110401p

Møte sma-oahpa Tromsø 1. april 2011

Til stades: Lene, Ryan, Trond

Saker

  • Leksa
  • Morfa-C

Leksa

Stedsnavn

Er setta rett?

south-mid-north

Leksa-Stedsnavn fungerer ikkje frå norsk til samisk.

Opplegg: Filer som skal snus skal i ein katalog, filer som ikkje skal snus skal i ein annan.

TODO: skifte til et nytt sett uten å trykke på nytt sett, etter brukere har valt

TODO: den første setten som vises er feil, men det rettest når man trykkjer på nytt sett

Exclude

TODO: Få exclude="smanob" til å fungere (Ryan)

Multiword

TODO: sjekk kva som skjer

Morfa-S

Stadnamn

TODO: Stadnamn burde ikkje vera med

Like- og ulikestava filter

Sjølv om vi kryssar av for like- eller ulikestava stammer i Morfa-S (verb og nomen) blir vi presentert for ei salig blanding. Dette filteret har fungert tidlegare.

TODO: Sjå på dette.

Vise verbklasse ved å trykke ENTER

Verb Klasse (oversetjing)

TODO: Sjå på dette.

Numra

Dialektformer og variasjon

Nordsamisk aust- og vest for Morfa-S: sme-oahpa godtek begge dialektformer, men viser motsett dialektform enn det brukaren har vald. Men det fungerer i prinsippet (om enn feil).

Det vi treng er det same systemet for Numra som for sme-Morfa-S:

+Use/NG i numerals, og generere to sma-num.fst.

Gå deretter gjennom heile systemet med dialektale

TODO:

  1. Sjå på heile dialektsystemet (Lene, Trond)
  2. Gå gjennom numeral-fila (Trond)

Morfa-C

Verbspørsmåla

Ikkje potensialis og kondisjonalis på lista over moglege oppgåvetypar.

Stedsnavn

Stedsnamn mangler frå morfa-c?

TODO:

  1. del opp paradigm.txt inn i fleire filer til kvar PoS. (Lene)
  2. Fjerne sme-namn frå smaoahpa
  3. MorfaC-matriser

Svensk

TODO:

  1. Trond sett inn dummy-markering
  2. Ryan genererer smaswe for leksa

Tidsplan fram til 11.4.

  • Alt vi har snakka om i dag, bortsett frå dialekt, bør vere i orden.

Frist: Torsdag kl. 1200 i neste veke.