110627p

Møte sma-oahpa Tromsø 21. juni 2011

Til stades: Ciprian, Lene, Ryan, Trond

Saksliste

 • Cip sitt nye leksikonformat
 • MorfaC
  • MorfaC: i menyen: blanda oppgavesett
 • Klokka
 • Bugliste
 • Lokalisering
 • Arbeid framover

sme-oahpa

Lokalisering

ok

Dobbelt infinitivsmerke

Enno ikkje gjort noko.

Verba har ikkje same oppførsel. No veit vi grunnen til det: Dei verba som har pos="v" får å, dei som har

pos="phrase_v"

får ikkje å.

TODO:

 • Ryan oppdaterer django-handsaminga av indoeuropeiske verb for å få eitt infinitivsmerke overalt

Cip sitt nye leksikonformat

Er alt ok no? Ja, det ser sånn ut.

Sma-oahpa

MorfaS, MorfaC pronomen

fungerer ikkje

Mix i MorfaC

Fungerer, men ikkje for verb og adjektiver

Kall det for Blanda, Blandad, Mixed, …

TODO: Mix til alle

Numra

Filene for Numra ligg i smaoahpa/gtsvn/gt/sma/bin/.

 • njielje er ikkje godkjent
 • må skriva merknad om kor alle FST: ne i dokumentasjon ligg.

Vi vil ha det slik:

automaten viser njieljie, åvtelen som fasit, men godtar også dei tre andre formene for 4, og avtelen, som korrekte (utan korreksjonsforslag).

Status quo:

 • Grunntall: sub-forma njielje gir feilmelding. Det må fiksast.
 • Klokka: 4 er ok, men avtelen for Grunntall (4), men korrekt for Klokka (04: 00),

korrekt betyr då alle moglegheiter er godkjent.

Klokka

 • Write like this: 13: 15 or 01: 15. The program does not accept am or pm.
 • Skriv slik: 13: 15 eller 01: 15.

Design

Røros skal gå inn og sjå korleis dei vil ha det. Grensene for kva dei kan endre på:

Toini: Halde på den store ruta, men endre det som er rundt? Ja.

Funksjonaliteten skal bli, men utforminga kan endrast. Men vi vil gjerne halde på logoane.

Bugliste

1053 sma-oahp MorfaS Nom Pl:Fasit manglar -h i ca. 25% av tilfella

Trond har ikkje sett på automaten enno.

1060 sme-oahp Dobbel å i Leksa norsk-samisk

Med sma problemet ligg i PoS: om PoS er ikkje 'V', so får man ikkje 'å ...' på norsk. Nokre ord hev 'Phrv' eller 'phrase_v' (valg mellom disse to er ein ukonsekvens frå python-installering skripten). Problemet med sme er truleg same.

>>> Word.objects.filter(lemma='bli redd')[1].translations2('sma').values_list('pos', flat=True)
['phrase_v', 'phrase_v', 'phrase_v', 'phrase_v', 'phrase_v', 'phrase_v', 'phrase_v']

1051 sma-oahp Pronomen:Flere illativformer skal godtas

Arbeid undervegs.

1065 django Generasjon feil

Ryan må oppdatere genereringsfila. Elles er det i orden. Oppdater og test.

Lokalisering

nob: Substantiv, men Adjektiver (-er på begge)

Give translations for placenames. Oversett stedsnavn.

TODO:

 • Ryan ser på HTML for å sjekke om stringer er tagga med lokalisering-ting
 • Trond ser på django.po.

Arbeid framover

Ryan drar 15.7.

Sme-oahpa

Oppdatering pga

Neste møte

 • Torsdag ettermiddag: Skarven
 • Fredag klokka 12: Siste før ferien