snarest avklare møtet 12-13. april – skal vi komme til Røros? Saker på dette møtet:

 • vurdering av det vi har - forbedringer?
 • dialektdeling - vurdering av det som er implementert
 • Oahpa fra svensk synspunkt
 • layout
 • brukerinfo i Oahpa
 • hjelpespråk - vi har norsk, og vi skal ha svensk,. Sørsamisk?
 • url
 • plan for arbeidet fram til 1. september, (se hva vi har planlagt tidligere) og lansering på språknettverksmøtet på Røros 19-20. oktober