110929

Møte 29.9.2011

Tilstede:

Lene, Toini, Trond, Sissel, Marit

Saksliste

 • Layout
 • Brukerdokumentasjon
 • Leksa stedsnavn
 • Oktobermøtet Gïeleviermie
 • Status quo
  • Lokalisering
  • Grammatikk
  • Morfa C oppgaver
  • Numra - dato
  • nob-sma
 • Log og Leksa
 • Deadline
 • Bugliste
 • Neste møte

Layout

Ketil har laga skisser

 • Programside side2graa, men program-ikonet skal være med i venstre marg
 • Hovedside ønsker vi i 3 varianter; Hvit, grå og orange med blå ramme + blå horisontal linje

Brukerdokumentasjon:

Dokumenta ligg her:

 • ped/userdoc/sma/index.xml
 • ped/userdoc/sma/useoahpa/om_oss.nob.xml osv.

TILTAKSLISTE:

 • Toini skriver om prosjektet
 • Lene arbeider med menyen i margen
 • Lene lager temaordlister
 • alle kan redigere, legge til osv.

Leksa stedsnavn

Det er oppdaterte lister

TILTAKSLISTE:

 • Toini legger til nye navn som kopieres fra dicts til ped fil

Oktobermøtet Gïeleviermie

Sissel demonsterer og forteller om Oahpa - 20 min Plakater og handsout - oppdatere fra sist Ny ordbokversjon

Tema for fredag

TILTAKSLISTE:

 • Toini sjekker at det er godt internett i møtelokalet
 • Trond vurderer muligheta for opplæring av Marit/Sissel på fredagen
 • alle: ta bilde av prosjektgruppa (avklar før møtet: Kven tar med kamera)

Status quo

Lokalisering

 • Framsida
  • Hjelpespråk heller enn Grensesnittspråk
 • Dei tre boksane under Morfa-S Verbh på sørsamisk:
  • Verb: "type" (norsk og engelsk). sma: slaaje. Framlegg: Oppgavetype, Oppgave, hammoe
  • Stammetype: Maadtege (I dag: Hammoe)
 • Viehkievierhtieh på venstre kolonne: Ordet er for langt, del det i to. (Lene kontaktar Ryan)
 • Numra
  • Hjelpetekst på sma (Enter the South Sámi date etc.)

TILTAK

 • Endre tekst (alle)
 • Kompilere ny (Trond)

Grammatikk

Det er nå skrevet tekster for alle ordklassene

status quo

Filene ligger her: ped/userdoc/sma/gramm/

Morfa C oppgaver

Lene skal arbeide mer med dette

Numra - dato

Sissel sender flere varianter av månedsnavnene til Trond for å legge inn i

Namna skal inn i $GTLANG/gt/sma/src/date-sma.lexc. Det står alternative namn i ped/sma/nobsma. For desember er goeve standard, og jåvleaske, jåvle-aske, javleaske, jåvlemaanoe, javle-aske, jåvle-maanoe

TILTAK

 • Trond ordnar tolerant datoautomat frå tal til bokstav.

Log og Leksa

Trond har sett på loggen:

Rapport:

 471 leksa
 184 contextual morfa
 83 morfa_N
 69 numra
 19 dato
  5 morfa_Pron

Leksa:

 • rett: 285
 • feil: 186

Falske positive? (feil som kanskje ikkje er feil):

Brukersvar

0 = feil fasit oppgåvetekst
nobsma

aeredsledtie|0|voerpehke,våårpehke,voerpehke,våårpehke|morgenfugl
pååske|0|påaske,påaske|påske
gærjasæjroe|0|bielie,sæjroe,sæjra,bielie,säjroe,sæjroe,sæjra,säjra|bokside
laarhkenidh|0|skïemmenidh,skiemmenidh,skïemmenidh|å ta skade
pedagogigke|0|pedagogihke,pedagogihke|pedagogikk
raajroe|0|baakoeraajroe,baakoeraajroe|rim og regler

smanob
Röros|0|Røros,Røros|Plassje
dette|0|å falle,å ramle,å falle ned,å ramle ned,falle,ramle,falle ned,ramle ned,å falle,å ramle,å falle ned,å ramle ned,falle,ramle,falle ned,ramle ned|gahtjedh
konte til yngste far tante|0|fars yngre bror,pappas yngre bror,pappa sin yngre bror,farbror yngre än far,farbror yngre än pappa,farbror som är yngre än far,farbror som är yngre än pappa,fars yngre kusin,pappas yngre kusin,fars yn|tjietsie
nærme seg|0|å rekke,å sende,å overrekke,å komme med,å bringe nærmere,å rekke fram,å rekke frem,rekke,sende,overrekke,komme med,bringe nærmere,rekke fram,rekke frem,å rekke,å sende,å overrekke,å komme med,å bringe|gietskiedidh
pære|0|potet,poteter,potet,poteter|peara
regnskap|0|rapport,rapport|reektehtse
sette seg på kne|0|å knele,å gå ned på kne,knele,gå ned på kne,å knele,å gå ned på kne,knele,gå ned på kne|boelvedidh
sølvsmykke|0|sølvmedalje,sølvmerke,sølvmedalje,sølvmerke|sïlpevæhta

smaswe
flicka|0|jente,datter,flickvän,jente,datter,flickvän|nïejte
kveita|0|kvæjta,kvæjta,kväjta|kveite
liten kändis|0|bekant,kändis,känd person,bekant,kändis,känd person|åahpetje
pedagogihke+N+Sg+Nom
pedagogihke+N+Sg+Nom	pedagogigke
pedagogihke+N+Sg+Nom	pedagogihke
pedagogihke+N+Sg+Nom	pedagogijke
pedagogihke+N+Sg+Nom	pedagogïgke
pedagogihke+N+Sg+Nom	pedagogïhke
pedagogihke+N+Sg+Nom	pedagogïjke

grammatihke+N+Sg+Nom
grammatihke+N+Sg+Nom	grammatigke
grammatihke+N+Sg+Nom	grammatihke
grammatihke+N+Sg+Nom	grammatijke
grammatihke+N+Sg+Nom	grammatïgke
grammatihke+N+Sg+Nom	grammatïhke
grammatihke+N+Sg+Nom	grammatïjke

TILTAK

 • Ordne öø på geografiske namn (Lene, Trond)
 • Legge til varianter på lånord (Lene)
 • Sjå på logresultata ovafor (Marit, Sissel)

Deadline

Lene tar kontakt med Ryan og Ciprian og lager en deadlineliste som sender ut på mail til alle. Arbeidet med implementeringa av svensk og finsk i leksikonet.

 • Ny layout
 • fin, swe leksa
 • Lokalisering
 • Nye numra-automatar
 • Testing, testing
 • Gjennomgang av leksikona

TILTAK

 • Lage liste over deadline for de forskjellige filene (Lene)

Bugliste

MorfaC_ verbet dukker ikke opp i vprt22 - gjort en del, vi må teste

Lene har sett på denne

MorfaC_ Spørsmål samsvarer ikke med svar i vprs28 -

må ses på

apostrofe

Fiksa (?)

Svensk i fasit istedet for norsk

Pga. svenske omsetjingar er merka med "nob" i leksikon. Dette er no fiksa i xml-filene, og kjem til å vere ok i neste oppdatering

LEKSA_ fasitord kommer i en parantes

Evt problemer med html-koden, Ryan ser på det

MorfaC _ Illativordet kommer ikke fremfeil i VPRF7

Problemer med databasen?

verbgruppe vises ikke i morfac

oversettelsen av ord når sørsamisk er valgt som hjelpespråk

Til hvilket språk?

Default = norsk. Framtidsfin løysing: etter nettlesarspråk.

Hva skal Leksa-innstillinga være når man har sørsamisk som brukergrensesnittpsråk?

Frå og med i dag gjev norsk sma til nob, og svensk gjev sma til swe. Snart får vi også finsk, med sma til finsk som default.

Kva med sørsamisk og engelsk som brukargrensesnittspråk

Default = norsk. Framtidsfin løysing: etter nettlesarspråk.

Problemer med adjektiver i MorfaS

 • Adjektiver Morfa-S: Fasitsvar blir liggende over svaret som bruker skriver, f.eks. kopmarativ av lyövles + jïjnje og sikkert flere.
 • gyödtsehke kommer fram på likestavelses stammer, komparativ svar: giedtsebe.
nobsma$ dsmaNorm 
giedtsies+A+Comp+Sg+Nom 
giedtsies+A+Comp+Sg+Nom	gyödtsehkåbpoe
giedtsies+A+Comp+Sg+Nom	giedtsebe

gyödtsehke => gyödtsehkåbpoe bør være fasit

TILTAK

 • fikse fasiten i MorfaS (Lene)
 • legge ut nye lister med bøyningslister for adjektiver på internett (Lene)

Neste møte

13. oktober kl 13.30